[Det var en afton i Tivoli] | [Lyrics Portal][topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 dec 07

Decemberdagarna 1865

Måndagen den 4 december

företogs det vilande kungl. representationsförslaget till avgörande i samtliga stånd. För ordningens bevarande under alla förhållanden hade garnisonen förstärkts med 3,000 man från landsorten: 3 skvadroner av livregementets husarer, Södermanlands regemente, två bataljoner av Upplands regemente och en av Närkes´.

Bondeståndets samtliga ledamöter infunno sig klädda i helgdagsdräkt och besvarade genast med ett skallande ja talmannens fråga om förslagets antagande. Hos borgarståndet ägde en kortare, betydelselös diskussion rum. och med 60 röster mot 5 antog ståndet detsamma.

I prästeståndet började diskuteras med sedvanlig vidlyftighet och ordrikedom. Med 35 röster mot 20 antog detta stånd ett uppskovsförslag. Man ville med det invänta beslutet från adeln.

Adeln, vars överläggning befann sig i riddarhuset, varade diskussionerna i fyra dagar; 4, 5, 6 och 7 december.

Med 361 röster mot 294 blev representationsförslaget bifallet.

Sedan adeln den 7 dec. fattat sitt beslut, måste det högvördiga prästeståndet bereda sig till att bita i det sura äpplet, vilken ock skedde följande dag den 8 dec., då ståndet utan votering biföll förslaget.

De fyra ståndens saga var nu all.

Glädjeruset - aftonen den 7 Dec. 1865.

Måns Månssons beskrivning i Dagligt Allehanda. 

"Vi sutto på e. m. några glada själar och tänkte på representationsförslaget och funderade i stillhet, om vi någonsin i en framtid skulle kunna lyckas förtjäna 800 rdr om året och bliva valberättigade och valbara. Adeln var tillsammans, det visste vi, och höll just på att votera. Vi salade om en butelj punsch och avvaktade framtiden. Det var ett kritiskt moment. Mänskligheten andades i kvalmig dvala, det låg liksom åska i luften och stockholmarna drogo som molnflockar över Gustaf Adolfs torg. Borgare och bönder hade redan slagit igen sina stånd, tagit ned sina spiror och emblemer och blivit folk igen. Bäst vi sutto, inträdde fyra unga fyrar i salen: "Nu har adeln röstat ja för förslaget med 60 rösters övervikt". Vi voro för stolta att tala i denna stund. Men från borden ropades efter friska druvsafter, glasen fylldes och tömdes i botten för det unga nya Sverige. Jag gick ut: jag ville andas den nya politiska luften, på Norrbro mötte jag en man ur Aftonbladets redaktion; vi fraterniserade, gingo till La Croix och drucko ett glas till. Blanche gick därinne med händerna på ryggen, log och lyste som en sol. Senare gick jag in på Operakällaren och lyckades få en plats, 3 kvarter bred, vid ett bord. Sorlet lopp från hörn till hörn och kyparna kilade som raketer. Det var kaos, där alla elementer voro blandade, utom vattnet, förstås. Men då kom Blanche in och vårt kaos upplöste sig i ett det mest harmoniska hurrande och konsonerande "varde ljus!" i C-dur med utvikningar. Blanche höll därpå ett tal för kung Carl [XV], och en kåre lopp oss genom själar och ryggar, då han slöt med dessa ord: "och detta är första gången, jag har föreslagit en skål för någon konung!" Då sjöngo Strandberg [Talis Qualis] och Stenhammar "ur svenska hjärtans djup" och med en ståtlig ackompagnerande kör. Hr Ridderstad talte, hr Widell talte, hr Gethe talte och vi hurrade och allt folket hurrade ute på Gustaf Adolfs torg och sade amen. Blanche talade även utanför källaren, stående vid teaterhörnet på en stol; det var i detta tal han tillkännagav, att om representationsförslaget icke segrade på riddarhuset skulle huvudstadens gator denna afton varit fläckade med adelns blod. Även andra riksdagsmän uppträdde som talare. En stor del av de på torget och operakällaren församlade avtågade till excellensen De Geer och uppstämde utanför hans fönster: "Ur svenska hjärtans djup", varefter Blanche ( - allestädes Blanche! -) höjde ett leve för excellensen, som från sitt fönster tackade för den honom visade ärebetygelsen och utropade: "Gud bevare konungen och fäderneslandet!" 

----- 
 

Stockholmsbanketten 21 Dec 1865.

Måns Månssons beskrivning i Dagligt Allehanda. 

Helan och halvan öppnade fälttåget och bataljoner smörgåsar agerade som understödstrupp. Aftonbladet fraterniserade med Allehanda och laxen smalt av förtjusning, glacen blev riktigt varm och hr Blanche knackade i bålen och höll tal om Aftonbladet och dess sköna ursprung från urminnes tider på trettiotalet, om dess medelmåttighets tid på fyrtiotalet och om dess nutid, som började i sista hälften av femtiotalet och som räcker än. Han sade att Aftonbladet ända från sin födelse hade varit vår amma, som ur sin outtömliga spenar bjudit oss vishetens mjölk under årtionden - jag kom just att tänka på geten Heidrun - och han talte om våra gamla fyravåningsbyggnad, som så länge hade stått och skräpat på världsfältet och ur vilken AB. slutligen hade lyckats avhysa de åldriga hyresgästerna, fastän de satte detsamma under näsan gamla kontrakter och privilegier, som försäkrade dem för livstiden om orubbat bo... Hr Blanche förklarade publiciteten vara en makt, som till och med hade styrka att bliva en despot, men i en vacker bild förklarade han ock att den despoten hade två ansvariga ministrar vid sin sida: sanningskärleken och hedern. Hr Blanche föreslog en skål för Aftonbladet och dess utgivare magister Sohlman. Denne svarade med ett längre föredrag, vari han bland mycket annat omrörde en publicists vanliga missöden, huvudbry och obehag, då den ene vännen ropar: triumf, vi hava vunnit segern! den andre: vi äro förlorade! den tredje: för all del något mildare i dina uttryck mot våra motståndare, och den fjärde: rappa på! Hr Wieselgren höll tal till hr Hierta och hr Hierta svarade, hr Widell höll tal för pressen i allmänhet inklusive Dagens Nyheter och pressen svarade icke, hr Ditzinger talade icke men "höll tal" för städernas deputationer, hr Rosenqvist höll tal, hr Hedin höll tal, kyrkoherden Ekdahl höll tal och vi andra höllo munnen. Hr Blanche glänste i Sohlmansskenet och hr Carléns månsken gjorde sin elliptiska banor omkring borden. Blanche har en varm barnasjäl och Carlén även, fastän han vill vara röd och blodtörstig - han leker krig och rövare. Bort med stånden, bort med kamrarna, bort med gräl och politik. Julgranen står färdig: 

LÄNK

Illustrationen: Riddarhuset den 7 Dec 1865

Midifilen
i nytt fönster

Sohlman står så
glad och stöter

Skriven för Stockholmsbanketten den 21 December 1865.

melodin av C.M. Bellman.
Epistel nr 3 -
Till en och var av systrarna,
men enkannerligen till Ulla Winblad.
(Fader Berg i hornet stöter;...)
 

tut tutitutitut (Valthorn)

Sohlman står så glad och stöter
I en barntrumpet så söter,
Lindström han går i dans.

tut tutitutitut (Valthorn)

Herr Walldén han står och gapar,
När som Talis Qualis skrapar
Posthornets mässingsglans.
Hurra! Se, Blanchen dansar!
Vår Carlén sin haka ansar,
Går som en komet och svansar,
Se Carlén
Se Carlén
Vid sol och stjärnors sken!

tut tutitutitut (Valthorn)

Ut med ringen! Stora ronden!
Alla gamla fyra stånden
Valsa för hin i våld.

tut tutitutitut (Valthorn)

Döden på sin kista hamrar,
Folket bor i tvenne kamrar,
Självskrivenhet är såld.
Hurra! av fröjd vi glöda,
Alla sorger äro döda,
Glädje är och blir vår föda!
Skön och rar
Skön och rar
I hela åtta dar!
 

Midifilen
i nytt fönster


[topp] | [till dagens visa 2001]

Gamle Danske Sange:
Det var en aften på Tivoli
originaltext och midi
Dagens visa 2002 december 7

Det var en afton i Tivoli

text Erik Bögh
svensk text: Frans Hedberg
ur Pjäsen, Tre för enDet var en afton i Tivoli,
ej datum gör nå´t till saken,
det skulle bliva fyrverkeri
vartill man aldrig sett maken;
men som vi vänta på härligheten
så kom en regnskur och hela fêten
i vatten gick
i vatten gick.

Och regnet strömmade ned från sky -
det blev en jämmer att höra.
Min hatt var ljusröd och därtill ny -
tänk då - vad skulle jag göra?
Från tant jag skildes i mänskovimlen,
då kom en herre som sänd från himlen
med paraply
med paraply.

Visst var han obekant, men det ju var
ett sådant ryseligt väder!
Dessutom var han en hygglig kar,
och pryderi ingen kläder!
Och den som vet, huru röda hattar
så lätt ta skada, han säkert fattar
att jag blev glad
att jag blev glad.

Men genast tacka, det syntes mej
ej vara riktigt anständigt;
och därför sade jag också nej -
så länge det var nödvändigt!
Men i detsamma han mig förtrodde
att uti huset bredvid han bodde
naturligtvis
naturligtvis!

På vägen talte vi hit och dit. -
Han frågte om uti trycket
mig hade fallit fyrverkerit -
och frågte se´n om så mycket! -
Men när han ropa´: där porten ha vi!
Så var det så att ... ja då ... så va´ vi
förlovade
förlovade![topp]

Lyrics Portal


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]