Vår ätt Bernadotte (stamfader och stammoder)
Kungen (Jean-Baptiste) - En av Napoleons marskalkar
Drottningen (Desiree Clay) En av Napoleons fästmör[Bonaparte från soldat till förste konsul]
[Esaias Tegnér Hjälten]
[Esaias Tegnér länkar]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

text Download Real Audio

Dagens visa 2003 januari 16

They're Coming To Take Me Away Ha Haaatext: Napoleon XIV

Remember when you ran away
And I got on my knees
And begged you not to leave
Because I'd go beserk

Well
You left me anyhow
And then the days got worse and worse And
now you see I've gone
Completely out of my mind

And
They're coming to take me away
Ha haaa
They're coming to take me away
Ho ho hee hee ha haaa
To the funny farm
Where life is beautiful all the time
And I'll be happy to see those nice young
men
In their clean white coats
And they're coming to take me away Ha
haaa

You thought it was a joke
And so you laughed, you laughed
When I had said
That losing you would make me flip my lid

Right?
You know you laughed
I heard you laugh. You laughed
You laughed and laughed
And then you left
But now you know I'm utterly mad

And
They're coming to take me away
Ha haaa
They're coming to take me away
Ho ho hee hee ha haaa
To the happy home with trees and flowers
and chirping birds
And basket weavers who sit and smile and
twiddle their thumbs and toes
And they're coming to take me away Ha
haaa

I cooked your food
I cleaned your house
And this is how you pay me back
For all my kind unselfish, loving deeds
Ha!

Well you just wait
They'll find you yet and when they do
They'll put you in the A.S.P.C.A.
You mangy mutt

And
They're coming to take me away
Ha haaa
They're coming to take me away
Ho ho hee hee ha haaa
To the funny farm where life is beautiful all
the time
And I'll be happy to see those nice young
men
In their clean white coats
And they're coming to take me away
Ha haaa!

To the happy home with trees and flowers
and chirping birds
And basket weavers who sit and smile and
twiddle their thumbs and toes
And they're coming to take me away Ha
haaa!

To the funny farm where life is beautiful all
the time
And I'll be happy to see those nice young
men
In their clean white coats


[topp] | [till dagens visa 2003]


[Bonaparte från soldat till förste konsul]
[Esaias Tegnér Hjälten]
[Esaias Tegnér länkar]


Dagens visa
2002 mars 1

Esaias Tegnér länkar

ESAIAS TEGNÉR (1782-1846)[topp]

Bonaparte från soldat till förste konsul

Bonaparte ställdes i spetsen för italienska armén; Jourdan behöll överbefälet över Sambre- och Maas-armén. Moreau sattes till befälhavare över Rhen-armén. De tre huvudarméerna, skulle från Italien och Tyskland angripa österrikiska monarkien, förena sig vid utgången från Tyrolen och i gradvis ställning rycka emot Wien.

Direktorium gav general Hoche befälet vid Atlantiska havets kuster och uppdrog åt honom avslutande av kriget i Vendée, mot kontrarevolutionärerna. Den 28 messidor avslutades det borgerliga kriget.

Nya segrar förökade de av italienska armén redan utförda underbara bragderna, och betryggade Italiens erövring. Italienska armén fullbordade i Europa franska revolutionens verk. Fredligt och fritt i det inre, hade Frankrike ernått sina naturliga gränser och var omgivet av unga republiker, vilka, såsom Holland, Lombardiet och Ligurien, beskyddade dess sidor och utbredde dess system i Europa.

Men läget förändrades mycket genom valen av år V (maj 1797). Dessa val, som på ett lagligt sätt införde rojalistpartiet i den lagstiftande kåren. Majoriteten inom lagstiftande kåren kastade sig med skicklighet över de allmänna behoven: den påyrkade en oinskränkt tryckfrihet, som tillät tidningsskrivarna att angripa direktorium och att bereda allmänna meningen på en annan styrelse; den uttalade sig för freden, som medförde republikens avväpnande, och slutligen för sparsamhet.

Bonaparte hade med orolig blick följt de händelser, som förbereddes i Paris. Bonaparte hade lovat direktorium i händelse av verklig fara sin armés understöd. Bonaparte sände Augereau till Paris, med adresser från hans trupper.

"Darren rojalister! från Etsch till Seinen är det endast ett steg. Darren! edra synder äro räknade, och lönen därför bära vi på våra bajonetter! Förbittring hava vi sett att rojalismens stämplingar vilja hota friheten. Vi hava vid de för fäderneslandet fallna hjältarnas skuggor svurit konungadömet och rojalisterna ett oförsonligt krig. Dessa äro våra, dessa äro edra, dessa äro fosterlandsvännernas känslor. Må rojalisterna blott visa sig, och de skola i samma ögonblick hava upphört att leva!"

Morgonen den 18 fructidor inryckte de omkring Paris förlagda trupperna under Augereaus befäl in i staden. Rojalistpartiet led ett nederlag. Den revolutionära styrelsens återkomst, ehuru något förmildrad, ställde de fordna priviligierade stånden utom samhället; de edsvägrande prästerna blevo ännu en gång deporterade. Direktorium uppnådde vid denna tidpunkt sitt maximum av makt och hade en tid bortåt inga fiender under vapen.

Utan finanser, utan något parti i det inre, utan något annat stöd än hären, och utan annan glans än den fortvaron av dess segrar förlänade detsamma, var direktorium å sin sida ur stånd att kunna ingå på en allmän fred. Det hade förökat missnöjet genom införandet av vissa pålagor, och genom statsskuldens nedsättande till en konsoliderad tredjedel, som ensam var betalbar i penningar, varigenom räntetagarna blivit ruinerade. Det måste hålla sig uppe genom kriget. Den ofantliga massan soldater kunde icke utan fara avskedas. Oberäknat att direktorium därigenom hade berövat sig sin kraft och överlämnat Frankrike åt Europas misskund, skulle detta hava varit ett företag, som endast i tider av det djupaste lugn och under en stor utveckling av arbete och välmåga låter utföra sig utan skakning. Direktorium drevs av sitt läge till infallet i Schweiz och till tåget till Egypten.

Bonaparte hade emellertid återkommit till Paris. Italiens besegrare och fastlandets fredsstiftare hade blivit mottagen med en å direktorii sida tvungen, men av folket djupt känd hänförelse.

Bonaparte avreste den 30 floréal år VI (19 maj 1798) med en flotta av 400 fartyg och en del av italienska hären från Toulon, och styrde kurs på Malta, som han intog, samt for därifrån till Egypten.

Bonaparte hade i Orienten, genom sin bror Lucien och några andra vänner, erfarit skeernas tillstånd i Frankrike och direktorialregeringens förfall. Hans tåg hade varit lysande, och han hade gjort sig till herre av övre och nedre Egypten. Bonaparte kvarlämnade general Kleber och såsom triumfator, skyndade han till Paris.

Bröderna Bonaparte, Lucien och Napoleon satt till häst, dessförinnan hade de blivit motarbetade och utkastade av Femhundramanna-rådet.

Lucien:

"Medborgare-soldater, presidenten i de Femhundrades råd förklarar eder, att det ofantliga flertalet inom detta råd i närvarande ögonblick hålles i skräck av några med dolkar beväpnade representanter, som belägra talarestolen, hota sina medbröder med döden och avtvinga dem de förskräckligaste beslut! General och soldater,  och alla medborgare, skolen erkänna endast dem beträffar vilka komma att kvarstanna i Orangeriet, så låt utdriva dem med våld. Dessa stråtrövare äro icke längre folkets representanter, utan dolkens.

Napoleon:

"Soldater, jag har fört eder till seger, kan jag räkna på eder? (Ja, ja, leve generalen). Soldater, man hade anledning att tro, att de Femhundrades råd skulle rädda fäderneslandet; i dess ställe överlämnar det sig åt söndringar; uppviglare söka att upphetsa det mot mig! Soldater kan jag räkna på eder? (Ja, ja leve Bonaparte!) Nåväl, jag skall bringa dem till förnuft."

Han gav nu genast några kringstående högre officerare befallning att låta utrymma de Fem-hundrades sal.

"I general Bonapartes namn förklarar jag den lagstiftande kåren upplöst; må alla välsinnade medborgare avlägsna sig. Grenadierer, framåt!"

Klockan halv 6 den 19 brumaire år VIII (10 november 1799) fanns det icke vidare någon riksförsamling.

Bonaparte blev förste konsul, och riktade nu hela sin uppmärksamhet på republikens inre välmåga och på maktens organisation. De fordna priveligierade av adeln och prästerskapet hade åter inträtt i staten, utan att likväl bilda särskilda samhällsklasser. De motspänstiga prästerna kunde, mot avläggande av en lydnadsed, utöva sin gudstjänst och erhöllo sin avlöning av styrelsen. En amnesti hade blivit utfärdad till deras förmån, som voro förvunna till emigration, och det återstod numera utom Frankrike endast de, som orubbligt förblevo fästade vid pretendentens familj och anspråk. Fredsverket var fullbordat. Bonaparte, som visste att det säkraste medlet att behärska ett folk bestod däri att föröka dess välmåga, sökte nu på allt sätt befordra industriens utveckling och gynnade den så länge avbrutna yttre handeln. Med sina politiska bevekelsegrunder förband han även högre syften och fästade sin ära vid Frankrikes lycka; han genomreste departementerna, vilkas förvaltning han skickligt inrättade, lät gräva kanaler och hamnar, bygga broar, iståndsätta vägar, uppföra monumenter och mångfaldiga samfärdselanstalter. Han eftersträvade isynnerhet att framstå som privatintressenas beskyddare och lagstiftare. Civil-, straff- och handelsbalkarna, vilka han lät utarbeta antingen vid denna tidpunkt eller något senare, fullbordade i detta avseende revolutionens verk och ordnade nationens inre tillvaro på ett med dess verkliga tillstånd i det närmaste överensstämmande sätt. I trots av den politiska despotismen ägde Frankrike under Bonapartes välde en borgerlig lagstiftning, som var vida överlägsen alla de övriga europeiska samhällenas, vilka jämte den oinskränkta styrelsen, till största delen bibehöllo medeltidens borgerliga tillstånd. Den allmänna freden, den gemensamma fördragsamheten, ordningens återvändande och förvaltningssystemets skapande gåvo republiken inom kort ett annat utseende. Civilisationen utvecklade sig på ett utomordentligt sätt, och konsulatet blev i detta hänseende, fastän i stegrat mått, vad direktorium hade varit från sin början ända till den 18 fructidor.

Källa: Franska revolutionens historia,
F.A. Mignet,
svensk text: Thora Hammarsköld,
Axel Hellstens förlag, 1863


[topp]

Hjälten
text: Esaias Tegnér

Varför smädar du mig ständigt,
ögonblickets lumpna skara,
utan vilja, utan märg?
Fånga, fjärlarna behändigt,
men jag ber, låt örnen fara
fri kring sina blåa berg.

Ser du, kring den starke anden
växa alltid starka vingar.
Vad rår örnen väl därför?
Duvan plockar korn i sanden,
men han tar sitt rov och svingar
mot den ban där solen kör.

Frågar stormen när han ryter,
frågar himlens höga dunder,
när det över jorden far,
om det någon lilja bryter,
om det i de gröna lunder
störer ett förälskat par?

Evigt kan ej bli det gamla,
ej kan vanans nötta läxa
evigt repas opp igen.
Vad förmultnat är, skall ramla,
och det friska, nya växa
opp utur förstörelsen.

Icke jag har härjat fälten,
ej välvt Södern opp och Norden,
det hör högre makter till.
Skalden, tänkaren och hjälten,
allt det härliga på jorden
verkar blint, som anden vill.

Uppe bland de höga stjärnor
skrevs den väldiga bedriften
för vars skull jag kom hit ner.
Icke tidens kloka hjärnor,
ej den falska lyckans skiften
hämma hennes fortgång mer.

Därför går jag, trygg och lika,
huru ock mitt rykte ljudar,
vart mig ock mitt öde för.
Ej för mänskor vill jag vika,
endast för de höge gudar,
vilkas tysta röst jag hör.

Låt dem flykta, låt dem fara,
mina slavars hop som rysa
vid den högre kraftens bud.
Ensam går jag. Natt skall vara
innan himlens stjärnor lysa,
innan hjälten blir en gud.

Falla kan jag. Under månen,
den omväxlingsrika, bodde
ingen fri för ödets kast.
Lejontämjarn, gudasonen
föll när svekets klädning grodde
vid hans breda skullror fast.

Men han reste sig, och tände
själv sitt bål på höga Oeta
och flög dän, gudomliggjord.
Så min hjälteban ock ände.
Och vill bålets namn du veta
Söder heter det, och Nord!


[topp]

Esaias Tegnér länkar
Vid svenska akademiens minneshögtid
Nyår 1816/Skaldernas konung
Kung Karl den unge hjälte
Det Eviga
Lund och Esaias Tegnér

FRITHIOFS SAGA
Frithiofs saga

NATTVARDSBARNEN
Nattvardsbarnen[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor] | [topp]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]