[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]


  Länk:

Fiolen min

[barnatro]

[Tack]

Lapp-Lisa

GuldgrävarsångenDAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp]

Barnatro

Den svenska Karaoken

Dagens visa
2002 jun 15

ur SÅ FICK VI SÅNGER - En bok om sånger, sångdiktare och kompositörer av Oscar Lövgren (1899-1980) Missionsförbundets förlag 1949

Mannen stannade nere vid dörren i armélokalen. Alldeles som om han plötsligt blivit förstenad stod han där under det adjutant (nu major) Gurli Karlsson sjöng en solosång. Det var vid ett möte under fälttågsveckan på Frälsningsarméns nionde kår vid Norrlandsgatan i Stockholm omkring år 1930. Det verkade som om sången på ett alldeles särskilt sätt träffat mannen, chockerat honom och väckt honom till allvarlig eftertanke. Ett par gånger upprepades kören:

Förgäves i världen du söker din fröjd,
men om du tar Gud med på färden,
så bliver du lycklig och nöjd.

Mannen blev stående vid dörren under hela sången, men i samma ögonblick som den var slut, rusade han ut ur lokalen. Det föreföll som om han varit gripen av en förtrollning och denna plötsligt brutits.

Rätt tidigt nästa morgon knackade någon på dörren till nionde kårens officersbostad. När adjutanten öppnade, såg hon till sin förvåning mannen från föregående kväll stå där. Han hade ett fullskrivet ark notpapper i handen.

-Ni torde vara förvånad över att se mig här, yttrade han. Ni lade säkert märke till mitt underliga beteende på mötet i går kväll. Mitt namn är Einar Westling, en gammal frälsningsmusikant. Jag reste med stabsmusikkåren under David Karlssons ledning i många år. Men nu måste jag bekänna, att jag är borta från min ungdoms Gud och har varit det i flera år.

I går kväll tänkte jag, att det skulle vara intressant att få komma på Armén igen. Jag har alltid aktat och kommer att akta Armén högt.

Jag blev mycket förvånad och gripen, då jag trädde innanför dörren och hörde er sjunga en sång, som jag själv för många år sedan skrev ord och musik till. Den var under min tid i stabsmusikkåren.

Det är nu länge sedan jag hörde den sången sjungas. Nu slog den min själ med gisselslag. Och jag måste bekänna sanningen av vad jag förut själv skrivit, då jag nu hörde er sjunga: "Förgäves i världen du söker din fröjd".

- Vet ni, jag gick hem och kämpade hela natten med min oroliga själ, och här är resultatet.

Hastigt stack han det fullskrivna notpapperet under adjutantens arm och fortsatte ivrigt:

- Sjung den sången, adjutant Karlsson, sjung den för alla som förlorat sin barnatro.

Så ilade han nedför trapporna och ut på Norrlandsgatan, under det adjutanten uttalade ett "Gud välsigne er".

När så adjutant Karlsson tittade på det notblad hon fått, läste hon:

[topp]

melodin i midi format 

Barnatro

text och musik: Einar Westling (1896-1971)

Har du kvar din barnatro
ifrån hemmet lugna bo?
Kan du bedja än, som förr du alltid bad:
"Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är".
Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du har kanske vandrat kring
runt kring hela jordens ring,
och i fjärran land du sökt att lyckan nå.
Du har gråtit mången gång,
då du hört en gammal sång,
som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Likt en seglare i hamn
blev du lugn i modersfamn,
ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.
Hennes stämma blev så varm,
när du låg vid hennes barm,
hon din framtid lade tryggt i änglars hand.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du blir lycklig liksom förr,
om du öppnar hjärtats dörr,
barnaårens sällhet åter bliver din.
Uti himmelen blir fröjd,
och du själv blir glad och nöjd.
Du kan sjunga se´n med jubel i ditt sinn:

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!


[topp]

Dagens visa
2001 jun 15


text: Oscar Lövgren,
Våra Psalm- och Sångdiktare, III,
Svenska Missionsförbundets förlag, 1939

Frälsningsarmén har också i vårt land haft sina sångare. Ingen av dess sånger torde dock vara så välkänd som: "Tack, o Gud, för vad som varit".

Den uppträder först i Stridsropet den 5 december 1891. Samma år (den 16 maj) offentliggjordes i nämnda tidning den kända sången "Lyft på bönens vingar" vilken liksom den förra diktats av August Ludvig Storm.

Han föddes i Motala den 23 oktober 1862. Redan följande år fick han med sina föräldrar flytta till Stockholm. Han ägde ett gott hem, genomgick handels- och lantbruksskola samt var någon tid kontorist. Från födelsen ägde han ett glatt och livligt temperament, och sin fritid använde han i världsliga nöjen.

Då Stockholms andra kår av Frälsningsarmén började sin verksamhet, var han ofta med på mötena. Först kom han av nyfikenhet och nöjesbegär, men efter några månader fick han sina ögon öppnade för det andliga livets verkligheter. Det blev en hård kamp och en allvarlig kris. En kväll var han trött på världens nöjen och gick direkt från teatern till armén, där han böjde sig vid botbänken och erfor en genomgripande omvändelse. Det var den 15 januari 1887.

Kort efter sin omvändelse blev Storm soldat i andra kåren och 1892 finanssekreterare vid Högkvarteret samt 1905 överstelöjtnant. Han drabbades 1899 av ett svårt ryggmärgslidande, som gjorde honom delvis lam. Han skötte dock alltfort sina åligganden vid Högkvarteret. Den 1 juli 1914 slutade hans lidanden och hans sång, och nu fick han gå in i ett ljusare land.

En muntlig tradition vill förtälja, att Storm skrev sången "Tack" efter det han blivit sjuk och lam. Denna tradition är oriktig. Men däremot är det tydligt, att han icke ville ta något tillbaka av vad han skrivit i sin tidigare sång. Han skrev tvärtom senare en annan dikt, fylld av samma tacksamhet som i den angivna.

[topp]

Tack
text: August Ludvig Storm,
(1864-1914)
1891
musik: Johannes Alfred Hultman,
(1861-1942)
1908
noter: Psalmer och Sånger,
Libris Verbum,
1997, Nr 261

Tack min Gud, för vad som varit!
Tack för allt vad du beskär!
Tack för tiderna som farit!
Tack för stund som inne är!
Tack för ljusa, varma vårar!
Tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar!
Tack för friden i mitt bröst!

Tack för vad du uppenbarat!
Tack för vad jag ej förstår!
Tack för bön, som du besvarat!
Tack för vad jag icke får!
Tack för livets hemligheter!
Tack för hjälp i nödens stund!
Tack för nåd, som ingen mäter!
Tack för blodets fridsförbund!

Tack för himmel blå i livet!
Tack för moln du strött därpå!
Tack för solljus, av dig givet!
Tack för mörkret likaså!
Tack för prövningar och strider!
Tack för hopp, som uppfyllts väl!
Tack för dagen, som framskrider!
Tack för hopp, som slagit fel!

Tack för rosorna vid vägen!
Tack för törnet ibland dem!
Tack för resta himlastegen!
Tack för evigt tryggat hem!
Tack för kors och tack för plåga!
Tack för himmelsk salighet!
Tack för stridens klara låga!
Tack för allt i evighet!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]