Boëthius Skål i Preste-Ståndet Early American Music/midistudio.com

Kom, i kostervals

text: Göran Svenning

musik: David Hellström


melodin i midiformat
Kom, i kostervals
slå din runda arm om min hals.
Ja, dej föra får,
hiohej, va' dä' veftar å' går.
Kostervalsen går,
lek å smek blir i skrever å' snår.
Ja' ä din,
du ä' min
allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö,
du, mi' lella rara fästemö.
Maja lella, hej!
Maja, lella, säj,
säj, vell du gefta dej?

Kom, i kosterbåt
nu i natten följas vi åt,
ut på hav vi gå,
där som marelden blänker så blå,
ja' dej smeka vell,
där som dyningen lyser som ell`
Ja' ä din,
du ä' min,
allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö,
du, mi' lella rara fästemö.
Maja lella, hej!
Maja, lella, säj,
säj, vell du gefta dej?

Kom uti min famn,
din famn ja' finner min hamn.
Maja, ja' ä' din,
du ä' min, allrakärestan min.
Maja, ja' å' du,
kiittrasju, mun mot mun kuttrasju.
Ja' ä din,
du ä' min,
allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö,
du, mi' lella rara fästemö.
Maja lella, hej!
Maja, lella, säj,
säj, vell du gefta dej?

Kom i brudstol,
kom, innan aret hunnit gå om.
Maja, ja' ä' din,
lella du, som mi' bru! blir du min.
Maja, då blir ja',
då blir ja' sa sju sjungande gla'.
Ja' ä din,
du ä' min,
allrakärestan min!

Däjeliga må på Kosterö,
du, mi' lella rara fästemö.
Maja lella, hej!
Maja, lella, säj,
säj vill du gefta dej?
topp

Early American Music
from the 1900s through the 1920s

The Crescendo Player is no longer available from LiveUpdate.com.
You may download the last version of Crescendo Free Player from: Click here!

Boëthius Skål i Preste-Ståndet


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

Boëthius topp

Dagens visa
2003 jan 9

Skål i Preste-Ståndet
(1815)

text: Johan Olof Wallin

Hvem är den prest i Sveriges land,
Som ej med lif och lära
Sig fäst, i oupplösligt band,
Vid thronens makt och ära?
För Svears sällhet åter ung,
Till Svears kärlek boren.
O! lefve CARL, vår gode kung!
Hans höst må likna våren!

Hvem är den prest i Skandiens bygd,
Som ej af tjusning lifvas,
Då han i hjeltens lagerskygd
Ser hoppets telning trifvas?
CARL JOHANS skål, - vår vördnadsgärd
Från strand till strand förklarad!
Och OSCARS, - af en efterverld
Från slägt till slägt besvarad!

Hvem är den prest på Manhems strand,
Som mannatro ej röner,
Och räcker ej en trofast hand
Åt landets andra söner!
För bonde, borgers-, riddersman
Sin skål han redligt tömmer,
Och brödrahjertans minne han
I brodershjerta gömmer.

Hvem är den prest från Nordens fjäll,
Från Nordens sköna dalar,
Som ej, med längtan till sitt tjäll,
Om barn och maka talar?
O, hjertats dyra föremål!
För er vi mödan gömme,
För er vi denna fyllda skål
Med känslans fullhet tömme.

Vi glädje oss - men, ack! hur kort
Vi glädjas med hvarandra!
En liten tid - och vännen kort
Från vänner skola vandra.
Hvem är den prest, vid denna syn
Då vänskapshjertat blöder,
Ej säger, med en blick mot skyn:
Vi råkas dock, o bröder?topp Skål i Preste-Ståndet

Boëthius en profet Jeremias

Dagens visa
2002 jan 9


[topp]
LÄNKAR

   - - -
Författaren - Anton Nyström
   - - -
biografiskt lexikon - Boëthius

[topp]

Boëthius en profet Jeremias
text: Anton Nyström

Källa:
Karl XII
och
sammansvärjningen
mot hans envälde och liv

af

Anton Nyström

Gernandts förlag, 1900

Överläggningar i stånden ägde knappast rum och alla fyra ståndens utskott skyndade sig att för femtonåringen anmäla allas underdåniga längtan att se h. maj:t antaga regeringen.

Det första ödesdigra steget var taget, första akten av Karl XII:s tragedi hade spelats.

Myndighetsförklaringen vann ej nationens allmänna bifall, och många tänkande män uttalade sitt ogillande därav. Men försiktigt måste man tala härom; de som tilläto sig högljudda omdömen fingo dyrt plikta för detta majestätsbrott!

Så gick det den lärde rektorn och prosten Jakob Boëthius (i Mora), som frimodigt uttalat sitt ogillande av myndighetsförklaringen. Han anförde i en skrivelse till landtmarskalken de skäl, varpå hans farhåga grundade sig, och då denne ej svarade härpå, skrev han ett enahanda brev till kungliga rådet Gyldenstolpe. Denne var rädd om eget skinn, om han ej beivrade yttranden sådana som Boëthius tillåtit sig, och skyndade att anmäla saken för kungen och överlämna brevet till honom.

Sällan har en nedrigare handling blivit begången av den världsliga myndigheten gentemot andans män.

Boëthius´ yttranden i ifrågavarande brev befunnos, i förening med åtskilliga predikningar, däri han ock vågat föra förnuftets talan i galenskapens tid, förtjänta av det strängaste straff. Här visar sig på vad sätt Karl XII var religiös. "Jag Herran din Gud är en stark hämnare." Dessa ord hade nog mer tilltalat honom än bibelns uppmaningar till ödmjukhet. Skulle Boëthius´ förgripliga yttranden bli onäpsta, fanns ingen säkerhet för statsskicket, förklarade man, och så utfärdades order om hans häktning.

Nattetid blev han i sin säng gripen av sex utsända ryttare - man befarade upplopp bland den ansedde prostens tillgivna socknebor, om han fängslats om dagen - och fördes till Stockholm. Dit anlände han några dagar efter smörjelseakten [Karl XII:s kröning] och insattes nu i ett fängelse för livsdömda förbrytare. Efter förhör inför rätta, där han modigt försvarade sig, blev han dömd till döden för högförräderi; benådad till livet, fördes han till en av rikets avlägsnaste fästningar, Nöteborg (Schlüsselburg) i Ingemanland, där han hölls strängt i ett ruskigt fängelse till 1702, då ryssarna intogo den, varpå han flyttades till Viborg. Han försattes 1710 på fri fot - sedan man i rikligt mått fått se följderna av suveräniteten, lagd i en ynglings hand.

Boëthius, som vid 1682 års riksdag var prästeståndets sekreterare, hade redan vid antagandet av 1686 års kyrkolag uttalat sig mot suveräniteten, då han ej kunde gilla det välde över bekännelse och församling, som denna lag lade i den världsliga maktens hand. Han ansåg detta strida mot kristendomen och samvetsfriheten och göra Sveriges herre till en påve, en antikrist. Bekräftelsen av enväldet å 1693 års riksdag väckte ytterligare hans harm, och då äntligen riksdagen 1697 förlänade Karl XII enväldet, kunde han ej avhålla sig ifrån att uttala sina bekymmer. Fast han fruktade kungens vrede, kunde han dock ej motstå vad han ansåg vara Herrens kallande röst. I den till Gyldenstolpe sända skrivelsen - som var ämnad konung och ständer - vände han sig först mot förklaringen av 1693, att kungen ej var någon på jorden för sina gärningar ansvarig - detta kallade han högfärdssynd - och därpå mot tillerkännandet av rättighet åt kungen att styra efter sitt behag - med åberopande av bibelspråk om, att kungen icke skulle vika från Guds ord. Han riktade sig vidare mot ständernas löfte att antaga och gilla vad helst kungen föreskreve - ty man skall mer lyda Gud än människor - och han uttryckte äntligen sitt ogillande av ordet och saken suveränitet.

I Boëthius´ dom ingick ock, att hans skrifter skulle av bödeln brännas, och detta skedde även i hans egen närvaro.

Då han i fängelset fick besök av några vänner och biskop Wiraenius, vilka uppmanade honom att taga sina påståenden tillbaka, vägrade han, sägande detta var att förneka Guds ord och att "det vore majestätsbrott mot Gud, och då är det bättre att han lede för vad man kallar majestätsbrott mot kungen", samt vidare: "I och edra ämbetsbröder biskoparna borde vara prästerskapets ljus och goda exempel; men just därför, att I ställen eder efter tiden, går det så illa till i vårt fädernesland. Gören som eder lyster, I fån väl en gång se vad lön det ger."

I sitt försvar gick Boëthius så långt, att han i anspelning på myndighetsförklaringen erinrade om Pauli ord, att "så länge arvingen ett barn är, lyder han ock under förmyndare intill den tid som fadern förelagt."

Karl XII:s tilltag att själv sätta kronan på huvudet eller anse sig till densamma ovillkorligen född, kallade han ett "tyranniskt anspråk".

Rättegången mot den märklige prästmannen förorsakade vederbörande mycket obehag, och man tyckes på grund därav ej ha velat fullfölja en anklagelse, som då riktas mot vissa Stockholmspräster, som predikat över ingångsspråket: "ve det land, vars konung ett barn är."

Mitt under Karl XII:s framgångar i Polen lät prosten Bôethius åter höra sin röst, fast han ännu var fånge.

"...om en konung i regeringssaker syndar och icke bliver varnad och bestraffad, då måste han i sina synder leva, dö, begravas och slutligen uppstå att dömas och fördömas. Alltså må han påminnas om, huru Guds ord samt kristelig kärlek förbjuda honom att föra rikets krigsmakt långt bort i främmande land, men däremot bjuda honom att vårda sitt eget och att icke övergiva sina undersåtar på några månader, än mindre på hela år. Det är ej heller nog att hava rättvis sak mot sina fiender. Man måste ock hava en mild och försonad Herre i himlen, och en sådan vinnes ej genom många och blodsutgjutande segrar; ty så kriga hedningarna."

Boëthius slutade med att förklara, att Karl "kunde anse det som en stor nåd, att den barmhärtige Guden genom honom, sin tjänare, varnat honom för så svåra synder och kallat honom till omvändelse, för att sålunda undgå straffet."

År 1710 sattes han på fri fot och flyttade då till Västmanland, där han dog 1718.

Han hade många vänner och gynnare, däribland Arvid Horn, [frihetstidens store man fram till maktombytet, 1738] studenter från Västmanland och Dalarna, medlemmar av prästeståndet m. fl., och dessa lämnade honom vid många tillfällen understöd. Ulrika Eleonora och Horn bidrogo till begravningskostnaden.

Själv hade han utsett ämne för likpredikan, nämligen Jeremias 26: 11-16, där profeten förklarade, att Herren sänt honom att predika mot konungahuset och uppmanade furstar och folk att bättra sitt leverne och höra Guds ord.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]