My Favorite music from the 50's, 60's, 70's and 80's:
Rock 'n' Roll, Ballads, Love songs[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]
[Om kistebrev]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001] | [Om kistebrev]

Det lyckliga
och det
olyckliga äktenskapet
Kistebrev
(1799)

Dagens visa 2002 mars 12

Hwem kan wäl större ro i timlig måtto finna,
Än den så lycklig är, at få en goder qwinna,
At wäl bli gift och få en from och goder man,
Är det som könet hälst på jorden önska kan.

De liksom dufworna i ägta kärlek sämjas.
Man deras lycka ser hwar dag ock stund befrämjas.
Här skiftas Sorg och Frögd i lika wigt och mått
Emellan såta två som önskan har upnådt.

Den således blifwit gift olycklig wist är worden
Et dagligt helfwete han hafwer uppå jorden.
När bitter låga tändes emellan ägta par.
All wälgång swinner bort förbannelse blir qwar.

Här satan har sin lust när de som glupska wargar,
Med stolar spinnerock så en den andra sargar.
När pipor kannor krus när mössa hatt Cornet
På golfwet dansa om en Contra-menuet.

[topp] | [till dagens visa 2002] | [Om kistebrev]

Dagens visa 2001 mars 12

Ålderstrappan

Frå jorden til jorden.
Uti sköna Paradiset,
Skapte GUD på bästa wiset,
Första Paret rätt och godt;
Men then arge ormen wille,
Ther och lifwet från dem skilgde,
Med et fult och fasligt brott.

10 år ett Barn.
När som Barnen börja swäfwa,
Och the swaga knäen bäfwa
Under bördan som är lätt;
Skal man ganska wäl betänka,
Huru de sin hog må länka,
Till Guda ordning wäg och rätt.

20 år en Yngling.
Uti dessa ädla åren,
Ungdoms-flor af manna wåren,
Ruse mången dåre fram;
Tänker sällan uppå tiden
Huru snart han är framliden,
Ofta med en ewig skam.

30 år en Man.
När man denna tid har inne,
Bör man hafwa uti minne,
Hwad man af Naturen fått,
Kasta så sit lilla ankar,
Söka en af lika tankar;
Och betalar sen så smått.

40 år är bästa åldren.
Om man något will beställa
Som för manna-wärk skall gälla
Bör det ske wid thessa år.
Nu är styrka, nu är minne,
Nu är bästa åren inne,
Lusten sedan mer förgår.

50 år är Medel-åldern.
Ännu står wår skörd i gröda,
Men begynnar gå i röda;
Ty bör tiden tas i agt.
Ännu kan man blifwa frommer
Men om synda-wanan kommer
Drifs han ej med liten makt.

60 år ålderdomens början.
Den  som förr mot krämpor stretat
Och af matthet sällan wetat,
Känner sig nu mera swag.
Så kan tiden alt förtära,
och de säkra dårar lära
Dödlighetens stränga lag.

70 år den grå åldern.
Nu begynnes styrkan pröfwas,
Och wårt mandel-träd att löfwas.
Modet minskas mer och mer,
Pannan djupa rynkor samlar,
Tungan, handen, foten famlar.
Ögat lamt och wilse ser.

80 år gör hjerte-sår.
Nu får sig den starke kröka,
och det tredje benet söka
Till att trefwa up sin graf.
Qwarnen tyster, drängen swiket,
Huset darrar, snöden wiker,
Sängsens dörrar ståi qwaf.

90 år en skröplig ålder.
Se hur gamla Gubben kryper,
Karet gissnar, laggen dryper,
Huset börjar falla ner:
Moset i hwar springa lyser,
Ungdoms dåren der åt nyser,
Och sin fara intet ser.

100 år högsta åldren.
Hundrad´ år är högsta ålder,
Wara tycks til plåga sålder
Den så länge får bli qwar;
Fånska swaghet, fulla lyte
Är den lott och ringa byte,
Som wår högsta ålder för.

Döden.
Liljans fägring ingen sonar,
Döden heller ingen skonar
För dess skönhet eller prakt.
Hjelten dör, en arm tillika,
Döden plägar intet wika
För den största nöd ell´ makt.

LUND, Tryckt År 1758

[topp] | [till dagens visa 2002] | | [till dagens visa 2001]

Ur ett kistebrev.
Österlens museum.

Bildtryck, som i Sverige kallas kistebrev, är ett massmedium från 1700-talets mitt och ett århundrade framåt, förmedlade budskap av olika slag och lyste upp stugan eller kistekammaren med sina färger.

De var inte dyrare än att drängar och pigor kunde köpa dem på marknaden och ta dem med sig till den nya gården när de bytte tjänst. Bilderna kunde tolkas också av dem som inte kunde läsa. Men för de läskunniga hade kistebreven ännu mer att bjuda.

De bibliska motiven - från Adam och Eva i paradiset till yttersta domen - spred det kristna budskapet på ett betydligt mera åskådligt sätt än Luthers katekes och sockenprästens predikan.

På Kulturen i Lund har kistebrevsproduktionen i Sverige inventerats.

Kistebreven belyser bildtransformationen från renässansens stora mästare till svenska "bondtryck" liksom samspelet mellan bild och text. De har i sin tur visat sig utgöra förlagor för såväl väverskor som bonadsmålare.

Källa: Nils-Arvid Bringéus, Skånska kistebrev
Carlsson Bokförlag, 1995


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]