Nationalsångerna i MP3
NationalAnthems.us Online Forum
Italiens nationalsång


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[Italiens nationalsång - Fratelli d'Italia] | [Danmarks nationalsång - Der er et yndigt land] | [Rumäniens nationalsång - Awaken thee, Romanian]

NATIONALSÅNGER

Sveriges nationalsång

Frankrikes nationalsång

Polens nationalsång

Finlands nationalsång

Belgiens nationalsång

Förenta staternas nationalsång

Norges nationalsång

Tysklands nationalsång

Ungerns nationalsång

Storbritanniens nationalsång

Sydafrikas nationalsång

Sovjetunionens nationalsång

Australiens nationalsång

Kanadas nationalsång

Danmarks nationalsång

Rumäniens nationalsång

Bayerns nationalsång

Chiles nationalsång

Italiens nationalsång

Indonesiens nationalsång

Israels nationalsång

National Anthems of the World


www.dugamladufria.com Nationalsånger Norden plus grannländer


Nationalsånger flaggor


All världens flaggor


Europahymnen midi


Nationalsånger - noter


[topp]

Romania.org: The National Anthem of Romania

Noter och bakgrund (engelska)

Dagens visa 2002 november 21
ljudfil i bakgrunden

Awaken thee, RomanianAwaken thee, Romanian, shake off the deadly slumber
The scourge of inauspicious barbarian tyrannies
And now or never to a bright horizon clamber
That shall to shame put all your nocuous enemies.

It's now or never to the world we readily proclaim
In our veins throbs and ancestry of Roman
And in our hearts for ever we glorify a name
Resounding of battle, the name of gallant Trajan.

Do look imperial shadows, Michael, Stephen, Corvinus
At the Romanian nation, your mighty progeny
With arms like steel and hearts of fire impetuous
It's either free or dead, that's what they all decree.

Priests, rise the cross, this Christian army's liberating
The word is freedom, no less sacred is the end
We'd rather die in battle, in elevated glory
Than live again enslaved on our ancestral land.


[topp]

Danmarks nationalsång
Der er et yndigt land

Dagens visa
2001 nov 21

Danmarks nationalsång, text och midi

Dikten är av Danmarks störste skald.

Oehlenschläger föddes 1779 i Köpenhamn.

År 1797 försökte han sig som skådespelare, men återvände till sina studier och blev student 1800 samt ämnade bli jurist, då en 1802 företagen resa till Tyskland i sällskap med norrmannen Henrik Steffens kom honom att finna sin rätta livsuppgift.

År 1829 besökte skalden Sverige, då Esaias Tegnér i Lunds domkyrka lagerkrönte honom.

Oehlenschläger avled år 1850.

Skaldernas möte
Tegnér och Oehlenschläger
text: Nils Erdmann

En dag i juni månad 1829 beslöt Adam Oehlenschläger att pröva det nya kommunikationsmedel, som man infört, ångbåten mellan Malmö och Köpenhamn. Han reste över till Sverige och besökte även Lund.

Han mottog flera bevis på aktning och erkännande, vilka djupt grepo honom, enär hans egna landsmän då ännu kritiserade honom omilt.

I Lund blev han av festmarskalkar inbjuden till magisterpromotionen, som skulle hållas midsommarafton.

Den 22 juni anlände hedersgästen. Tegnér, som var tillförordnad pro-kansler, mötte honom. Promotionsdagen kom med klockringning och kanonskott. Man samlades i museum, varifrån processionen avgick till domkyrkan - först två små vitklädda flickor, som buro lagerkransarna. Vidare magistrarna, pedellerna med silverspiror, Tegnér, rektorn, professor Engeström, i röd sammetskåpa och rund, guldgalonerad sammetshatt, generallöjtnanten baron Cederström, Oehlenschläger, baron Gustaf Gyllenkrok, generaladjutanten Clairfelt, professorer och adjunkter.

När processionen intagit sina platser i kyrkan och promotor, vändande sig till Tegnér, anhöll att få förrätta akten, deklamerade skalden ett på hexameter skrivet tal, som gjorde mycken effekt genom sitt högstämda och poetiska innehåll.

Efter dessa ord tager han en lagerkrans i handen och sätter den på Oehlenschlägers huvud, på "tronarvingen i diktningens värld" efter Göthe, och i sångens, i Guds namn kröner han "skaldernas Adam", under pukor och trumpeter och under kanonsalut, till Nordens skaldefurste, medan han förkunnar skandinavismens broderlighetsidéer, profeterande att "söndringens tid är förbi".

Oehlenschläger uppskattar helt och fullt värdet av denna symboliska hyllning, vilken även utgjorde en försoningsfest mellan två av sekels nationalhat söndrade folk, ett poetiskt förbundsfördrag av vida större omfattning och betydelse, än diplomatiska noter. Och vem var störst av de två? Ingen. Likasom på Rietschels bekanta bronsgrupp i Weimar, där Göthe räcker lagern åt Schiller, tillhör kransen, som Georg Brandes anmärkt, bägge.

Några dagar efter promotionen, den 28 juni, embarkerade Tegnér, biskopinnan Faxe, Agardh, Engeström, Reuterdahl m. fl. ett sällskap av 300 svenskar, på ångbåten Caledonia, som förde dem över Sundet. Efter ett par timmars färd landstego de i Köpenhamn.

Man samlades på Bellevue, där Oehlenschläger anordnat en "makalös" fest. Skålar druckos, champagnen flödade, och när musiken tystnat uppstämde kören sina sånger.

Tegnér var dagens hjälte.

Folket viskade. "där är skalden, som krönte Oehlenschläger".

Och medan de båda diktarna arm i arm svärmade omkring i bokskogen mellan Bellevue och Dyrehaven, hördes överallt samma ord:

"Så borde båda nationerna gå förtroligt vid varandras sida - det är ju blott ett steg, ett hopp över Sundet!"

Fostbrödralag ingingos, vänskapsband knötos.

Det var inledningen till de skandinaviska folkmötena.

Källa:
Esaias Tegnér
en porträttstudie
af
Nils Erdmann
Bonniers, 1896

[topp]

Danmarks nationalsång, text och midi

Det er et yndigt land
text: Adam Gottlob Oehlenschläger
(1779-1850)
musik: Hans Ernst Kröyer
(1798-1879)

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
udhvilede fra strid.
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten,
bag højens bautasten.

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt.
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]