Willie Nelson (1)
www.legacyrecordings.com[Web Opera Robin Hood] | [den poetiske sadelmakaren]


The Robin Hood Legend information site

Robin Hood -- Wolfshead Through the Ages

The Robin Hood Project


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2003 februari 2

WebOperan
The Forester
Robin Hood and Maid Marian


[topp] | [till dagens visa 2003]

Dagens visa 2002 februari 2

Till Henne
text: den poetiske sadelmakaren
(D. G. A. Skoglund)

O, älskade, vars skönhet lyser
för mig långt klarare än sol´n.
Den kärlekseld mitt hjärta hyser
kan smälta isarne vid pol´n,
kan sätta jorden uti flamma
och alla världarne i brand,
samt sprida lågan i detsamma
upp till odödlighetens land.

På detta vis jag kunde tvinga
Gud Fader själv att från sin tron
med största skyndsamhet få springa
till säkerhet för sin person
och jag se´n upp till gudatronen
då vandrar arm i arm med dig,
och Änglarne vid harpotonen
med avund skulle skåda mig.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::