melodin i midiformat
melodin i midiformat
text och midi

Du gamla, du fria, du fjällhöga nord.
text: Richard Dybeck
musik: traditionell

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet, att du är och du blir, vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.


[Gamla svenska folksången]

[Du gamla, du fria, Sveriges nationalsång]

Dagens visa 2003 juni 6

Sveriges Flagga
text: K.G. Ossiannilsson
musik: Hugo Alfvén

Flamma stolt mot dunkla skyar
lik en glimt av sommarens sol!
Över Sveriges skogar, berg och byar,
över vatten av viol!
Du som sjunger, när Du bredes
som vår gamla lyckas tolk.
Solen lyser! Solen lyser!
Ingen vredes åska slog vårt tappra folk!

Flamma högt vårt kärlekstecken!
Värm oss, när det blåser kallt!
Stråla ur de blåa vecken
kärlek mera stark än allt!
Sveriges flagga! Sveriges ära!
Fornklenod och framtidstolk!
Gud är med oss! Gud är med oss!
Han skall bära stark vårt fria svenska folk

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Gamla svenska folksången]

[Du gamla, du fria, Sveriges nationalsång]

Nationalsångerna på Visornas hemsida
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
melodin i midiformat
melodin i midiformat
Du gamla du fria - text och midi
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juni 6

Bevare Gud vår kung!
Gamla svenska folksången

text: A. N. Edelcrantz
melodi: God save the queen

Bevare Gud vår kung! 
Gör säll vår ädle kung! 
Leve vår kung! 
Bekrönt av ärans hand, 
alltid med hjärtats brand 
förent med folk och land. 
Leve vår kung! 

Gud! Krossa hatets våld
Och listen, som fördold
I mörkret går!
Stäng alla sorgers tropp
Längst från hans banas lopp,
Han är vår tröst, vårt hopp,
Hans sällhet vår!

Gud! Allas hjärtan rör,
Att aldrig otack gör
Hans krona tung!
För Vasars ädla ätt,
För vårt regeringssätt,
För lagens helga rätt
Leve vår kung!

Att sin belöning nå,
Han länge hälsas må
Kung, make, far!
För svenska slöjders ans,
För svenska snillets krans,
För svenska vapnens glans
Förläng hans dar!

Nu varje troget bröst 
med hjärta och med röst 
hans välgång sjung! 
Må tvedräkt flykten ta! 
Han allas kärlek ha! 
Sjung, svenska Folk, hurra! 
Leve vår kung!

Sveriges nationalsång

Du gamla, du fria
text: Richard Dybeck
musik: traditionell

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet, att du är och du blir, vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

[topp] | [till dagens visa 2002]

melodin i midiformat
melodin i midiformat
Du gamla du fria - text och midi

Dagens visa 2001 juni 6

Länkar till
författaren
samt föregångarna i Sverige:

Richard Dybeck

Gustav III: Gustafs skål

Gustav IV Adolf: Bevare Gud vår Kung

Karl XIV Johan: Karl Johans folksång

Oskar I: Ur svenska hjärtans djup en gång

text: Fredrik Lindholm, Nationalhymner och soldatsånger, Norstedts,. 1916

"Du gamla, du fria´s" diktare Richard Dybeck föddes 1811 i Odensvi församling i Västmanland. Efter avlagd studentexamen i Uppsala 1831 studerade Dybeck först juridik, avlade hovrättsexamen, ingick som e. o. notarie i Svea hovrätt och tjänstgjorde några år som tillförordnad domare i landsorten. Men hans håg låg åt ett annat håll fäderneslandets gamla minnen, och snart fördes hans verksamhet uteslutande in på detta område. Sedan omkring 1840 genomströvade Dybeck alla Sveriges landskap, icke en utan många gånger, avtecknande dess minnesmärken, granskande dess runinskrifter, "från sjöastrand och bergahäll" uppsamlande våra härliga folkmelodier, vallvisor och hornlåtar. De rika skördar, han under sina många vandringsår insamlade, återskänkte han svenska folket i sina skrifter.

Dybeck var icke allenast en vetenskapligt anlagd natur, han ägde även en avsevärd poetisk begåvning och var, själv i besittning av en djup baryton, en lycklig utövare av musikens konst. Det var sålunda icke underligt, att han betjänade sig av ännu en utväg att elda allmänhetens intresse för den stora fosterländska angelägenhet, han gjort till sin livsgärning. Tid efter annan anordnade han i Stockholm aftonunderhållningar för nordisk folkmusik.

Vid en av dessa sjöngs "Du gamla, du fria" för första gången.

Sången trycktes först i Dybecks tidskrift "Runa" under dennas första period, 1842-1845. Richard Dybeck avled den 28 juli 1877 i Södertälje. Enligt Dybecks egna uppgifter i "Runa" äro orden författade av honom själv till en folkvisemelodi, som han hämtat från Västmanland.

Den svenska sångare, som kraftigast medverkat att göra "Du gamla, du fria" känd och älskad i Sverige och utlandet, är Carl Fredrik Lundqvist, född 1841 i Weinge i Halland, från 1869 till 1904 en av k. operans i Stockholm förnämsta krafter, som på otaliga konserter i Sverige, Norge, Danmark, Paris, Chicago med stormande bifall föredragit sången.

"Min mening om 'Du gamla, du fria'" - yttrade för några år sedan Carl Fredrik Lundqvist till en intervjuare - "den är alltjämt densamma, som den var, då jag tog upp den på min repertoar. Det var 1868 på en turné i Norge som jag i Bergen första gången sjöng 'Du gamla, du fria' offentligt. Den väckte det mest innerliga bifall och stod sedan ständigt på mitt program.

Det vackraste ögonblicket i mitt liv var, då jag vid Uppsala universitets jubelfest 1877 fick sjunga 'Du gamla, du fria' inför ett tiotusental personer i Botaniska trädgården; från detta ögonblick kom jag att betrakta 'Du gamla, du fria' som vår folksång, och det gör jag allt fortfarande. Melodien lär härstamma från Jämtland (Västmanland). Den är äktsvensk, liksom de innehållsrika, kärnfriska orden och rör ovillkorligen fosterlandskärlekens strängar i alla svenska bröst.

Därtill lämpar den sig som få andra nationalsånger för unison sång.

'Du gamla, du fria' är och förblir oskiljaktigt förenad med svenska folksjälen och därför odödlig!"

Du gamla, du fria
källa: Sven Lilja, De bästa allsångerna, Åhlén Åkerlund, 1938

Melodin är hämtad från en folkvisa med namnet "Olof Adelin", som upptecknats både i Västmanland och Jämtland. Originaltexten började med orden:

"Så rider jag mig genom sjumilaskog,
me´n andra så söteligen sovo."

I Finland lär melodin med den ursprungliga texten ännu leva kvar.

Du gamla, du fria - eller som den då hette: "Du gamla, du friska" - sjöngs med denna nu välkända text första gången vid en aftonunderhållning med nordisk folkmusik i Stockholm den 18 november 1844.

Sången utkom året därpå i tryck, dock tydligen utan Dybecks medgivande. Den sångsamling, där den ingick, recenserade han nämligen med bl. a. följande ord som just gälla Du gamla, du fria:

"visan är med ytterst få förändringar i den harmoniska behandlingen alldeles sådan, som utgivarna vid eller strax efter aftonunderhållningarna i slutet av år 1844 på ett för tillställaren av nämda aftonunderhållningar (alltså Dybeck själv) obekant sätt överkommit densamma. De högst medelmåttiga orden till denna visa, av utgivarna översatta på en ännu sämre tyska, voro, så som endast för tillfället författade, aldrig ämnade att i tryck allmängöras. Tilltaget lärer av varje rättänkande människa ogillas."

Sångsamlingen blev i alla händelser mycket spridd och omtyckt, och slutligen insåg till och med Dybeck, att han inte kunde kämpa emot den popularitet hans sång erövrat, utan tryckte av den - med den nu kända texten - i sin tidning "Runa", dock inte förrän så sent som år 1865. Melodin hade han i samma tidning publicerat tjugu år tidigare.

Ställningen som svensk nationalsång fick Du gamla, du fria på 1890-talet.

melodin i midiformat
melodin i midiformat
text och midi

Du gamla, du fria, du fjällhöga nord.
text: Richard Dybeck
musik: traditionell

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet, att du är och du blir, vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

Länkar till
författaren
samt föregångarna i Sverige:

Richard Dybeck

Gustav III: Gustafs skål

Gustav IV Adolf: Bevare Gud vår Kung

Karl XIV Johan: Karl Johans folksång

Oskar I: Ur svenska hjärtans djup en gång

melodin i midiformat
melodin i midiformat
Du gamla du fria - text och midi


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]