[Bombardine] | [När Kaffet förbjöds] | [Kaffevisan] | [Når Pätter Jinssen skulle dö i skönhed]

DOOWOP-LÄNKARdoowop (1)    
       


[topp]

[När Kaffet förbjöds]

[Kaffevisan]

[Når Pätter Jinssen skulle dö i skönhed]

originaltext och melodi i midiformat
Dagens visa 2003 maj 25
Visa, som han Petter-Lorns dekta om
kjærringa si, hu Bombardine
text: Olaf Berg
melodi: Blant alle lande

Blant alle kjærringa i aust å væst
hu Bombardine e aller verst
Å åft de henne
hu sle å spenne
Hu drep mæ mæst

Om mårrån tile, når klåkka e fir,
så spenne a borti mæ, så bærre de svir.
Tenn opp på gruva,
borti fjøse åt kua,
Dett dåvendyr!

Å kvar ein gång at æ kjæm tå tur
hu Bombardine hu ligg på lur.
Så kjæm a sprængan
tek tå mæ pængan
Å bynne å tur.

Kvar gång hu e ægan fer de minste pæng
så drekk a kaffe bærre på spræng,
kveitbrø å båilla
me di anner tråilla
Både vél å læng.

Ja hu e morsk te å lapp å fli
me sekkerhesnåli ti boksa mi,
å skjorta vaska får æ
ein gång om åre,
Ja, hu e si.

Me kåsten e a no nåkså snill
hu pakke ti mæ kaillgraut å sill
ailler eit kjøttbein,
men kløbb som stabbstein,
Du store min.

Hu hi slekt i spællanes kvekt i sinn,
hu banke jikta tu kråppen min.
Hu sei, at åt slik fuling
e døkti juling
Bæst medesin.

Dein bæste tia som nånsin fans
va når æ va me’n Martin på jækta hans.
Da kain dø å kline
hu Bombardine
Reis te Blåksbærg å dains!

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[När Kaffet förbjöds]

[Kaffevisan]

[Når Pätter Jinssen skulle dö i skönhed]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Överflödsförordningen av år 1794
ett totalförbud mot bl. a. kaffe, champagne och porter.

text: Gjörwell (14 augusti 1794)

Förlusten av Caffé-drycken har öfver hela Riket utbredt en allmän saknad.

Den dagen, då samma, såsom banlyst, måste bortläggas, har också nästan allestädes blifvit begången såsom en Sorge-dag. Uti de flesta Husen i denne Hufvudstad blefvo den 1 Augusti ordentelige Afskeds-Calas anstäldte för denne älsklings-dryck; men ingenstädes lärer det med mera sorge-ståt blifvit tilstäldt, än hos Commissarien Hanell, boende på Södermalm här i Stockholm. Hela Sällskapet blef först inviteradt på Begrafnings-Billetter med svarta kanter, och då de sig uti vederbörlig Sorge-drägt instälde, placerades Fruntimren uti et med svart beklädt och med Lampor upplyst Rum kring et Caffé-bord, omgifvet af en bred Krusflors-Kappa, för at dricka för siste gången vår landförviste Nectar, hvilken af en svart och hvit Porcellains-service serverades. Herrarne deremot förblefvo i det yttra Rumet, hvilket var klädt med Hvitt, såsom till Begrafning öfligt är. På et äfven sorgklädt Bord stodo någre Porter- och Champagne-Bouteiller, omlindade med Krusflor, omkring en Bål Dragon-Punsch, hvilken äfven med lika flor sågs behängd. Sedan en sorgelig Begrafnings-Musique blifvit uppförd, drucko de alla Valet af dessa kära Drycker, som nu af Lydnad för Öfverhetens bud för alltid bortläggas.

Men Sälskapet vid Djurgårds-Brunen har ändå med mera Högtidlighet begåt Cafféts sorgerliga Hädanfärd. Sedan hela Sälskapet uti Sorge-drägt samlat sig på Värdshuset, och Archiater Hallman, såsom Bruns-Doctor och Hr Er. Wadell, såsom Bruns-Präst, sig äfven instält, börjades Processionen uti följande ordning:

1) Tvänne Härolder med långa Sorge-Kappor, hängande Flor i hatten och svarta Spiror, äfven med långt hängande Flor.

2) Parentator, Notarien Carl Isr. Hallman.

3) Fyra Herrar Officianter, hvilka tilstält denne Sorge-Act.

4) Trenne unga Flickor, som skulle med sorgelig Röst besjunga Cafféts ändalykt.

5) Hela Bruns-Sälskapet parvis, företrädt af Doctor och Präst.

Vid Processionens början lossades första Canonskottet, hvarmed fortfors med et i Minuten til lika antal som de Bruns-Sälskapet utgjörande Personer. - Under Processens Sorge-tåg öfver Platsen hördes Sorge-Stycken spelas af den förstämda Jani-Zare-Musiquen, som sig där befann. - På detta sätt gick man till den store Sallonen, som äfven nytjas til Kyrka. - Främst i Rumet var en Catheder under en Himel, klädd med Hvitt och med mycket svart Krusflor beprydd. Därbredvid stod på et uphöjdt Postament en med Krus-flor öfverdragen Caffé-Kanna af Porcellaine. Långs åt Rumet var et dukadt långt Bord, serveradt till Caffé för 100 personer, där Caffé-Kannor, Grädd-Skålar och Socker-askar voro med Krus-flor försedda. - Sedan Parentator uppstigit uti sin Catheder, stälde Härolderne sig där framföre, då hela Sälskapet placerade sig å ömse sidor om Caffé-bordet. Derefter börjades Parentationen, och vid slutet af des inledning söngo de förenämnda 3:ne Demoiseller dertil hörande Sorge-verser, under accompagnement af Hof-Secreteraren Stenborg och Kamar-Musicus Salomoni. Härpå fortsattes Parentationen, hvilken uti Snille och Smak ej eftergaf den af samma Hand fordom författade öfver Finkel.

Sist skulle då Caffé-kannan krossas;

men tre gånger grep han til denna Helgedom, och tre gånger drog han med häpnad tilbaka en förmäten Hand. Änteligen fattade han henne med förtviflan och sönderslog densamma med uttryck af Harm öfver den ödande förlust, som des bruk ådragit et kärt Fädernesland. - En ny och lika Sorge-Musique slutade

[topp] | [till dagens visa 2001] | [När Kaffet förbjöds]

Dagens visa 2002 maj 25
melodin i midi format

Kaffevisan

Ur skådespelet
Femhundra riksdaler banko, 1846
text: Mauritz Cramær (1818-1848)
melodi: När månen vandrar...

Av allt det goda, som man förtär,
bland alla jordiska drycker,
ju kaffetåren den bästa är:
den skingrar människans nycker;
den styrker kroppen, den livar själen,
den känns från hjässan, ja - ned i hälen!
Halleluja! Halleluja!

När hösten kommer med blåst och snö,
och våren börjar sin väta,
då blir till lynnet man kärv och slö,
man blott vill sova och träta.
Ja, man är ruskig i hela kroppen,
men ... då finns hälsan i kaffekoppen!
Halleluja! Halleluja!

När frun sin älskade man har mist
och sitter ensam med gälden,
hon bittert sörjer sin dubbla brist,
men ... sätter pannan på elden;
och när den klarnat, hon lämnar båren,
och hämtar styrka i - kaffetåren!
Halleluja! Halleluja!

När färska nyheter månde tas
från stadens hundrade kanter,
man på ett litet honett kalas
ser sina vänner och tanter ...
Vid kaffebordet man gör sitt bästa
med fantiserande om sin nästa.
Halleluja! Halleluja!

Den ena dricker sin tår på bit,
en annan älskar att doppa,
parlerar därvid med sådan flit,
att man bör öronen proppa.
Som trumman bullrar vid krigsreveljen,
så bullra tungorna i konseljen.
Halleluja! Halleluja!

Förutan kaffe - o gudadryck! -
vad vore mänskliga livet?
Allt nytt, som ännu ej finns i tryck,
i pannans botten står skrivet; -
ty se´n man utdruckit sista slumpen,
stå livets gåtor i kaffesumpen!
Halleluja! Halleluja!

[topp] | [till dagens visa 2002] | [När Kaffet förbjöds]

Dagens visa 2001 maj 25
melodin i midi format

Når Pätter Jinssen skulle dö i skönhed
Ur Socialistiska sånger och dikter, 1915
text: Henrik Menander
melodi: Värnamovisan

De va´ så vacker en söndasmaren,
Når Petter Jinssen gickj ud om daren:
Han så´ sa ryselet lissen ud
Å gick å bliade som en stud.

Han hadde längje vad kär i Stina,
Men inte tores han si de ti´na,
Forr se han trodde de stackels kräj,
Ad Stina bums skulle svara "nej".

"De ä´ nock bäst ad ja´ dör i skönhed
Mens nu naturen står i sin grönhed.
Ja´ kan ej löva, de ser ja´ grant."
Så tänjte han, å hans yjne rant.

Där va´ ett vannholl bag piledijed,
Just mied vann va´där inte i ´ed,
Men däremod va´ där mijed möj
Å fullt åv söver å anned töj.

Ti´ ditte vannholl nu traska´ Pätter,
Men Stina listede sej bag etter;
Hom ville se va´ han to sej ti´,
Forr hom hålt åv han, de får ja´ si´.

Men bäst nu Stina bagetter trasker,
Hom ser horr Pätter i möjed plasker.
Då bler hon faselet hialös,
Å löver varre den stackels tös.

"Ack jösses koss", borjer Stina tude,
"Kryv opp igen - va´ ska´ du därude?
Du bler så skitt på ditt söndastöj
Å svårt i synen åv bare möj."

Men Pätter borjede ynjklet flina:
"Forr din skull dör ja i skönhed Stina!"
Å längjer nårr han i dönjen kröv,
Så ad den over hans hoved löv.

"Ä de´ forr min skull du går i döden
Å kryver ´nårr i den härsen gröden!
Men varforr sier du de föst här,
Å söler nårr dine söndasklär?

Kryv opp, kom me, ja´ ska´ ble din maga
Å gno dej ren po en valkeflaga;
Kryv opp, så ska´ ja´ nock ble din brud -
La´ ingjen se dej, som du ser ud!"

Å Pätter Jinssen han bler så glader,
Å opp åv holled han ginnest vader.
Å snart han liggjer forr Stinas knä.
Men våd å skitt som ett svin han ä.

"Tack ska´ du ha forr din store könnhed
Du frälste mej frå ad dö i skönhed!
Men nu ska´ ja´ ble en duktig kar,
När sådan kvinja som du ja´ har."

Å därme´ så va´ de slut po lejen,
Men smörjan rant åv han hele vejen.
När han gickj himm, å han täntje på,
Ad snart som brudgåmm han skulle stå.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]