Sacred Text Archive Home[Eklog, den 1 november 1796] | [Adam och Eva i Eden]

All Saints Day

Länkar:

Saints Preserved patron saints art and information

We Are All Called To Be Saints

www.cyberhymnal.org

melodin i midiformat melodin i midiformat

Lo! round the throne
Words: Mary L. Duncan, 1839.
Music: “Park Street,”
Frederick M. A. Venua, circa 1810

Länk: Lo! round the throne


Lo! round the throne, a glorious band,
The saints in countless myriads stand;
Of every tongue redeemed to God,
Arrayed in garments washed in blood,
Arrayed in garments washed in blood.

Through tribulation great they came;
They bore the cross, despised the shame;
But now from all their labors rest,
In God’s eternal glory blest,
In God’s eternal glory blest.

They see the Savior face to face;
They sing the triumph of His grace;
And day and night, with ceaseless praise,
To Him their loud hosannas raise,
To Him their loud hosannas raise.

“Worthy the Lamb, for sinners slain,
Through endless years to live and reign;
Thou hast redeemed us by Thy blood,
And made us kings and priests to God.”

O may we tread the sacred road
That holy saints and martyrs trod;
Wage to the end the glorious strife,
And win, like them, a crown of life,
And win, like them, a crown of life!

When the saints go marching in


We are trav'ling in the footsteps
Of those who've gone before
And we'll all be reunited,
On a new and sunlit shore,

Oh, when the saints go marching in,
Oh, when the saints go marching in
Lord how I want to be in that number
When the saints go marching in

And when the sun begins to shine
And when the sun begins to shine
Lord, how I want to be in that number
When the sun begins to shine

Oh, when the saints go marching in,
Oh, when the saints go marching in
Lord how I want to be in that number
When the saints go marching in

Oh, when the trumpet sounds its call
Oh, when the trumpet sounds its call
Lord, how I want to be in that number
When the trumpet sounds its call

Oh, when the saints go marching in,
Oh, when the saints go marching in
Lord how I want to be in that number
When the saints go marching in

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Eklog, den 1 november 1796]

[Adam och Eva i Eden][topp]

LÄNK: DEN 1 NOVEMBER 1796
Det fanns en dag
på året som den
skuggrädde svenske konungen
Karl XIV Johan
fruktade.
1:a NOVEMBER 1:a NOVEMBER 1:a NOVEMBER
Anna Maria Lenngren skrev just så en dikt
år 1796
med det fruktade datumet i titeln.
Då var Karl Johan fransman och katolik (Jean Baptiste Bernadotte).
Nu var han svensk och protestant.
Den 1:a november är kung Gustav IV Adolfs födelsedag.
Efter revolutionen 1809
och med ny ätt på den svenska tronen
skrämdes Karl Johan för allt som luktade Gustavianism.
Den 1 november luktade Gustavianism.
Dikten Eklog den 1 november 1796
fick i senare upplagor
(Anna Maria Lenngren Samlade Skaldeförsök)
stryka den förhatliga dagen i titeln.
Det är först nu, 2000-tal, som
Visornas hemsida
vågar ha med den rätta titeln
ty - Visornas hemsida är alls inte skuggrädd.
LÄNK: DEN 1 NOVEMBER 1796


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 november 1

Eklog, den 1 november 1796
text: Anna Maria Lenngren

I en koja, kring sin spis,
satt en menlös släkt på bygden,
gubben grånad, from och vis,
gumman, god som gamla dygden,
nöjda vid sitt tända ris.

Matmors gärning hurtigt led,
Karin nystade på garnet,
Jerker slöjdade en sked,
och på golvet lekte barnet,
husets barn i tredje led.

Drängen med sitt sista lass
kom från skogen trött till kvällen.
Gårdshund, gamla trogna Pass,
makligt låg i ring på hällen ...
Katten tvättade sin tass.

Moster Gunnil i en vrå
talte sagor, band på noten.
Gamla Lustig då och då,
husets vän, soldat vid roten,
finska fejden minde på.

Hastigt husbondfar man såg
pipan emot spisen knacka.
Rörd var han i själ och håg,
tog så brått sin almanacka,
som i stora bibeln låg.

"Vänner," ropte han, "se här,"
med en fröjd, som ej var tvungen,
"denna dagen är oss kär ...
låt oss be till Gud för kungen:
det hans dyra högtid är!

Kungars kung, som allt förmår,
giv hans ungdom mod och lycka!"
utbrast gubben, och en tår
föll uppå hans nötta krycka,
stödet för hans sjutti år.

Gumman sade: "Rätt och lag
skall han skydda för de ringa!" -
"Sveriges ovän skall en dag
bäva för hans tappra klinga."
inföll Lustig .. "det svär jag!

Jag i Stockholm sett min kung
för de flinka blåa gossar.
Skölden blir ej honom tung ...
tapperhet ur ögat blossar:
han är rask som han är ung."

Dotter Karin fick nu ljud ...
hennes önskan var för freden
och en kärlig kunglig brud.
Jerker lade från sig skeden
och bad samma bön till Gud.

Gunnil, fattig, fromma själ,
tog till orda så gudsnådligt:
"Folket för allt split och gräl,
kungen för allt krankt och vådligt,
store Gud, bevara väl!"

Nu förentes allas röst,
nu upphöjdes allas händer:
"Sveriges kung till Sveriges tröst
styre lyckligt sina länder
till dess sena ålders höst!"

Tänd din lusteld, lyckans son,
låt kanonen glädje dundra,
fröjda dig med stoj och dån ...
låt oss små din prakt beundra,
dina murar vitt ifrån!

Då palatset upplyst står,
glindrande i lustbarheten,
blott en suck från kojan går.
Högre dock än fröjdraketen
detta tysta offer når.
(1796)

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 november 1

Adam och Eva i Eden
text: J.A. Wadman

Adam gick på bara marken,
utan strumpa, utan sko,
i den stora vida parken,
utan sällskap, utan ro.
Blott utav ledsnad han drack och blev full
och lade sig se´n bland liljor omkull
i Eden.

Under sömnen ur hans sida
bröts ett revben eller två,
att i fröjdas och i lida
han ett sällskap måtte få.
Där stod vår stammoder, härlig och skön,
liksom ett mönster för hela sitt kön
i Eden.

Adams rus var utan våda,
blott av vatten ur en flod.
Snart fick han sin Eva skåda,
hur hon utan förkläd´ stod.
Adam flög upp som en ljungeld och slöt
snövita mön till sitt raggiga sköt
i Eden.

Ömt förtjusta i varandra,
syntes de vid flodens rand
i oskyldig glädje vandra,
arm i arm och hand i hand.
Ormen sa´ prosit när Eva-mor nös;
då skämdes Eva, och Adam han frös
i Eden.

Eva grep till fikonbladet,
stackars Adam likaså;
men hur konstigt än de lade´t,
var det svårt att fästa på.
Se´n fick väl brudparet kjortlar av skinn,
men drevs på porten och slapp ej mer in
i Eden.

Med sig ur den sköna parken
togo de en ymperkvist
att plantera ut i marken,
som ett skygd i sorg och brist.
Kärlek, så hette den kvisten och bar
samma slags frukt, som dess frodiga far
i Eden.

Adam måste så och skörda,
Eva mjölka hjordarne;
snart blev dock gemensam börda
lättare och lättare.
Hej! sade Eva till vännen så kär:
här är ju lika så roligt som där
i Eden.

Adam svarade sin Eva:
du har rätt, min sockergris!
Stor sak i vad land vi leva,
öken eller paradis,
vi äro nöjda och lyckliga här,
kärleken övergår äpplen och bär
i Eden.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]