[Ungdom du vars hjärta hyser]

[En Författarinna ett Poem som Feminismen ratar]


SOPHIE VON KNORRING (1797-1848) NÅGRA ORD TILL MIN KÄRA DOTTER ...
Sophie von Knorring
Teckning av Marie Röhl
Släkten von Knorring

det sägenomspunna Gräfsnäs i Västergötland

Några ord till min kära dotter,
ifall jag hade någon

Anna Maria Lenngrens
hemsida


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 januari 19

Ungdom du vars hjärta hyser

text: Anna Maria Lenngren
melodi: An die Freude (L.v. Beethoven)Ungdom, du vars hjärta hyser
Känslan i sin livlighet!
Än dig glädjens fackla lyser,
Men betänk dess flyktighet.
Snart de sälla åren slutas,
Snart går nöjets tid förbi;
Det dig skänktes för att njutas,
Skynda då, att lycklig bli!

Ömma känslor, lek och löjen
Ej för alltid bli din lott;
Snart av alla dina nöjen
Minnet är dig övrigt blott.
Snart skall du som tusen andra,
Tvär och trumpen mot var man,
Avundsjuk de nöjen klandra,
Som du själv ej njuta kan.

Rys att komma skall den dagen,
Då du bräcklig, trög och kall,
Själv av kärleken bedragen,
Flickans hopp bedraga skall.
Fåfängt, för att tycke vinna,
Du vill synas ung och kry;
Man skall blott dig löjlig finna
Och dess mer ditt sällskap fly.

Förr än denna åldren nalkas
Till ditt hjärta med sin is:
Förr än blodet hos dig svalkas,
Lev och sjung till nöjets pris.
Medan än du värdet känner
Av dess dyra ögonblick,
Gör dig glad med dina vänner,
Sjung och tag ditt glas och drick.


En Författarinna ett Poem som Feminismen ratar

[topp] | [till dagens visa 2003]


[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [till Författarinnan] | [till Poemet]

Dagens visa
2002 jan 19

En Författarinna   Ett Poem
SOPHIE VON KNORRING (1797-1848) NÅGRA ORD TILL MIN KÄRA DOTTER ...
Sophie von Knorring
Teckning av Marie Röhl
Släkten von Knorring

det sägenomspunna Gräfsnäs i Västergötland

Några ord till min kära dotter,
ifall jag hade någon

Anna Maria Lenngrens
hemsida[topp] | [till Poemet]


Författarinnan till Kusinerna

Sophie von Knorring (1797-1848)
Källor: Sophie von Knorring
av
Barbro Nelson,
Bonniers, 1927
M. J. Crusenstolpe, Miniatur-almanach, 1851

Sophie Zelow - sedermera friherrinna von Knorring, föddes den 29 september 1797 på det sägenomspunna Gräfsnäs i Västergötland. Föräldrar, majoren sedermera hovmarskalken Christer Göran Zelow och hans fru, Helena Sophia, född Gripenstedt

Sophie blev gift 1820 med översten friherre von Knorring.

Sophie von Knorring är aristokraten bland de romanskrivande svenska damerna. De övriga samtida av betydelse är, Emilie Flygare-Carlén och Fredrika Bremer.

I "Kusinerna", där, Sophie von Knorring för sina läsare in i kretsar, som andas hennes egen atmosfär. Helt annat är förhållandet med "Torparen". Hon rör sig där i en för hennes erfarenhet främmande värld, vilken hon på avstånd studerat som konstnär.

"Författarinnan till Kusinerna" älskade sitt genomskinliga inkognito och skydde offentligheten.

Döden kom tyst och stilla en månklar söndagsafton den 13 februari 1848 klockan elva eftermiddagen.

Sophie von Knorring skrev därför att hon ej kunde låta bli och skrev utan att från början tänka på en annan publik än sin lyssnande syster. Hennes barndoms diktning var väl ren efterklang. Barn älska ju att härma. Men när hon växte upp, skrev hon som de flesta passionerade naturer - ej blott kvinnor utan även män - just om vad som uppfyllde hennes sinne. Hon var en konstnärsnatur, som måste ge gestalt åt sina känslor.

Så småningom upptäckte hon och hennes systrar, att hennes diktade värld likaväl som Fredrika Bremers kunde intressera en större publik. Då riktade hon in sin ärelystnad på att bli en författarinna och det utan att därigenom förlora sin prestige som salongsdam. Hon gjorde en kompromiss, skrev anonymt och förklarade sitt författarskap för en lek med pennan. Men från sin anonyma förskansning roade hon sig med att själv anfalla.

Hela hennes betraktelsesätt är egocentriskt. Hon ser de fyra stånden endast i relation till sig själv och likaså tidens frågor, som här emancipationen.

Hon behövde ingen frigörelse. Hon var lycklig i den mån hon var älskad. Och var äktenskapet en bur och den gifta kvinnan bunden, så var buren stor och kedjorna ganska omärkliga. Åt de olyckliga hade hon endast martyrskapet tillreds. Att allt levande har rätt till luft och ljus och lycka och att lyckan icke är densamma för alla kvinnor och för kvinnor i alla åldrar, det fattade hon icke. Hon vidhöll alltjämt den uppfattningen, att hennes goda vän Fredrika Bremer ägnat sig med framgång åt författarskapet, emedan mamsell Bremer icke hade framgång som kvinna.

Sophie von Knorrings synpunkt på kvinnofrågan var redan för sin tid löjligt omodern.

Sophie von Knorring var som typ renodlad och konsekvent. Redan tidigt hade hon sin uppfattning klar i kvinnosaken. Hon hade troget avlyssnat både fru Lenngren och M:me de Staël.

Äktenskapet är kvinnans största lyckomöjlighet; kvinnan är till blott för och genom mannen. Hon får ej gå utom de utstakade gränserna. Och mannen i sin tur är absolut bunden av sitt äktenskapslöfte. Även om bandet mellan de äkta makarna är aldrig så obefintligt, får det ej formellt brytas. Hemmet är kvinnans värld. Där skall hon befordra god ordning, gudaktighet, nykterhet och husflit. Utåt skall mannen verka. Kvinnan är lycklig i den mån hennes man är värd att älskas, annars får hon tigande och uppoffrande, söka sin tröst i religionen.

Om hennes aristokratiska läggning krävas ej många ord. Hon ärade helt naturligt det stånd hon genom födseln tillhörde och med vilket hon hade så mycket gemensamt. För lärda professorer och vittra författare för kunskapen och talangen överhuvud, hyste hon den största sympati. Lantbefolkningen hade också hennes sympatier, hon skattade högt dess gudsfruktan, dess instinktiva takt, dess omedelbarhet och dess flit. Om hon betraktade bönderna som barn, som goda, förhoppningsfulla barn i förhållande till henne själv, var det också naturligt och konsekvent från hennes sida sett. Och vad som är viktigast: hon var verkligt avhållen av tjänarna, som sällan flyttade, och av alla underlydande. Hon avskydde alla välgörenhetsföreningar, men hjälpte ofta i tysthet.

Att hennes bondeuppfattning var en annan än Almqvists och även Geijers, torde vara förlåtligt. Men samtiden förlät henne det icke.

All pöbelaktighet, råhet och okunnighet, varje brott mot god ton och gammal kultur gisslade hon utan hänsyn till samhällsklass.

Medelklassen kände hon föga och förstod ännu mindre. Över prästfamiljerna, lantpatronerna, småstadsfruarna och grosshandelsfamiljerna satiserade hon gärna. Hon hycklade aldrig känslor som hon ej hade. Dumhet hade hon svårt att fördraga.

Hon hade en otrolig förmåga att förarga sina motståndare genom sin adelstolthet, sin ytlighet, sitt alltför naturliga sätt att vara i denna pryda tid, genom sin slagfärdighet och sin lättretlighet. I själva verket var hon inte så farlig. Man kan läsa ut åtskilligt bakom Fredrika Bremers försiktigt formulerade ord; Sophie von Knorring var bortskämd och fick behandlas varsamt som ett barn.

Då hon var ung, var världen för henne som en stor teater, på vilken hon själv uppträdde i olika roller. Hon var Schillers drottning Elisabeth, Goethes Lotte, Rousseaus Julie, M:me de Staëls Delphine och Corinne. Ändå var hon alltid sig själv. Ty som de stora skådespelerskorna valde hon alltid själv sina roller.

Då Sophie von Knorring dog, hade sjukdomen och religionen vänt hennes blickar från den stora världsteatern. Hon var bara en luttrad och prövad kvinna, som måst offra allt oväsentligt för det väsentliga. Den ljusa tillförsikt hon alltid hyst till en mild försyn, försonade henne med döden.[topp] | [till Författarinnan]

Några ord till min kära dotter,
ifall jag hade någon
text: Anna Maria Lenngren

Min kära Betti, du blir stor:
Du från din docka hunnit växa...
Utav din hulda, fromma mor
Tag, för din framtid, denna läxa!

Uti den värld, du knappast sett,
Så många öden förefalla;
Men med ett glatt och sedigt vett
Skall Betti segra på dem alla.

På livets bana varsamt gå,
Men tro ej allt vad ont man säger!
Vår värld, min Betti, är ändå
Den allra bästa värld, man äger.

Den är - vad den beständigt var -
Bebodd av kloka och av dårar;
Och - noga överlagt - den har
Mer rätt till löje än till tårar.

För mycken misstro föder agg,
För mycken lättro ångrens smärta:
Tänk ej i varje ros en tagg,
Ej dygd i varje manligt hjärta!

Väl dig, om jämt du följa vet
Försiktighet, den kloka gumman:
Den, jämte känslig glättighet,
Är av all vishet huvudsumman.

Med läsning öd ej tiden bort -
Vårt kön så föga det behöver,
Och skall du läsa, gör det kort.
Att såsen ej må fräsa över!

Ett odlat vett, en upplyst själ -
vad - kunna böcker blott det skänka?
Mitt barn, studera världen väl:
Den ger dig ämnen nog att tänka!

Var mänska, Betti, är en bok -
Lär dig att fatta rätt dess värde,
Och minns, att oftast av en tok
Den vise någon visdom lärde!

Men om lektyren roar dig,
Väl - i förädling av ditt väsen
Låt den då blygsamt röja sig,
Men ej i tonen av beläsen!

En lärd i stubb - det är ett rön -
Satirens udd ej undanslipper,
Och vitterheten hos vårt kön
Bör höra blott till våra nipper.

Lyd, Betti, lyd bestämmelsen:
Sök ej att mannabragder hinna
Och känn din värdighet, min vän,
I äran av att vara kvinna!

Se denna mor i huslig krets,
Som vet sitt sanna kall bevaka,
Fullt med den ärelust tillfreds,
Att vara värdig mor och maka!

Se, ordning, mildhet, trevlighet
Med blomster hennes fotspår hölja,
Och heder, kärlek, tacksamhet
Dess levnad och dess minne följa.

Behaget är med fliten släkt:
I nyttig snällhet sätt din heder!
Låt ärbarheten i din dräkt
Bli sinnebild av dina seder!

Följ, Betti, smakens enkla bud:
Låt aldrig flärden dig förtrolla!
All prydnad driven intill skrud
Är blott affischen av en fjolla.

I sällskap sladdrets tomhet fly,
Men sitt ej sluten som en gåta!
För tanklösheten plär man sky,
För mycken klokhet ej förlåta.

Välj uttryck utan brydsamt val,
Se till att du ej domslut fäller!
Och tala, Betti - håll ej tal:
Du tror ej hur det oss förställer!

Giv skämtets udd sitt fina skick
I ord, som glättigt oförmoda!
Dock minns: man skrattar med en qvick,
Men man bär aktning för den goda.

En lätting, slö till själ och kropp,
Fann en gång livet bli en börda:
Då fann en annan lätting opp
Att tiden genom kortspel mörda.

Välj nödigt detta tidsfördriv,
Som, fast av sed och ton ej menligt,
Är - tro mig - med ett verksamt liv
Och själ och känsla oförenligt!

Märk, hur en skönhets blick är vass
I nit att korten riktigt kasta!
Märk, vid det lumpna ordet »pass»
Hur gracerna på flykten hasta!

Försiktigt även undanvik
All brydsam forskning i gazetten!
Vårt hushåll är vår republik,
Vår politik är toaletten.

Bliv vid din bågsöm, dina band,
Stick av ditt mönster emot rutan
Och tro, mitt barn, att folk och land
Med Guds hjälp styras oss förutan!

När sig en kvinna nitisk ter
Att staters styrselsätt rannsaka,
Gud vet, så tycks mig att jag ser
En skäggbrodd skugga hennes haka.

Nej, slika värv ej stå oss an:
Låt aldrig dem din håg förvilla!
Du skall bli gift - då vill din man
Med tacksamhet min lärdom gilla.

Att giftas ... ej ett ämne finns
Mer rikt att i maximer driva
Men, goda Betti, hör och minns
Det enda råd, jag har att giva:

Den make, som dig blir beskärd,
(Märk denna stora hemligheten!)
Var huld, om han är huldhet värd,
Om ej - så var det i förtreten!

Tag händelser och öden lätt,
Mitt barn, så bliva de ej tunga!
Och - mellan oss - är det ett sätt
Att än i åldern synas unga.

Min Betti, livet flyr så fort -
Vad grym, vad oersättlig skada,
Om, vid det lilla gagn, vi gjort,
Vi nekat oss att vara glada!

Må stojet och förströelsen
Vid andras dom för glädje gälla,
I stilla nöjen sök du den -
Det är för oss vi äro sälla.

Gör nöjet bofast i ditt hus,
Äg i ditt hjärta samvetsfriden!
Den gör vår uppsyn mild och ljus,
Den rår på sorgerna och tiden.

Ja, Betti, livets sällhet njut,
Men livets plikter ej försaka...
Nu har min lilla läxa slut,
Och till min söm jag går tillbaka.

(1798)


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]