[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]
melodin i midi format
[Si god afton och god kväll]
[Carl XIV Johans Sarkofag]

MALMGÅRDEN
Carl XIV Johans Sarkofag

melodin i midi format


Si god afton och god kväll.
melodi: Kungsmarschen

Si god afton och god kväll,
min utvaldaste vän,
huru lever nu världen med dig?
Har du nöjen och mår bra,
som jag tror väl att du har
har du hälsan, visst roar det mig.
har du hälsan, visst roar det mig.

Har du silver har du gull,
har du kistorna full?
Har du penningar, visst roar det mig.
Jag har ett förnöjsamt sinn,
det är rikedomen min,
det är bättre än penningar och gull.
det är bättre än penningar och gull.

När jag tänker uppå dig,
röres blodet uti mig.
Lilla vännen, förglöm aldrig mig.
Ser du stjärnorna de små
uppå himmelen den blå
falla neder till jorden som strå.
falla neder till jorden som strå.

Förr skall sjöar och strand
bliva torra som sand,
förr än jag tager mig någon ann.
Förr skall måne och sol
falla neder på vår jord
förr än jag ändrar om dessa ord.
förr än jag ändrar om dessa ord.


Carl XIV Johans
Sarkofag

en kopia av Agrippas stenkista i
Vaticanen i Rom.

Den vid Elfdals porfyrverk förfärdigade Carl XIV Johans sarkofag, vilken av H. M. Konung Oscar därstädes blivit beställd för nära 12 år sedan, men som först 1854 blivit fulländad skall nu förflyttas från tillverkningsorten; landsvägen till Gävle och vidare medelst ångfartyg till Stockholm.

Den sjunde februari 1856 påbörjades marschen.

Första dagen en mils färd till Gåsarv. Nästa dag i djup snö till Garberg. I Mora ville dalkarlarna ha högre dagpenning. Transportens anförare svarade nej. Men efter betänketid gick dalkarlarna med på oförändrad dagpenning och fortsatte transporten till Garsås, Sjurberg, Bergsångs långa backar, till Sjugare. I 36 graders köld över den bräckliga Lerdalsbron. Sedan över sjön Opplimmen, förbi Tibble till Rönnäs. Färden gick utmed Insjöns strand, på så svag is, att den brast efter de tunga slädarna. Rexbo nåddes och dagen efter Morbygden.

Den 19 Februari samlades på förmiddagen en stor mängd folk på torget i Falun för att beskåda den märkliga sarkofagtransporten, som då anlände i tvenne avdelningar - den ena med sarkofagens lock, draget med tvenne ofantliga tåg av omkring 70 man - den andra med själva kistan på samma sätt fortskaffad av omkring 110 man - båda porfyrpjäserna i sina trädlårar, vilande på slädar av minst 15 alnars längd och med medar av 12 tums genomskärning.

Den dragande manskapet utgjordes till större delen av Mora-män i för övrigt mest av Rättvikskarlar. Alla dessa sig så kallande "kungens hästar" gingo med raska steg framåt, och en fiolspelare, placerad ovanpå en av de väldiga trälårarna, lät från sin upphöjda plats höra en hurtig marsch, som livade allas sinnen.

Hamnstaden och marschmålets Gävle nåddes efter 17 dagars marsch.

Konung Carl Johans sarkofag anlände ombord å kronoångfartyget v. Sydow, till Riddarholmshamnen vid Gymnasiegränden den 26 augusti. På stockar drog skeppsfolket den tunga pjäsen upp till kyrkan.

Carl XIV Johans praktlikkista finns nu att beskådas i Stockholm, Riddarholmskyrkan.

Men vem spelade, sittande uppe på en av de två slädar som drog kistlock och sarkofag över snön. Vad heter marschen, och vem skrev orden.

Gyris Anders spelade. Svar på frågan två - Kungsmarschen och orden till sången är efter Frost Anders i Gåsarv.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Malmgården]