[Classical Midi Organ Stop!] | [Midi Orgue]

Svenska Krig


Finska kriget 1808 och 1809


Döbeln vid jutas


Björneborgarens marsch


Visornas hemsida uppmärksammar
årsdagen av
von Döbelns avsked till sina finska krigare 1809

I Umeå var det som generalen Georg von Döbeln
den 8 oktober 1809 avtackade och hemförlovade de
finska trupper, som med så mycken utmärkelse och
tapperhet deltagit i kriget.

Den 29 april 1866, på etthundraåttonde årsdagen av Döbelns
födelse, avtäcktes på samma plats där Döbeln stod, då han
höll sitt avskedstal, en minnesvård med denna inskrift:

"Den sist förenade Svensk-Finska krigshären upplöstes och
hemförlovades här den 8:de Oktober 1809 af
friherre Georg C. von Döbeln.
De tappres minne förblifver".

[topp]

von Döbelns avsked till sina finska krigare 1809

När I återkommen till fosterbygden, så frambären det svenska folkets tacksamhet till eder nation. Veten att änskönt I återvänden med utslitna kläder, med genomskjutna eller avstympade lemmar, medfören I en rättskaffens krigsmannasjäls dyrbara prydnad. Fiender till svenska moderlandet kunnen I aldrig bliva, därom är jag förvissad; men förbliven alla tider dess vänner. Skulle det nya herraväldets makt hindra eder önskan och viljas utövning, så låten med hjärtats och tankens tysta språk, välsignelse tilldelas moderlandet! Påminnen edra barn därom! Vi skola från släkte till släkte välsigna er, högakta er!...

Ett beder jag er. När I nalkens de ställen, varest vi besegrat våra fiender, och då I där sen den usla sandhög, som betäcker våra stupade kamrater, given deras stoft välsignelsens suck; de hava dött såsom hjältar, och deras aska vårdas av ärans vålnader. I kännen människohjärtats mångfaldiga nycker, dess anlag att hastigt välja föremål, som det tror sig aldrig förgäta. Men knappt äro några veckor förflutna förrän omständigheten gjort ett annat val. Ty tiden förändrar allt. Med den glömmes allt. Dock försäkrar jag eder och I skolen själva finna det, att krigsmannasamband, knutet vid strid, faror, blod och död, aldrig upplöses. Således ären I och jag förvissade om varandras kärlek, ty krigsmannabrödraskap räcker levnadens tidslängd, och den tacksamhet, jag er förkunnat och nu förkunnar, har med detta vårt samband en oupplöslig förening...

Finnar! Bröder! Kunde dessa ord beseglas med blodstårar från mina ögon, skulle de strömma - och varje droppe försäkra er om min vördnad, min vänskap!

[topp]

Svenska Krig


Finska kriget 1808 och 1809


Döbeln vid jutas


Björneborgarens marsch


Dagens visa 2002 oktober 8
Björneborgarens marsch 

Söner av ett folk, som blött 
På Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs slätter, Lützens kullar, 
Än har Finlands kraft ej dött, 
Än kan med oväns blod ett fält här färgas rött! 
Bort, bort, vila, rast och fred! 
En storm är lös, det ljungar eld och fältkanonens åska rullar; 
Framåt, framåt led vid led! 
På tappre män se tappre fäders andar ned. 
        Ädlaste mål 
        Oss lyser på vår bana; 
        Skarpt är vårt stål 
        Och blöda är vår vana. 
        Alla, alla käckt framåt! 
        Här är vår sekelgamla frihets sköna stråt. 
Lys högt, du segersälla fana, 
Sliten av strider sen en grånad forntids dar, 
Fram, fram, vårt ädla, härjade standar! 
Än finns en flik med Finlands gamla färger kvar. 
 

Aldrig skall vår fosterjord 
Av våldets makt ur oförblödda bataljoners armar ryckas; 
Aldrig ljuda skall det ord, 
Att Finlands folk förrått sin fria bygd i nord. 
Falla kan den tappre blott, 
Ej rygga för en faras hot, ej svika, böjas och förtryckas. 
Falla, sköna krigarlott, 
Bliv vår, sen för en seger än vi kämpa fått! 
        Vapen i hand 
        Och käckt vår ovän nära! 
        Dö för vårt land 
        Är leva för vår ära. 
        Rastlöst fram från strid till strid, 
        Ty nu är stunden vår och nu är skördens tid! 
Glesnare leder vittne bära 
Härligt om mod och bragder, om vårt lands försvar. 
Fram, fram, vårt ädla, trotsiga standar! 
Omkring dig än din trogna finska vakt du har. 


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 okt 08

[topp]

Länk


Classical Midi Organ Stop![topp]

Länk


L'intégrale de l'oeuvre d'orgue de Bach, y compris "l'Art de la Fugue" sous forme de fichiers midi, ainsi que celle de Pachelbel, Jehan Alain, Louis Marchand et Félix Mendelssohn. En cours : l'intégrale de Dietrich Buxtehude. Des oeuvres d'autres compositeurs, quelques fichiers audio, et diverses choses... Merci de votre visite.
The complete organ works of Bach, also the "Art of Fugue" as well as that of Pachelbel, Jehan Alain, Louis Marchand and Félix Mendelssohn. Current : Dietrich Buxtehude's works. Some pieces of other composers, some audio files, and other things... Thanks for your visit.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]