[Salvation Station] | [Guldgrävarsången] | [Läsarprästen] | [Scott och metodisterna]

Lapp-Lisa

barnatro

[topp] | [till dagens visa 2001]

Guldgrävarsången

Den svenska Karaoken

melodin i midiformat
Dagens visa 2002 december 4

GuldgrävarsångenEn gång i fjärran väst, vid Stilla havets kust
jag fann mig själv en sommardag,
mitt hjärta slog med lust och snart med mod
på land jag stod.
Jag tänkte gräva guld, bli rik och få betjänt,
men mina planer gick omkull och jag fick ej en cent,
men aldrig förr mig bättre hänt.

Ty jag blev frälst, och härligt frälst
och jordens skatter få vem som helst.
Jag byter ej bort den skatt jag fått
för millioner, jag mår så gott.


Jag reste hit och dit, att söka guld och glans,
jag strävade och med all flit att vinna ärans krans
jag ville opp till högsta topp.
Jag tänkte ej uppå att när min famn var full,
jag måste bort ifrån det gå och lämna mitt schatull
på denna jord, och själv bli mull.

Ty jag blev frälst, och härligt frälst
och jordens skatter få vem som helst.
Jag byter ej bort den skatt jag fått
för millioner, jag mår så gott.


Man slåss om torvorna, idag just liksom förr
och ser ej stackars Lasarus där utanför sin dörr
blott för sin skatt och sen blev natt.
Då klappar döden på, vem kan då hjälpa, vem?
Den rike mannen måste gå från guld och vinning slem.
Men Lasarus han fick gå hem.

Ty jag blev frälst, och härligt frälst
och jordens skatter få vem som helst.
Jag byter ej bort den skatt jag fått
för millioner, jag mår så gott.


Att vinna ära här det aktar jag ej stort.
Mitt namn i himlen skrivet är och genom himlens port
en gång jag går och kronan får.
Betyder minus här om kassan ej är full.
Att vara himmelsk miljonär är mera värt än gull,
ty banken där går ej omkull.

Ty jag blev frälst, och härligt frälst
och jordens skatter få vem som helst.
Jag byter ej bort den skatt jag fått
för millioner, jag mår så gott.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 december 4
Midifilen
i nytt fönster

Läsarprästen
text: Elias Sehlstedt
musik: Tommy Rådberg

Ögonlocken heligt sänkas
Att ej se en syndig värld.
Här på jorden får ej tänkas
Annat än på himlafärd.
Allting annat skall man låta
Handlöst gå för vind och våg:
Man skall läsa jämt och gråta,
Som man i en störtsjö låg.

Läseriet bär som pesten
Smittan över land och hav.
Varfrån kom väl läsarprästen,
Som man förr ej visste av?
Han beskriver, så det bränner,
Helvetet och svavel-ån.
Då han dem så noga känner,
Kanske kom han därifrån.

Hur vi till förnuftet vädje,
Grips det av hans mörka lag.
Han har stulit livets glädje,
Och han stjäl den dag från dag.
Ännu inga ränkor funnits
Såsom hans på livets ban,
Ingen läsarpräst har funnits,
Som ej varit full med fan.

Skapa vill han blott betryckta.
Mörda hoppets salighet,
Och med namn av tronens lykta
Vill han gälla som profet.
Nej! Han porten är och trappan
Till fördärvets mörka borg.
Han är född att mista kappan
Och få stut på öppet torg.

Men han vakar, och I soven -
Svea-folk! gör pinan kort!
Skicka sällskapet till påven,
Blott att ligan kommer bort.
Låt oss värmas, som av solen,
Fritt av religionen än.
Rök med enris predikstolen
Och gör kyrkan ren igen!

Midifilen
i nytt fönster

[topp]

Scott och metodisterna
text: Nils Erdmann
Ur August Blanche och hans samtid,
Bonniers, 1892

På Samuel Owens kallelse anlände till Stockholm en Wesleyansk metodist, Scott, året 1830, för att bilda en metodistförsamling och utöva propaganda. 1838 fick den nybildade församlingen tillstånd att uppbygga ett kapell i huvudstaden.

Stockholms konsistorium begärde då hos konungen, att gudstjänsten i kapellet måtte hållas på engelska. Dock synes denna anhållan icke lett till någon åtgärd, ty Scott fortsatte att predika på svenska.

Scott var ej den förste metodistpredikanten i Sverige. Redan 1825 anlände en m:r Stephens från England. Predikningarna höllos i ett av excellensen Karl De Geer upplåtet lusthus vid Stora Trädgårdsgatan. Då församlingen växte, fick man tillstånd att uppbygga det s. k. engelska kapellet nära Hötorget. Det invigdes den 30 oktober 1840. Då Scott 1842 måste lämna Sverige, stängdes kapellet. Först 1851 öppnades det ånyo.

En av konsistorii ledamöter, kyrkoherden Ekdahl, föreslog i början av december, att undersökning skulle verkställas angående hans lära och angående hans rättighet att predika i Sverige. Man sade allmänt, att Scott höll konventiklar, insamlade medel till sin nya kapellbyggnad, utdelade nattvarden åt svenska undersåtar, ja, sökte förmå dem att skriva in sig i hans matrikel.

Emellertid hade Scott gjort en tur över Atlanten och, efter vad det påstods, utfarit mot Sverige. I Amerika skildrade han svenskarna såsom fyllbultar. Ryktet om hans anfall nådde även till Stockholm.

Tidningarna omtalade hans dåd med kommentarier; Aftonbladet beskrev, vad det hade hört, och Freja, [August Blanches tidning] knotade. Scott, sade Freja, lär "fördöma våra författningar, visa ofördragsamhet mot våra ämbetsmyndigheter, skymfa våra universitetslärare och smäda hela vår nation i utländska blad."

Allt detta gav anledning till en storm mot metodisterna. Stockholmarna upprördes i sitt innersta av harm, och den religiösa intolerensen vaknade ur sin slummer. Scott fick predika i trots av konventikelplakatet. Sådant vore lagbrott, sådant vore orätt, och nu satte man en hel rad förföljelser i gång. Metodisterna skymfades för sin "papistiska öronbikt", och Freja karrikerade deras kult i metodist-scener.

Under 1840 svärmar det av artiklar, riktade mot de stackars metodisterna och Scott. De anklagas för att utöva proselytmakeri, de kallas "protestantismens jesuiter" med mera och de och deras lära rådbråkas på alla sätt.

1841, då Scott väntades hem, ökade man sitt skrik och sina anklagelsepunkter.

Den 24 september refererades i Freja ett brev från en landsman i Amerika om Scott. Denne hade uttalat sitt förakt för svenskarna och yttrat, att sederna i Sverige voro förstörda, "att där knappast funnos några kyska kvinnor och att av de barn, som föddes, de oäkta voro en och en halv gång flera till antalet än de äkta, att män, kvinnor och barn icke kunde tala utan att svära etc. Man får se präster - sade han - som på förmiddagen stått på predikstolen, om aftnarna på krogar, spelhus, baler och spektakler, försedda med kragar och prästerlig skrud; och då han flera gånger frågat dem, om de ej tyckte det vara orätt att på sådant sätt bryta sabbaten, hade de svarat honom: vi arbeta strängt hela veckan och hava endast söndagen att roa oss på!"

Freja - och Blanche, som redigerade tidningen - slutade med en spetsig reflexion över dådet:

"Antingen tänker således herr Scott aldrig mera återkomma till Stockholm, eller är det hans avsikt att, ehuru nu frånvarande, bryta och värma de servietter, varmed han, efter återkomsten, vill bliva mottagen."

Att intoleransen eggades är klart. Härtill kommo underrättelser från Småland om predikosjukan. Freja innehåller den 18 mars en uppsats om Läsarefanatismen i Småland.

Två dagar efter denna artikels publicerande, den 20 mars, mitt på själva Palmsöndagen, överröstades Scott under predikan av oljud. Icke-metodister inträngde i kapellet, hurrade, stampade, kastade sten och visslade, och när Scott måste upphöra, oordningar följde, och Freja uppmanade i ordningens namn regeringen att inställa dessa möten och avlägsna Scott.

Blanche skrev i tidningen ett litet dramatiskt skämt: "Metodistpredikanten Scott och hans anhängare tåga ut till strid mot svenska nationen och svenska statskyrkan".

Nu kom det verkligen ett förbud för predikanten att tala på svenska språket i bönhuset vid Hötorget. Scott reste sin väg, sinnena lugnades.
[topp]

Länk:
Salvation Station
Midi Files


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]