Fyllom våra glas
text: Carl Johan Lindegren (1770-1815)

Fyllom våra glas och låtom oss skratta,
bröder! en stund åt världens lopp!
Tiderna ha blivit så besatta,
vishetens fall höjt dårskapen opp.
Snille och förtjänst på nödens krycka
vandra föraktade hand i hand.
Dygden försmäktar, lasten gör lycka,
skål för vårt lyckliga fosterland!

Sanningens fackla fåfängt sprider
över jorden sin sköna dag.
Dårens öga vid skenet lider,
slaven blundar för dess behag.
Och om en vis med möda tränger
fram ur hopen och röjer sig,
strax despotismen bilan svänger
och fanatismen ryter: tig!

Nyss vi sett en älskling av nationen,
kronan uti vårt brödraband,
vräkt av en ljungeld sänd från tronen
hän över gränsen av vårt land.
Snille och talanger sorgsne följde
troget sin flyktige älsklings fjät.
Kärleken grät, men tårarna döljde,
vänskapen svor att hämnas det.

Bäven despoter, bäven att trotsa
människans rätt och folkens makt!
Snart skall den hämnande friheten krossa
edra palatsers rövade prakt!
Blodiga skuggor, av hämnden ledde,
hotande stiga ur gravens sköt,
blotta de sår er hand dem beredde,
kräva det blod er grymhet göt.

Trohet och snille, stötte från tronen
av favoriters smickrande tropp,
okände vandra bland nationen
utan bergning och utan hopp.
Frihetens vän i bojor ligger,
träldomens vän får blåa band,
äran svälter och dygden tigger.
Skål för vårt lyckliga fosterland!

Dock ännu har frihet ej flytt från Norden.
Än från dess facklas rena glans
sprides ett återsken kring jorden,
än finns här lagrar till hjältars krans.
Bröder, ett vänskapsband vi sluta,
hellre döden än slaveri!
Ljuvt att sitt blod för friheten gjuta,
trotsa tyrannen - och dö fri!

30 años que cambiaron el mundo


[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[nej till historikern och ja till fiktionen]

The Golden Years


LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 apr 2

Welcome to MarilynMonroePages.com


Midi Ctrl-F Sök Diamonds


Text Klicka på Diamonds

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[nej till historikern och ja till fiktionen]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
LÄNKAR

Anna Maria Lenngren: Eklog, den 1 november 1796

Patriciern Hierta väljer att bliva plebejen Järta

Räfvarne - Fersenska mordet

Fänrik Ståls Sägner textdatabasen

Sansculottevisan

Visan om Per Enebom

Epigram över en borgmästare Yckenberg

Fyllom våra glas text: Hans Järta

[topp] | [till dagens visa 2001]

[nej till historikern och ja till fiktionen]

Anna Maria Lenngren:
Eklog, den 1 november 1796

Man håppas Han yxan till roten med magt
Befaller; Att Röfware-hopen
Får känna hwad Lagen må hafwa för kraft
At sänka dem ned i den gropen,
De sielfwe ha gräfwit till Folket beredt
At ewigt förrädiskt regiera
Blodsuga och plundra de fattigas swett
Till galenskap att usurpera.

Han med yxan, se ovan, syftar på den minderåriga kungen, Gustav IV Adolf. Hoppet stod till kungen att göra slut på tyranneriet. Den 1 november 1796 är kungen även regent med kraft av sin ålder. Reuterholm blev förvisad, som den avsatta kungen själv dryga tio år senare. Under Karl Johan-tiden, då det var ett brott att umgås med den gamla konungaätten, ströks även datumet, den 1 november 1796, från titeln till Anna Maria Lenngrens dikt, som handlar om en konung som folket äntligen skall få se regera riket.

Carl Hertig Carl, kungens förmyndare och farbror
Per Enebom Skald
Thorild Skald
Lorents Mynther Thorildianen L. M. Philipson
Yckenberg Borgmästare i Uppsala och pekoralist
Förnuftet, Snillet, smaken Svenska akademien
Storvisiren; Bror; Jarl; Tyrannen Reuterholm
Hans Järta År 1794 tillhörde Järta oppositionen, dryga året innan polisspion; sedermera författare till vår grundlag år 1809

Dagens visa 2002 april 3

Stängningen av Svenska akademien. Serafimerordenstilldelningen,  inskränkningar av tryckfriheten, gav upphov till visor, paskiller, gentemot Hertig Carl, regenten, förmyndarregeringen och framför allt mot storvisiren Reuterholm.

Ett Impromtu till
Storvisiren
utnämnd till
riddare av Serafimerorden

Tag då utav din Konungs hand
Det första Misstag som han gjorde.
Han skänkte dig et Ordens Band,
Ett dubbelt Rep det vara borde.
Tag Lyckans Håfvor då du kan;
men skynda dig at Henne niuta;
Ty aldrig än, har en Tyran
Sit Lif i hennes hand fått Sluta.

*

...

Ej Äran, ej Naturens röst
Hans dumma högmod döfvar
För stjernans glans uppå sitt bröst,
Han ser ej sina klöfvar.

...

*

Allmänna Rösten 1795

RiksDrottsen, Riks-Cantslern och Konungens Männ
Fribytare äro af rofwet,
Som Aristocrater regiera de änn
Med wåld de utwinga behofwet:
De rasa så länge och utan försyn
Tills Folkhopen kommer i taget;
Af fattigdom tryckte, högt ropa i skyn
Och fordra med Näf-rätt, förlaget.

Man håppas Han yxan till roten med magt
Befaller; Att Röfware-hopen
Får känna hwad Lagen må hafwa för kraft
At sänka dem ned i den gropen,
De sielfwe ha gräfwit till Folket beredt
At ewigt förrädiskt regiera
Blodsuga och plundra de fattigas swett
Till galenskap att usurpera.

Han = Kungen (Man håppas Han yxan...)

*

"Här äro tvänne visor utkomne om
Hertigen och Reuterholm, som
bägge gå på Per Eneboms ton.
De sägas vara komne från Upsala."

Herr Carl och hans Jarl
melodi: Sinclairsvisan, La Folia-melodin.

Carl brutit Smakens Tyranni
Dess Enbom, Enbom gläd dig!
I Thorilds Högtidsliberi
O Lorents Mynther kläd dig!
Var tacksam Yckenberg, och Du
Du Philosophe, som täcker taken
Mot dem, vars Sabel krossat nu
Förnuftet, Snillet, smaken.

Men Carl ej ensam skörda får
Så höga Bragders ära
Regentens väg är ganska svår,
Och Spiran tung att bära.
Försynen honom därför gett
En utvald vän, att bördan dela
För vilken endast smak och vett
Bland Snillegåvor fela.

Han äger säkra kunskaper
I Svedenborgs Mirakler
Om Andar, Djävlar, Vålnader
Om Guldkonst och Spektakler.
En upplyst Bror, han som sig bör
Predikar vanvett med Exempel.
Akademierna förstör
Och bygger Salems Tempel.

*

Det är ju fasligt! Skrek herr Carl.
Man vågar Bror min klandra:
Det är fördömligt! Skrek hans Jarl,
När sådant sker av andra:
Oss endast tillhör på hans grav,
Att tadlets färgor riva:
Jag var en Narr den stund jag gav
Åt Folket lov att skriva.

Det är ju fasligt! Skrek herr Carl
Att Folket vågar skriva:
Det är fördömligt! Skrek hans Jarl
Man bör exempel giva:
Jag sätter mig på stunden ner,
Att en Förordning göra:
Ej nog, Man bör ej skriva mer
Men bör ej heller höra.

*

Var fri! Den lott blev dig beskärd
text. Hans Järta (?)

Var fri! Den lott blev dig beskärd
Att bryta slavens boja,
Tyrann, räds hämndens höjda svärd,
Räds dygden i sin koja.
Räds hjertats tysta vittnesbörd
Räds denna röst, kring fjällen hörd:
Var fri! Den lott blev dig beskärd
Att bryta slavens boja.

Och du, som släpar fram i nöd,
Hur brottslig är din möda!
Du köper med din svett ett bröd
Att dina bödlar föda;
Och detta bröd, med blod bemängt,
Blev ju av dina tårar stänkt.
Ack du, som släpar fram i nöd,
Hur brottslig är din möda!

Du känner ej tyrannens makt
Och ej, att du har styrkan,
Och han, ett mål för ditt förakt,
Han blev det för din dyrkan.
Se honom le så kungligt fräckt,
Då han dig ser så fegt förskräckt.
Nej, frukta ej tyrannens makt,
Ty minns, att du har styrkan!

Minns, att det är din höjda arm,
Som denna avgud stöder,
Vänd svärdet mot dess egen barm
Och se mot dina bröder!
Han stupa skall, av smickrarn glömd,
Av varje redlig man fördömd.
Minns, att det är din höjda arm,
Som denna avgud stöder!

[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Historia eller fiktion
text: Tommy Rådberg

De lärda i Sverige har lagt ner mycket arbete på att ta reda på fakta, datummärka, tolka, dryckesvisan "Fyllom våra glas och låtom oss skratta".

Visan vann stor popularitet och har påträffats i tryckta och otryckta varianter. Hela visan utom strofen "Nyss vi sett" publicerades av M. J. Crusenstolpe 1843 i hans historiska roman "Morianen". Visan tillskrives Hans Järta och det har varit den i litteraturhistorien gängse uppfattningen.

Hans Järta var då i livet och han var tyst. Det fanns skäl för den då med åren konservativa Hans Järta att inte ge sig in i debatten. Bland annat var han hos sin släkting, General Pechlin, i hans hem, marsdagarna 1792; Gustav III:s dödsmånad. Mer säger jag inte.

Det finns skillingtryck som tillskriver Bellman som upphovsman, med syftet att visan har då större chanser att sälja. Så kan det ock ha varit fallet med Hans Järta, med sin roll i den svenska historien, att få visan att vara mer märkvärdig. Bland annat är den kända riksdagsvisan från 1800 spridd för att vara en Hans Järta.

Men Sansculottevisan - det garanterar jag - är en äkta Hans Järta.

Men vem skrev dryckesvisan "Fyllom våra glas"? Jag är själv ingen "på fältet-visforskare" - jag får lita på andras arbeten och sålunda har jag framför mig en bok, Grupper och gestalter av historikern Sten Carlsson, Bonniers, 1964, som redovisar sin slutsats att författaren till visan är Carl Johan Lindegren. Jag rekommenderar lån på biblioteket för den som vill fördjupa sig i argumenten. Det är inte solklart för mig att Lindegren måste vara författaren - men okey - jag accepterar det. Men på ett annat ställe i Visornas hemsida skriver jag att det är Hans Järta som är författaren. Det gäller att kunna gardera sig när en, som jag, inte har någon akademisk examen. Jag är ju bara en systemprogrammerare.

Nåväl - om Sten Carlsson har rätt - är visans bov "storvesiren Reuterholm". Thorild hjälten. Den politiska fången, General Pechlin. Extrastrofen "Nyss vi sett" är en smäll på fingrarna på kung Gustav IV Adolf för att han lät slänga ut kompositören, skådespelaren  Edouard Du Puy ur landet.

Kanske är - som Sten Carlsson reserverar sig med ett möjligen - författaren till satiren "Räfvarne" 1810, som blev utgångspunkten för Fersenska mordet, samma som till "Fyllom våra glas" nämligen Carl Johan Lindegren?

Det finns en dikt av Lindegren, Tacksägelseadressen, som börjar:

Omsider är jag också rik.
Min poësi och politique
och vinkar om fri republique
och några pikar emot kungen
har haft god influence på pungen.

Vad har jag lärt mig i dag om nämnda visas tillkomst. Tja - jag är övertygad om att det finns fler exempel på att man luras genom att ha ett etablerat namn som upphovsman, allt för att öka försäljningen. Och att man kan tjäna pengar på att skriva revolutionssånger.

En annan intressant iakttagelse för en lekman är spelet mellan historikern och poeten för att popularisera en verklig händelse. Det är det studierna från historikern Sten Carlsson i boken går ut på. Bland annat tar han upp Fänrik Ståls Sägner.

Där står jag på poetens sida. Visornas hemsida har också valt sida, nej till historikern och ja till fiktionen, visan.

Du kan läsa mer om Hans Järta, en av våra grundlagsfäder, genom att klicka här.
Patriciern Hierta väljer att bliva plebejen Järta

Du kan läsa mer om Räfvarna, genom att klicka här.
Räfvarne - Fersenska mordet

Du kan komma till Fänrik Ståls Sägner genom att klicka här.
Fänrik Ståls Sägner textdatabasen

Och här är sidan där jag skriver att författaren till "Fyllom våra glas..." är Hans Järta.
Fyllom våra glas

[topp] | [till dagens visa 2002]

[nej till historikern och ja till fiktionen]

Dagens visa 2001 april 3

Fyllom våra glas
text: Carl Johan Lindegren (1770-1815)

Fyllom våra glas och låtom oss skratta,
bröder! en stund åt världens lopp!
Tiderna ha blivit så besatta,
vishetens fall höjt dårskapen opp.
Snille och förtjänst på nödens krycka
vandra föraktade hand i hand.
Dygden försmäktar, lasten gör lycka,
skål för vårt lyckliga fosterland!

Sanningens fackla fåfängt sprider
över jorden sin sköna dag.
Dårens öga vid skenet lider,
slaven blundar för dess behag.
Och om en vis med möda tränger
fram ur hopen och röjer sig,
strax despotismen bilan svänger
och fanatismen ryter: tig!

Nyss vi sett en älskling av nationen,
kronan uti vårt brödraband,
vräkt av en ljungeld sänd från tronen
hän över gränsen av vårt land.
Snille och talanger sorgsne följde
troget sin flyktige älsklings fjät.
Kärleken grät, men tårarna döljde,
vänskapen svor att hämnas det.

Bäven despoter, bäven att trotsa
människans rätt och folkens makt!
Snart skall den hämnande friheten krossa
edra palatsers rövade prakt!
Blodiga skuggor, av hämnden ledde,
hotande stiga ur gravens sköt,
blotta de sår er hand dem beredde,
kräva det blod er grymhet göt.

Trohet och snille, stötte från tronen
av favoriters smickrande tropp,
okände vandra bland nationen
utan bergning och utan hopp.
Frihetens vän i bojor ligger,
träldomens vän får blåa band,
äran svälter och dygden tigger.
Skål för vårt lyckliga fosterland!

Dock ännu har frihet ej flytt från Norden.
Än från dess facklas rena glans
sprides ett återsken kring jorden,
än finns här lagrar till hjältars krans.
Bröder, ett vänskapsband vi sluta,
hellre döden än slaveri!
Ljuvt att sitt blod för friheten gjuta,
trotsa tyrannen - och dö fri!


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]