[Le chansons des Warhammer Heroes]

[Bogurodzica]

[Trolldomsväsendet i Älvdalen]

  1  

Welcome To The Official Web Home
Of Old-Time Fiddle Music

  2  

Allan's Irish Fiddler page

  3  

My Celtic MIDI Sets

  4  

Chris Peterson Traditional Music

  5  

Scottish Midi Page
[topp]

LÄNK
es chansons des Warhammer Heroes
Chansons traditionnelles Parodies
PJs et PNJs Musique et JdRDAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp]

Why Catholics Practice Devotion to Our Lady

Poland on the Web: Music POLISH MUSIC SITES: NATIONAL ANTHEMS

Bogurodzica

Dagens visa 2002 oktober 9
English Translation Mother of God 

Translated by David Welsh 

 

O Mother of God, Virgin blessed by God, Maria! 
With your son, our Lord, O mother chosen, Maria!
Intercede for us, send Him to us. Kyrie Eleison. 
For the sake of thy Baptist, O Son of God, Hear our voices, grant the wishes of men 
Hear the prayer which we offer And deign to giv what we ask, 
On earth a happy sojourn, And after life to reside in paradise. Kyrie Eleison. 

* * *


[topp] | [till dagens visa 2002]

Skägg Kerstin och häxprocessen

Dagens visa 2001 oktober 9

Trolldomsväsendet i Älvdalen
källa: Herm. Hofberg,
Genom Sveriges bygder,
Bonniers, 1882

Smittan

Genom en piga i Herrdals socken Härjedalen insmög sig den vidskepelse, som fått namn av trolldomsväsendet, i Älvdalen, där den inom kort vann ett djupt rotfäste bland det enkla folket, att kronobetjäningen fann sig föranlåten att därom ingiva rapport till landshövding Duvall i Falun i Maj 1668. Samtidigt anmälde ock prosten Lars Elvius därstädes saken för domkapitlet i Västerås. Skyndsamt spred sig villfarelsen även till Mora och de andra socknarna, så att snart hela övre Dalarna därav befanns smittad.

Blåkullafärderna

Trollpackorna, då de vilja föra barn med sig till Blåkulla, sätta dem på ungsrakor och kvastar samt smörja dem ur ett horn.

De medföra även en nål, varmed de sticka hål i väggen, om de vilja obemärkt komma in i ett hus. Dessa hål bliva då stora som dörrar eller grindar, allt efter behag, och sluta sig, efter avlagt besök, åter av sig själva.

Trollpackan kommer alltid in i huset nattetid. Endast den, som hon påkallar, vaknar, men denne kan varken ropa på hjälp eller undandraga sig att följa med till det väntande gästabudet. Stugan upplyses under tiden av det glänsande hornet, och trollpackan förer barnet med sig antingen genom skorstenen eller hålet på väggen. När hon kommit ut sätter hon barnet på taket, tills hon hunnit samla så många som satan befallt henne.

Den sålunda samlade skaran föres nu genom luften på hästar, kor eller människor, på vilka de rida bakifram. Under färden inväntar trollpackan andra kamrater vid kyrkorna, där hon sätter barnen på taket, under det hon själv skaver något metall av klockorna eller silver från mässhaken, som hon sedan, när hon rider genom skyarna, strör ut i luften under bön, att hennes "själ ej må komma närmare Gud än metallen åter till klockan."

Vid framkomsten synes Blåkulla för barnen liksom skinande av eld, där satan antingen sitter mycket ansenlig i högsätet eller ligger under bordet, men i bäggedera fallen bunden vid en järnkedja.

Sedan trollpackan hälsat honom på ett för detta släkte alldeles egendomligt sätt, framför hon barnen till honom under upprepade knäfall. Satan frågar då barnen, om de vilja tjäna honom nitiskt och troget, emot löfte om glädje och gästabud under hela livet och evig ro efter döden.

Tjusande av hans vänliga tal och åtbörder lova de vanligen detta, och sedan förbundet blivit bekräftat med ett handslag, märker satan dem antingen med en ristning i pannan eller ett bett i lillfingret, varefter han med det droppande blodet inskriver deras namn i en bok, samt skänker dem en silverpenning, som dock förvandlas i en bark eller spån, om de någonsin yppa hemligheten.

Därefter tillagar trollpackan ett ståtligt gästabud, där det går lustigt och bullersamt till och däri satan själv stundom deltar, genom att spela med svansen under bordet eller roa gästerna med mörksens gärningar. Till slut utropar hovmästaren stället för nästa sammankomst.

I Blåkulla läras barnen av särskilda skolmästare att "martera Fader vår och Tron" förbanna himmel och jord, förbanna minne och sinne av trollkommissionen och årets gröda samt förbanna alla fåglar utom skatan, i vars skepnad trollpackorna bruka förbyta sig.

De gå sällan eller aldrig i kyrkan, utan i deras ställe står en halmkärve, som likväl ingen annan ser, än den, som själv är invigd i Blåkullehemligheterna.

Vid sina besök i avgrunden fila de med all makt på den kedja, varmed satan är bunden, men när länken är nära avnött kommer en ängel och åter löder den tillsamman.

Trollkommisionen

Den 13 Augusti 1669 sammanträdde trollkommissionen på Mora strand och började genast rannsakningen, som fortsattes till den 21 i samma månad. De anklagade voro nästan alla kvinnor och barn.

Straffet lämpades efter deras större eller ringare gemenskap med satan, och av de förra dömdes sjutton av de mest fruktade trollpackorna att halshuggas och brännas på bål; och av barnen icke mindre än etthundrafyrtioåtta att avstraffas med ris.

S:t Bartolomeidag, den 24 Augusti voro trenne väldiga bål uppförda på den höga sandbacken norr om älven gent emot kyrkan, på det att de skulle synas både över Siljan och Orsasjön. Dit utfördes nu de olyckliga offren och avrättades, sju på det första, sex på det andra och fyra på det tredje bålet.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]