[tillbaks]

NrTiteltexten är inte klartexten klar klicka här

August Bondesons Visbok I och II
389 visor
36 texter klara

[start]

1  2  3  4  5  6  17  37  45  59  62  73  75  77  80 
82  84  91  107  118  120  137  138  145  148 
167  198  202  203  206  210  297  315  353  356  369  370 

1Du Sveaborg, du är befäst1
2Du falska vän, min lit till dig jag ställer2
3Varför dröjer du så länge3
4Och när som jag var på mitt artonde år4
5Jag vill med några enkla ord uppteckna här en sång5
6Mig lyster i lunden att vara6
7Jumfrun, hon går sej åt sjödestrand7
8I Österlanden, där ståndar ett slott8
9Unga Malkom, han rider sig åt rosandelund9
10Där bodde en bonde på Östervalla he´10
11Där sutto två ädela konungabarn11
12Det bodde en fruge här söder med ö12
13Å segla mäg ut här söre mä strann13
14Flickan, som älskade rikedom14
15Jägarevisa15
16Den faderlöse gossen16
17Förlorad kärlek17
18Tordyveln och fluga18
19Kärleks wisa19
20En vän utan kärlek, den liknar jag vid20
21Sjömansvisa21
22Ja, flickan tar glaset uti sin hand22
23I London i en by23
24Vid vassen av stranden, vid sorlande bäcken24
25Bland Värends de sköna, de rika lunder satt25
26Ung Erik mötte Karin sin26
27En ny beväringsvisa för 188227
28Den kära Maria28
29Kom, blicka in på en kyrkogård!29
30I Vestergyland der stod ett slott30
31Vid det mord, som begicks i Haga artonhundrasextiotvå31
32i berj utti Norden der är Jag barnafödder32
33O Susanna!33
34Gällivaravisa34
35Rallarevisa35
36Uti ängslan jag sitter och i sorgen jag går36
37Rosendalsvisan37
38En Jägare Jick ått lunden med bössa och pistol i hand38
39Det var en afton, jag gick åt lunden39
40Det rider en riddare in på vår gård! sade bonden40
41Ack, ljuvliga tider, när jag tänker på41
42Sissa42
43Ack, jag som många andra på havet vandra må43
44I livets vår jag dig befinner44
45Hör, min lilla flicka, du!45
46Jägarn med sin gröna tröja46
47Det stod en jungfru uti en hage47
48Där bodde en flicka på en ensliger gård48
49Och gossen, som du gav mig49
50Herr Peders sjöresa50
51Herr Peder, han talte till konungen så:51
52Herr Peder, han tjänte på konungens gård52
53När kvällen stundar och bjuder vila53
54En visa vill jag sjunga om ett förfärligt mord54
55Där stod ett slott i Österrik55
56Jag står i tusen tankar56
57Där tjänte en flicka i Växiö i vå år57
58Två fingo se varandra, en fattig och en rik58
59Pigan, som trampade på brödet59
60En visa vill jag sjunga nu om kära minnen60
61Det var en söndagsmorgon, förrän solen rann upp61
62Visa om Gustaf III:s mord62
63Nu står jag på min resa och skall fara63
64Kära du, jag är ju bunden64
65När jag var i min ungdomsvår65
66Den, jag älskar, han är så långt från mig66
67Nu har tystnat den ljuvliga sången67
68Det hände sig, att en jungfru så fin68
69Agneta69
70Med klagande toner och kvidande hjärta70
71Hulda mö och trogna älskarinna!71
72Det var en gång en bondedräng72
73Raskens trall73
74Den sköna flickan74
75Det var en söndagskvälle75
76Ölandsflickan76
77Toras visa77
78Ja, nu har göken börjat att gala i år78
79Majvisa79
80Hjalmar och Hulda80
81Fingal81
82Visperdalen82
83Den olycklige emigranten83
84Amanda och Herman84
85Stick ut, min båt, med förlig vind85
86Siri, Siri, dottera mi!86
87Husaren kom åter från kriget och hem87
88Lille gossen på tullebacken88
89Sandals Nisse vid ett hurtigt mod89
90Knallarevisa90
91När jag var en liten dräng91
92Krinolinvisa92
93Kråkvisan93
94Av hjärtat jag dig älskar i all min levnads tid94
95Fiskargossen95
96Amerikavisan96
97En visa vill jag sjunga från Sveriges norra gräns97
98Jag gick mig ut en aftonstund98
99Dalgossens klagan99
100Jungfrun gångar sig åt högaste berg100
101Pigan, som trampade på brödet101
102Alonzo den tappre och skön Imogene102
103En bygdens tärna, sjutton år103
104Å köra vatten å köra ve104
105En jägare gick ut att jaga, jaga, jaga105
106Hej, dunkom, så länge vi levom!106
107O, tysta ensamhet107
108Vid vassen av den krökta ström108
109Och femton finnar de segla till en ö109
110Och minns du, vad du lovade, ja, minns du, vad du svor110
111Å packa dig åt alekärr111
112På Backamo, där har jag varit förr112
113Johannes Marbo, han går i gåla113
114Bonden och räven114
115Och långt nord kring Tanum115
116Och inte vill jag sörja, men sörjer ändå116
117Där sattes framför mig två sorgefyllda skålar117
118Erik XIV:s kärleksvisa118
119Vi gingo ifrån Sverige med hjärta i bröst119
120Sinclairsvisan120
121Å har I känt uppå vår gröt121
122Gustafs skål!122
123Slaget vid Svensksund123
124Se, huru träget vår källarsven, han tappar!124
125Den tjuguåttonde samloms vi allt uppå Backa mo125
126Jag hade mig en flicka126
127Se stjärnorna på himmelen127
128Skärsliparevisa128
129Pålarevisa129
130Pålarevisa130
131Bergsprängarevisa131
132O du, min vän och så min älskarinna132
133Gossen i den gröna lund133
134Linden, den växer så högt över bergen134
135Den övergivne135
136Den bedrövade älskaren136
137Lantflickans klagan137
138Det var Ett Sepp i Gebraltar stad138
139Dina mildblåa ögon och din sockersöta mun139
140Ja, hjärtat klappar i mitt bröst140
141Major Brack skull´ till kriget sig fara141
142Jag är en fattig fånge142
143Simson den starke av skökan blev narrad143
144Å båssman, han hade e endersta ko144
145År artonhundra nio och fyratio år vi har145
146År artonhundraförti, så skrives det alltjämt146
147Likt duvan, som har mistat sin maka och sitt bo147
148Jag ser i öster och jag ser i väster148
149Du, min bästa vän på jorden149
150Vår korta tid är målat150
151Ja ska sjonge en liten stomp151
152Pålkransång152
153Baxningssång153
154Den övergivnas klagan154
155Skomakarevisan155
156Den utestängde älskaren156
157Och kom till mig i ottan157
158Ge mej hit lite bläck och en pänna158
159Jag som en bondedräng159
160Var det du, ja, var det du160
161Sju år har förflutit, sen jag lämnade mitt land161
162Och bonden, han gick sig åt fureskog162
163Vackraste flicka, torde jag dig fråga163
164Ett mig förtryter, ett annat mig ångrar164
165Sent om en afton en yngling gick ut165
166Det gingo sig två flickor åt rosendelund166
167Robert, Robert, minns du kalla vintern167
168När bonden fyra styver har168
169Hör, hur Adolf klagar169
170HON: Akk, Haukan, minns äj du170
171Nu vågar jag att skriva till dig, min lilla vän171
172Det sorgsna hjärtat172
173Säg, kan du göra mig de korgarna två173
174Soldaten174
175O flicka, o flicka, förgyllande skrin!175
176Varför så blek om kinden?176
177Jag gick mig ut i lunden att höra fåglars sång177
178Soldaten kom från kriget hem178
179Lilla Alfred179
180Det var en liten gosse, hette lille Jon180
181Jag tänkte, att du skulle bli min maka181
182Gott folk, jag vill sjunga min visa igen182
183Hjärtat klappar i mitt bröst183
184Det sporde om skön Särling, allt medan hon var ung184
185En ny sjömansvisa185
186Ett avsked vill jag taga utav ditt ljuva namn186
187Och gossen steg i båten187
188Den katolska mässan188
189Min lilla vän och kära!189
190En visa jag vill sjunga, om ni vill höra den190
191Wisa191
192Kråkvisan192
193När jag var en liten mö193
194Där var la tre skalkar, som lade upp rå´194
195Säg fågel, varför kvittrar du195
196Sjömansvisa196
197Jungfrun, hon gångar sig på högande berg197
198Elvira Madigan198
199En vacker yngling arbetat har199
200Farväl du, moder Svea! Nu reser jag ifrån dig200
201En vacker sommarafton jag gick mig ut en stund201
202Som en eld och som ett väder202
203Jag gick mig neder till källaren203
204Alla gossar äro klara som en dag204
205Jag krusar inte pappa, om jag till lilla vännen går205
206Elin och herremannen206
207En skärgårdsflicka ännu jag minnes207
208Edvin och Emma208
209En jägare gick sig att jaga209
210I låga ryttartorpet vid höga Hunneberg210
211Långsamt sänker sig den kulna dagen211
212Tidigt jag midsommarmorgon212
213Där sattes fram för mig två sorgefulla skålar213
214En afton så enslig i rosendelund214
215Sofi, vill du en vandring med mig göra215
216Den lilla Hilda skön, hon gick sig ut spatsera216
217Känner du den mannen, som bor uti Drängse?217
218I korthet jag fattar min penna i handen218
219Sjömansvisa219
220En sjömanssång220
221Det var en fager yngling på sitt skyttonde år, han221
222En mycket uppbyggelig och hjärterörande visa222
223Det växer upp en lilja223
224Nu längtar jag att till hemmet fara224
225Förflutna äro de sälla dagar225
226Jag var en liten oskyldig tärna226
227I ungdomens blomstring jag satte min tro227
228Farväl, du strand! Vi skjuta båten ifrån land228
229Tycker du om mej?229
230Bland bergen uti Västmanland, där bor en flicka skön230
231Rallarevisa231
232Jag minnes nog den stunden, då jag glad och lyckelig232
233Ett är det, som kväljer mej233
234Jag gick mej ut i vida världen234
235Jag gick mej ut till att promenera235
236Det hände la sig en söndagsafton236
237Sjömansvisa237
238En visa kan det bli238
239Nidvisa239
240Om alla berg och dalar, de vore utan gull240
241Munkvisan241
242Känner du igen, känner du igen Stafbäckaskräddaren?242
243En visa jag vill sjunga, som är alldeles ny,243
244Nu har vi rest kring världens runda klot244
245Jag gick mig ut i lunden, när solen fagrast sken245
246En sjöman har alls ingen glädje246
247Så tager jag min bössa och så min lilla hund247
248En sorgelig visa om trenne bevärningsgossar248
249Bredshultavisan249
250Jungfrun, hon gångar sig på kyrkovallen fram250
251Du, älskliga Maria, kom, släpp mig nu in251
252God afton, flicka, lilla vän!252
253Jag är så hjärtans glader253
254Konung Gustaf den tredjes bröllopsvisa254
255När jag fyllt femton år255
256Ack, söta du, min flicka, vad tycker du om dig själv?256
257Sjömansvisa257
258En visa jag nu sjunga vill, den jag själv diktat har258
259Ack, hör I, raska gossar259
260Beväringsvisa260
261En ny beväringsvisa för 1896261
262Det var en söndagsmorgon262
263Bröllopsmarsch från Orust263
264Visan på nittinio vers264
265Jag gick mej ut åt vägen265
266Skärgårdsflickan266
267En visa jag vill sjunga blott för dig267
268Ack, hör ni, unga flickor, som än ogifta går268
269Där satt på en klippa vid insjöstranden269
270Erik och Anna270
271I den skuggrika dalen, vid den källan så klar271
272en lantman han plöjer sin åker och sin äng272
273En lantman plöjer här sin äng ry ry ry Wä Sin går273
274Där växer upp en lilja allt i den gröna dalen274
275En tid jag mig påminner275
276Adjö, farväl! Vi avsked taga276
277Adjö, farväl, min söta flicka277
278Stralsborgsvisan278
279Skeppet Albert Wilhelm279
280Ack, när jag mig påminner och kommer ihåg280
281Där red en riddare uti grön äng281
282Kråkvisan282
283Bonden sadlar sin gångare grå283
284Det var en svensker flicka284
285Där bodde en flicka så högt upp i land285
286Jag vet en flicka i vår by286
287Vi låg på Rivöfjord i svenska skärgården287
288Halevisa288
289En jägare geck att jaga289
290Ack, hör du lille Erik, hur illa har du gjort290
291En visa jag vill sjunga, som tar sin början så291
292Den förste juledag292
293Nu vill jag skriva och pennan min gripa293
294En sång och en hälsning till dig jag vill sända294
295En visa vill jag sjunga295
296Hale visa296
297Bröder, vi ha långt297
298Adjö, farväl, mitt unga viv!298
299Här är anndag jul i år299
300Jag fattar min penna och det med en hast300
301År artonhundrafemtioni301
302En visa jag skriver av kärleken stor302
303Om det skulle vara någon, som avråder dig303
304Från havet åt den lugna stranden304
305Kom, gossar, så skall ni få höra305
306Det hände sig i Göteborg306
307Frisker kropp och muntert sinne307
308Huru kan jag vara nöjder308
309Då jag först på kärlek tänkte309
310Ut på havets vida yta310
311När jag endast på dig tänker311
312Kom hurtigt, sjömansgossar312
313Ja, blommor har jag plockat313
314Vi, som på havet vida314
315I, herrar och grevar och tullinspektor!315
316Det var en ung sjöman, från Dover han kom,316
317Jag var en ung sjöman, jag var blott arton år317
318Ack, se på Sveriges flickor, de slita mån sin tid!318
319Ack, hur fasligt är, när stormar ryta!319
320År artonhundrasextiosex320
321Ju mera jag super, ju mera jag dricker321
322Å käre min man å käre min dräng322
323Stackars den ungdom, som nu skall uppväxa323
324Med ett förnöjsamt sinne jag denna visan skriver324
325Jag sätter mig ned att skriva325
326Det hände sig en aftonstund326
327Ack, om jag kunde så327
328Då jag var fjorton år328
329Och Vildemo, han rider sig söder under ö329
330En liten tid i världen jag hade mig en vän,330
331Här blåser nordost. Se flöjelen på topp331
332Vi kommo från Livorna332
333Kom lustigt, min´ bröder, var glada som jag333
334I fjor fick jag höra på den spelande lärkan334
335Men kom till mej på lördag kväll335
336Så kommer bonden ridande336
337Till Stockholm for Heppeneppetepp337
338Gesäller och bonddrängar338
339Den förste friarn kommer, lilla mamma! - Hå hå!339
340Kom lustigt mina bröder340
341Här börjar att blåsa, och skeppet kullkränges341
342Långt från mitt älskade fosterlands stränder342
343När jag blir död och lagd i graven343
344Ack, om jag vore riker, som Salomo var344
345Uppå dig har jag tänkt med ett uppriktigt sinn´ 345
346Ack, hör du, lilla Emma346
347På reddens vingar ett fartyg låg347
348En visa jag nu sjunga vill348
349Min fader och min moder äro döda349
350Lagman har lovat att ta mej till fru350
351I fjol, när jag var liten och ingenting förstod351
352Jag hade mig en vän i mina unga dagar352
353Ja, tar du dig en lång353
354Alle männer skulle stad och fria354
355Brömsen drar stövlar på sina ben355
356Ny Älvsborgsvisa356
357Finngubbens frieri357
358Bland skogar och sjöar och dalar och fjäll358
359Tänk och besinna dig en gång359
360En flicka erövrat mitt hjärta360
361Å gubben, han geck åt skogen en da´361
362I Lomma by, där bor en vacker flicka362
363Om lile Per Stabbe363
364Vad glada, muntra nöjen364
365Visa365
366En bedragen sjöman366
367Vaggvisa367
368Uti ett träd kråkan368
369Visst är det väl tråkigt i skogen att vara369
370När jag kom på gården fram, på gården fick jag se370
371Å gåck int´ än, du Peder371
372Vaggvisa372
373Där bodde en lantman på en enstaka ö373
374Tattarevisa374
375När som jag fyllde sjutton år, sjutton år375
376Sjömansvisa376
377Selmas klagan377
378Giordana378
379Italiensk visa379
380Ja, hör du, unga Dora, vill du gifta dig i år?380
381Riddaren och jungfrun, de möttes uppå bron381
382Så blevo vi då kommenderande382
383När jag var uppå sjuonde året383
384Välkommen, välkommen Danjel konge till mej!384
385Det var en lördagsafton, jag klädde mig till dans385
386I sen nu ej, vad som är gånget386
387Herr Magnus, han rider sig åt rosande lund387
388O, min vän, tänker du mig övergiva388
389Så fingo vi ofred i vårt land389

[tillbaks]
[topp]