[Vi sålde våra hemman] | [Martyren] | [Våra värsta fiender]

Canadian Tunebook

Traditional Tunebook

Richard Robinsons Tunebook

   

text, midi och bakgrund
melodin i midiformat

An Emigrant's Daughter

Tune: The Grenadier and the Lady   (lyrics)
Lyrics by Barry Taylor 1998Oh please ne'er forget me though waves now lie o'er me
I was once young and pretty and my spirit ran free
But destiny tore me from country and loved ones
And from the new land I was never to see.
A poor emigrant's daughter too frightened to know
I was leaving forever the land of my soul
Amid struggle and fear my parents did pray
To place courage to leave o'er the longing to stay.

They spoke of a new land far away 'cross the sea
And of peace and good fortune for my brothers and me
So we parted from townland with much weeping and pain
'Kissed the loved ones and the friends we would ne'er see again.
The vessel was crowded with disquieted folk
The escape from past hardship sustaining their hope
But as the last glimpse of Ireland faded into the mist
Each one fought back tears and felt strangely alone.

The seas roared in anger, making desperate our plight
And a fever came o'er me that worsened next night
Then delirium possessed me and clouded my mind
And I, for a moment, saw that land left behind.
I could hear in the distance my dear mother's wailing
And the prayers of three brothers that I'd see no more
And I felt father's tears as he begged for forgiveness
For seeking a new life on the still distant shore.

Oh please ne'er forget me though waves now lie o'er me
I was once young and pretty and my spirit ran free
But destiny tore me from country and loved ones
And from the new land I was never to see.


[topp]
midifil Ctrl-F Sök hemman
Dagens visa 2003 maj 9

Utdrag ur twenne från Amerika ankomna bref, som skildra de i april 1854 dit afresta, olyckliga, bedragna och marterade swenskarne och deras ditresa, författadt af tegelslagaren Jan Jansson från Carlskoga socken af Örebro län.

Visan finns representerad i Brodin: Emigrantvisor och andra visor
Svenska folkvisor, Prisma, Ragnar Hedemann/Finn Zetterholm
(källan till visan nedskriven här)
Nils Andersson, Svenska låtar (Dalarna), tre melodivarianter

Vi sålde våra hemmanVi sålde våra hemman och gav oss sedan ut,
som fågelen bortflyger när sommaren tar slut.
Han kommer en gång åter när våren skrider fram,
men vi få aldrig skåda vårt kära fosterland.

Vi tänkte att förljuva det sista livets slut
liksom att komma längre än Herren stakat ut.
Vi reste ifrån Sverige med något övermod,
vi kände ej det öde oss därute förestod.

Vi reste först igenom den engelska ort
på vagnar och på banor som fåglarna så fort.
Det var så skönt att skåda, att landet få bese,
men vi fördes hastigt den lokalen förbi.

Och när vi kommo till den liverpoolska hamn
begynte ångerns tårar så stritt att bryta fram.
Det blev en hjärtans sveda i bröstet på var och en,
man talar blott om Sverige och om sitt förra hem.

Här lades våra pengar tillsammans till en slant,
en växel sedan köptes uti en engelsk bank.
Vi fingo den till byte mot guldet klart och rent,
men att få det tillbaka det blev oss sen förment.

Det skickades i stället till New Yorks ränteri.
Man fick det aldrig skåda, man fick det aldrig se,
ty när man kom att fordra var myntet taget ut.
Det blev en ryslig klagan som nämns i visans slut.

Vi packades tillsammans uti ett osunt kvav,
det var för oss att skåda liksom en öppen grav.
Och födan som vi fraktat ifrån vår svenska jord
den blev oss nu förbjuden att taga med ombord.

Det talas och det skrytes: "Här skall du må så väl,
här skall er intet fattas till kropp ej heller själ."
Men man fick snart nog finna, hur man bedragen var,
när hungern börjar komma som ej ens livet spar.

Och när vi hade seglat en vecka eller två,
ett mörker däcket höljde och bredde sig därpå.
Ej se varann vi kunde, knappt andas eller gå,
det var en gruvlig plåga för stora och för små.

Nu styrdes det åt norden mot isens kalla berg,
det blev en ryslig kyla som gick till folkets märg.
Vi kunde oss ej bärga ej heller våra barn,
ty kölden var långt värre än hemma man var van.

Sen styrdes emot söder, till söderns heta vind,
där solen sönderbrände vår bleka magra kind.
Det klagas och det gråtes, men ingen lindring var,
ty solen här nu brände så skarp, så het och klar.

Nu blir en ömklig hunger, med sorg och gråt och gny,
en jämmer som sig tränger till himlens höga sky.
Och döden gruvligt härjar bland mänskorna ombord,
man ser de döda kastas i havets vilda flod.

Ett var som ännu grämer mitt hjärta till min död
att se de stackars barnen som gråta efter bröd.
Vi kunde ej dem hjälpa, ej lindra deras nöd.
De måste nu få gråta. Få sen en ömklig död.

Så fanns där ock ett hjärta, som var av hårdan sten,
jag ryser när jag nämner den engelska kapten.
Liksom ett djur i skogen som rovet griper an.
Han var ett djävulskt foster. Han var visst själva fan.

Vi sågo ganska tydligt, ja klart vi det förstod
att han med flit och vilja oss efter livet stod.
Att bringa oss i döden det var hans högsta lust,
odjuret hade gripit ett rov från Sveas kust.

En fader måste bära sitt barn på däck till slut
och det från skeppet kasta i vida havet ut.
Det måtte säkert tagit hans sinne ganska svårt
ty döden genast klappade på fadershjärtat hårt.

Och när vi äntligt strävat till främlingsstranden fram
då möter oss där kolera - där stupar mången man.
Det var en ryslig jämmer bland kvinnor och bland män,
ty alla lågo sjuka och bars i land i säng.

Om någon som förr skådat och känt dem som var kvar
han hade säkert vågat de ej desamma var.
Se de förfallna kroppar och blekhet uppå kind
och ögat som i pannan fördunklat fallit in.

O Herre Gud bevara var mänska på vår jord
från att sig ge i fara och tro kol´ptörers ord.
Min sång är kylningspulver för dem att taga in
som ämna emigrera och ha ett flyktigt sinn.

I Sverige bor av ålder ett folk så fromt och gott
men av naturen kommer att de så gärna spela lott,
och låta sig bedraga och komma illa ut.
Det skett i forna dagar, det sker ock nu till slut.

En allmakt tycks så ordnat, vår Gud har så beställt
att ogräs skall uppryckas här uppå Sveas fält
som bindas skall i knippor och sedan sändas ut
till långt avlägsna länder där högmod rotas ut.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midi format 
Dagens visa 2002 maj 9

Martyren

Lyssna nu, jag vill berätta om en liten späd martyr
som med Jesus i sitt hjärta blev ett ljus likt klippans fyr.
Hon i söndagsskolan lärde älska Jesus frälsaren,
och hon sjöng med ljus och glädje: Jag är glad, han är min vän.

Uppå krogen hennes pappa sökte sin förnöjelse
bland de gudsförgätna fäder, de som hemmen skövlade.
Och en dag när lilla Anna sjöng en sång om barnens vän
börjar fadern svära banna, frågar: vem har lärt dig den?

Den jag lärt i söndagsskolan, svarar lilla Anna glad,
där jag hört om Jesu kärlek och om ljusa änglars stad.
Och nu fadern vredgad säger: Ej i söndagsskolan gå,
och dig sådan dumhet lärer, jag skall då till döds dig slå.

Söndag kom och lilla Anna modern frågar: Får jag gå
till min kära söndagsskola och om Jesus höra få.
Under tårar modern säger: Gärna Anna får du det,
men kom hem förr`n pappa kommer, han är drucken som du vet.

Förr än hon från skolan kommer pappa redan kommen var,
frågar vredgad var hon varit. Anna säger: Pappa hör,
jag har hört om Jesu kärlek. Jesus älskar pappa, men
vill ej pappa älska Jesus och gå in i himmelen?

Såsom skogens vilddjur ryter rusar fadern på sitt barn,
slår det våldsamt, blodet flyter, ingen skonsamhet han har.
Grannar komma nu och taga barnet halvdött ur hans hand,
och till cellen drinkarn föres där han slås i starka band.

I den sena natten vakar modern över barnet sitt
Det på blodig bädd nu vilar. Snart hon lidandet är kvitt.
Nu hon vaknar, viskar sakta: Gråt ej mamma ty jag går
hem till barnavännen Jesus där jag min belöning får.

Och min klänning som blev blodig då min pappa hårt mig slog
skall jag ta och visa Jesus, att jag glad för honom dog.
Hälsa pappa när han kommer ifrån krogen att jag ber
att han möter mig hos Jesus och att han ej dricker mer.

Nu hon slumrar för att vakna hemma hos sin bäste vän.
Men den arme drinkarns hjärta räds för avskedshälsningen.
I förtvivlans djupa vågor, förd av samvetskvalens flod,
lider han likt skepp i lågor, sjunker ner vid klippans fot.

I en nattlig syn han såg sig stå vid stranden av en flod,
som ej gick att komma över, men på andra stranden stod
med en blodig kjol i handen lilla Anna vinkande:
Pappa kom till denna stranden, jag vill pappa hos mig se.

Av en okänd hand han föres sakta över flodens brus
till sin älskling, och hon viskar: Pappa här är fridens hus.
Det var Jesus som dig förde. Han dig frälsar från all nöd.
Fadern vaknar och förstår att Jesus frälsar ifrån död.

Såsom solens stråle bryter genom cellens fönster in
Jesu nåd och kärlek lyser in i fångens själ och sinn.
Och om Jesu nåd han vittnar. Många hör det, tror därpå.
Skall en gång i livets morgon Anna många kärvar få?

"Visor från farfars tid", Lennart Kjellgren, 1973. s.161.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 9

Våra värsta fiender
text: Axel Danielsson (1863-1899)
Arbetet, 20 augusti, 1887

"arbetarnas befriare och gissel"
(del av texten på gravstenen)

Våra värsta fiender.

Vet du, var vi ha att söka dessa?

De finnas icke bland överklassen,
de äro icke kapitalisterna,
polismyndigheterna,
byråkraterna eller prästerna.

De äro icke våra öppna fiender.

De finnas inom arbetarklassen själv.

De äro våra egna bröder,
de äro de liknöjda,
de försoffade,
de slumrande,
de ljumma,
de icke tänkande arbetarna.

De som i slö likgiltighet bära på sitt ok,
likt oxen utan att giva ett ljud av missnöje från sig,

de förslavade slavarna
de som komma från sitt hårda arbete,
äta, sova och gå på nytt arbete
utan att känna behov av något högre och bättre,

de som befolka den religiösa lögnens tempel
i stället för att fylla fackföreningarnas
och de övriga arbetarföreningarnas lokaler,

de som äro nöjda med sin lott
liksom öket är nöjt med sin,

de som icke längta efter befrielse
emedan de ej lärt sig känna slaveriet,

de som ingenting hoppas
emedan de ingenting sakna,

de som ingenting tro
emedan de ingenting veta

och som ingenting veta
emedan de ingenting önska veta,

alla dessa dubbelt olyckliga proletärer
med den böjda ryggen
och den dystert slöa blicken,
vilken vi möta överallt på våra gator,
vilka vi om kvällarna se strömma ut ur sina
fängelser,
fabrikerna och verkstäderna,
för att dagen därpå lika villigt låta instänga sig
där på nytt utan protest,
utan klagan,
utan förbättring,
utan tanke på att det kunde bli bättre

- dessa äro våra värsta fiender.

*

Äro de också oövervinnerliga?
Kunna de ej räddas åt saken?
Kunna de ej vinnas för organisationen?

Jo, de kunna vinnas!

Men det är blott den vakne som kan väcka de sovande.

Om var och en av våra kämpar
föresatte sig att varje vecka
åtminstone rädda en av dem åt vår rörelse.
Då skulle förvisso även våra värsta fiender kunna övervinnas.

Om en var av oss beslöt sig för att varje vecka
tvinga en av dem att prenumerera på någon arbetartidning,
tvang en av dem att följa med till sammanträdet eller mötet

och väckelsearbetet sålunda oupphörligt fortsattes,

då skulle vi förvisso snart alla stå samlade,
alla som icke äro hopplöst försoffade,
ty sådana finnas olyckligtvis också.

Men bliva vi blott det ofantliga flertalet,
så behövs ej mer.

Då är frigörelsens timma slagen!

Och vem av oss vill väl icke ägna sina krafter åt det målet?


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]