[The Marx Brothers]

[Every Sperm is Sacred] | [Fängeslebrev. Konung Gustaf III:s mord]

Amerikanska bilars Jukebox

Minnesota Street Rod Association

Klicka The Oldies

[topp]

The Marx Brothers


Lord Frog´s Pythorama (Monty Python)

[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 augusti 25
Every Sperm Is Sacred (YouTube)

Every Sperm Is Sacred

 
DAD:
There are Jews in the world.
There are Buddhists.
There are Hindus and Mormons, and then
There are those that follow Mohammed, but
I've never been one of them.

 

I'm a Roman Catholic,
And have been since before I was born,
And the one thing they say about Catholics is:
They'll take you as soon as you're warm.

 

You don't have to be a six-footer.
You don't have to have a great brain.
You don't have to have any clothes on. You're
A Catholic the moment Dad came,

 

Because

 

Every sperm is sacred.
Every sperm is great.
If a sperm is wasted,
God gets quite irate.

 

CHILDREN:
Every sperm is sacred.
Every sperm is great.
If a sperm is wasted,
God gets quite irate.

 

GIRL:
Let the heathen spill theirs
On the dusty ground.
God shall make them pay for
Each sperm that can't be found.

 

CHILDREN:
Every sperm is wanted.
Every sperm is good.
Every sperm is needed
In your neighbourhood.

 

MUM:
Hindu, Taoist, Mormon,
Spill theirs just anywhere,
But God loves those who treat their
Semen with more care.

 

MEN:
Every sperm is sacred.
Every sperm is great.
WOMEN:
If a sperm is wasted,...
CHILDREN:
...God get quite irate.

 

PRIEST:
Every sperm is sacred.
BRIDE and GROOM:
Every sperm is good.
NANNIES:
Every sperm is needed...
CARDINALS:
...In your neighbourhood!

 

CHILDREN:
Every sperm is useful.
Every sperm is fine.
FUNERAL CORTEGE:
God needs everybody's.
MOURNER #1:
Mine!
MOURNER #2:
And mine!
CORPSE:
And mine!

 

NUN:
Let the Pagan spill theirs
O'er mountain, hill, and plain.
HOLY STATUES:
God shall strike them down for
Each sperm that's spilt in vain.

 

EVERYONE:
Every sperm is sacred.
Every sperm is good.
Every sperm is needed
In your neighbourhood.

 

Every sperm is sacred.
Every sperm is great.
If a sperm is wasted,
God gets quite iraaaaaate!

 

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]


Dagens visa
2001 aug 25

Fängelsebrev 2 April 1792
text: Johan von Engeström

Herr lagmannen Liljensparre har sagt mig, att han får den nåden att inför Hans Kongl. Höghet hertigen av Södemanland uppläsa de fängslades berättelser.

Nå väl! jag vågar i min ringhet upphöja min röst att tala så, som om jag stode inför denne höge herre själv. Jag känner av den Heliga Skrift, att konungens vrede är dödens sändningebud. Eders Kongl. Höghet är i denna stund det samma som min konung, och jag begriper ganska väl allt äventyret av Eders Kongl. Höghets onåd. Men min själ har aldrig varit av de allra svagaste; motgångar ha något härdat mig. Fem dygns åskådande av fem mållöse människohamnar med bistra ansikten, ringkragar, sablar, värjor, bajonetter och musköter har målat mig bödlarnas anseende och vant mig att att kunna se dem utan bävan. Jag hoppas även att, är så behöves, kunna möta själva döden utan synnerlig förskräckelse; men om därvid eller dessförinnan någon svaghet skulle betaga mig, så förnekar jag den nu förut och förklarar den tillhöra min kropps svaga byggnad, men ingalunda min själ och dess övertygelse.

Hänryckt av en ädel förtjusning, dristar jag då yttra några tankar, som jag tror vara sanna, vilkas riktighet Eders. Kongl. Höghet själv täckes pröva, och som jag förmenar vara av betydelse för Eders Kongl. Höghets egen sällhet i framtiden.

Konung Gustaf III är död av ett mordiskt skott; en vildsint människa har gjort det, och det är underligt, att han det vågat; men vida mera underligt är, att ädla människor med ädel uppfostran saknat den livligaste känsla därvid, och några av dem kunnat i mer eller mindre mån deltaga i gärningen. Sådant härrör icke av en slump, utan det måste ha någon orsak, icke en klen orsak, utan en av de mest betydande; därtill fordras nöd, verklig eller inbillad, men alltid lika farlig; därtill fordras en ren förtvivlan. Varav kunde den uppkomma?

Människan är född att vara fri, det är att njuta rättigheter. Ju mindre del därav hon får åtnjuta, desto mindre anser hon sig lycklig. Ju mera kunskaper och upplysning hon vunnit, desto mera känner hon saknaden av naturliga rättigheter.

Ofelbart förlorade svenska män många av sina rättigheter vid revolutionen år 1772, men den styrelse, som då nyttjades, mild och jämn, avlopp allt i största stillhet, till dess vitt utseende penningeställningar började giva var tänkande människa en orolig omtanka för sin framtida bärgning.

Än var likväl icke nöden å färde, man fick stundom yttra sin klagan; då var sinnet lättat, och folket levde i lugn.

1788 års händelser förstörde detta lugn; de rådgivare blev hörda, som rådde att kasta smuts på hela adelståndet; och arresteringen vid 1789 års riksdag torde ha sin del uti den förtvivlan, vars verkningar vi nu begråta.

Med makten i händerna kan man tvinga den missnöjda att tiga, icke att vara nöjd; harmen stockar sig omkring hjärtat; ju mera den varit tvungen, desto häftigare bryter den ut, när den får luft, lika som ett starkt laddat skott ut ur ett gevär. Ett skott kan styckvis plundras ur geväret, och det är icke mera farligt. En missnöjd kan igenom mildhet småningom bringas till rätta och bli en nyttig undersåtare.

Om dessa tankar icke finnas riktiga, så är ett stycke papper snart förtärt av elden; men jag bönfaller underdånigst, att Eders Kongl. Höghet täckes icke taga min dristighet onådigt upp.

O att jag igenom Hans Kongl. Höghets nåd åter vore satt uppå fri fot!

Stockholm den 2 April 1792
Johan von Engeström

Vårdagarna 1792

Johan von Engeström (1743-1807)
Den 16 mars (dagen då ett skott skadade Gustaf III)
Engeström underrättas att revolution var ifråga.
Besöker Pechlin, sedan Liljehorn.

Den 17-20 mars
Anckarström, Liljehorn, Horn, Ribbing m. fl. arresteras. Bielkes död.

Den 22-28 mars
Engeström får bevakning hemma hos sig.

Den 28-29 mars.
Engeström bortföres i arrest.

Den 30 mars - 2 april
Engström förmås av Liljensparre skriva berättelser om Liljehorn, Pechlin, Bielke.

Den 6-14 april
Engeström förhöres inför hovrätten.

Den 4 maj
Bifalles Engeströms yrkande att få flytta hem till sig.

Den 10 maj
Hovrättens dom.  Avsked från sin tjänst som protokollsekreterare.

Riksdagar: 1772, 1778, 1786, 1789, 1792

1772
Revolution som innebär Frihetstidens död
Engeström förlorare.
1778
Gustaf III:s triumfriksdag.
Drottningens förlossning och kronprinsens dop.
Engeström tystad.
1786
Engeström vinnare. Konungen förlorare.
1789
Hämndens riksdag. Engeström fängslas.
Kungen driver igenom enväldet.
1792
Gävleriksdagen. Lugnet före stormen.
Engeström förbjudes att närvara.
Efter riksdagens slut,  Stockholm i mars,  dödas kung Gustaf.

Konung Gustaf III:s mord

Kung Gustaf försvann, 
och död är väl han.
Välsignad hans lekamen den kalla
Och änglarna i himmelen de fröjdas åt hans själ
och vänta uppå konungen alla.
 
I haven det väl hört?
De adeliga mördade Kung Gustaf.

Och Ankarström försvann
och död är väl han.
Förbannad hans lekamen den kalla.
Och djävlarna i helvetet de fröjdas åt hans själ
och vänta uppå adelsmännen alla.

I haven det väl hört?
De adeliga mördade Kung Gustaf.

Levin Christian Wiedes handskriftsamling nr. 143. (K.V.H.A.A.) Upptecknad i Kisa socken i Östergötland. Nils Svanfeldts Sång och visbok, Sthlm. 1936. sidan 17.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]