Georges Brassens

 

Johan Ludvig Runeberg 200 år

Johan Ludvig Runeberg på Visornas hemsida

Jag lyfter ögat mot himmelen


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]

[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida] | [Orvar Odd om Fredrika Bremer] | [Snön] | [Jämlikhet]

Dagens visa
2002/3 feb 4

ÅRSTA SLOTT ÖSTERHANINGE FREDRIKA BREMER (1801-1865)
Årsta slott
Österhaninge
Fredrika Bremers hemsida

Fredrika Bremer
Projekt Runeberg


[topp] | [Jämlikhet] | [Orvar Odd om Fredrika Bremer]

Snön
text: Fredrika BremerFall, lätta snöflock, fall,
och bädda graven kall!
Det bröst som sjuder här,
det längtar svalkas där.

Och sen jag sänkts dit ner,
fall, snöflock, fall än mer,
att jag må bliva glömd,
så gömd som jag är glömd!

Ty ingen moder skall
besöka gravens vall,
och ingen fader kär
skall fråga var jag är.

Dit ingen syster går
att fälla sorgens tår,
och ingen broders bröst
skall sucka där som tröst.

Och ingen enda vän
skall vända dit igen
att på den vita snö
en hågkomstblomma strö.

Och han, som var mitt allt,
skall gå däröver kallt,
med bruden arm i arm,
så säll och kärleksvarm.

Ack! frusna snöflock, fall,
gör bädden dubbelt kall,
att stelnat hjärta då
ej åter börjar slå.


[topp] | [Snön] | [Orvar Odd om Fredrika Bremer]

Jämlikhet
(Charad)
text: Fredrika Bremer

Mycket sällan ser man här i världen
Något som kan nämnas med mitt första;
Med ett o det merendels sig visar,
Från det minsta till det allra största.
Väl mitt andra är ett adjektiv,
Men det kan ett substantiv ock vara:
Fast det då ej äger något liv,
Ej kan åstadkomma någon fara,
Kan det väcka mycken fruktan dock
Bland en dum, vidskeplig mänskoflock.
Den som ofta plägar bli mitt tredje
Och därvid mot mänskor sig förgår,
Kan dock vara hjärtligt god och ångra
Sina fel när han sig sansa får
Om mitt hela hörs den falska tonen
Icke sällan sjungas för nationen.[topp] | [Snön] | [Jämlikhet]


Fredrika Bremer
text: Orvar Odd
(O. P. Sturzen-Becker)

Fredrika Bremer var född finska, men på samma sätt som Franzén, vi skulle nästan tillägga Runeberg; hennes vagga stod händelsevis i en finsk bygd (på en egendom nära Åbo), men hennes föräldrar voro infödda svenskar, hennes modersmål var svenskan, hennes uppfostran var svensk och hennes bildning svensk, liksom det också är den svenska litteraturhistorien hennes namn tillhör. För övrigt var hon ännu blott ett barn, då hon med sina föräldrar flyttade över till moderlandet, där hennes far blev ägare av Årsta egendom i Österhaninge.

Man har sagt, att Franzén vilken till familjen Bremer stod i gammalt förtroligt förhållande, utövat ett väsentligt inflytande på den unga Fredrikas utveckling; det är möjligt, ehuru vi föreställa oss, att detta inflytande varit av mera blott uppmuntrande art än egentligen vägledande; därimot har hon själv förklarat, att den man, som i en något senare tid gav hennes själ dess mera allvarliga och spekulativa skaplynne och sålunda även hela hennes liv en viss bestämd riktning, var Per Böklin, rektor i Kristianstad, senare kyrkoherde.

Hennes första arbete, de på sin tid med så ofantlig framgång krönta små Teckningarna ur vardagslivet utkommo i tre häften 1828-31. Därpå följde en lång serie av romaner, vilka befinna sig på varje bokhylla i vårt land och vilkas titlar det därför vore överflödigt att här uppräkna. Till romanerna slöto sig resebeskrivningarna. Fredrika Bremer var en av dessa människor, för vilka resor är ett behov, men ett behov av högre art än de vanliga lustresorna eller utflykterna till ett och annat bad. Hon reste icke som engelsmannen för att fiska lax eller för att endast tvinga den melankoliska tidens sandglas att förrinna, hon reste för att studera, för att bilda sig själv, men kanske dock ännu mera för att samla erfarenheter och exempel och jämförelser till stöd för sina filantropiska åsikter och som ett gott förråd för sin återstående levnads praktiska verksamhet. Vi finna också i Fredrika Bremers "Resor" jämte allahanda små kvinnliga svagheter - det är sant -, en outtömlig rikedom på intressanta och lärorika iakttagelser, flera av dessa just sådana, som man i andra berättelser om främmande länder icke finner, och i allmänhet en djup inblick i folkens samtida sociala liv. Ännu i sina senare år utvecklade Fredrika Bremer en märkvärdig energi, särskilt på sina resor - det var hennes hälsa eller hennes medicin -, och på samma gång en vetgirighet, som icke drog sig för att intränga även i folklivets och institutioners gömdaste vrår. Hennes sista resa omfattade Orienten och Grekland.

Efter hemkomsten från sistnämda land slog hon sig ner på den gamla familjegården Årsta, vilken visserligen flera år förut övergått till främmande ägare, men där hon imellertid gärna mottogs med en gästfrihet, som lät henne glömma, att detta numera för henne endast var ett lånat hem. Hennes kraft tycktes ännu långt ifrån bruten, man väntade sig tvärt om ännu mången ny vinst för litteraturen av hennes snille och världserfarenhet, liksom man ännu oupphörligt såg henne praktiskt verka i välgörenhetens och humanitetens kall, men man bedrog sig i dessa sina förutsättningar. Under julen 1865 ådrog hon sig en häftig förkylning, vilken utvecklade sig till en lunginflammation, och natten till den sista december utandades denna själ så rikt begåvad av naturen, så förädlad genom en sann och allvarlig bildning, och en gång så verksam för allt vad som i denna världen är av ärlig halt och av högre ändamål.


[topp]

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida] | [Orvar Odd om Fredrika Bremer] | [Snön] | [Jämlikhet]

Fredrika Bremers
hemsida