DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp]

Julafton - Stilla natt - länkar
Juldagen - När juldagsmorgon glimmar
Annandagen - Det är en ros utsprungen

LÄNKAR
Julen 2001

Julafton i ett prästhus
Juldagen i ett prästhus
Annandagen - Omkring et Caffebord

samt


Artikeln om Pigor
Anna Maria Lenngrens hemsida
folie d´Espagne


[Det är en ros utsprungen] | [topp] | [Julafton] | [Juldagen]

Omkring et Caffebord
text: Anna Maria Lenngren
Stocholms Posten Nr. 107, 1780,
Lörd. 13 maj

Jag kom för några dagar sedan händelsevis i sällskap bland en hop Fruntimmer, hvilka, i god ordning placerade omkring et Caffebord, fälde sina mogna omdömen om väderleken och andra vigtiga ämnen. I början var conversationen ej särdeles animerad, men sedan hvar och en njutit den 3:dje koppen, blef munterheten större och tungan mera ledig.

En medelåldrig Dame, som man sagt mig har stort förstånd, började med at betragta kopparne, och sedan hon med serdeles behag åtskilliga gånger vändt sin tasse, måste hon bekänna, at de voro rätt pretiösa. Hela sällskapet instämde även häruti och försäkrade, at de voro aldrakäraste vackra. Man kan tänk, at ingen var mera road häraf än värdinnan, en hushållsaktig och Gudfrugtig Matrona, som äfven berättade, til allas förundran, at hon ej gifvit mera för dem än 3 dal. paret, emedan hon tvingat en fattig Enka, som var nödig om penningar, at sälja dem för mer än halfva värdet.

En ung och nygift Fru, som man skyller för at vara litet flycktig och at hon häldre plär fara på Operan än i Kyrkan, sade väl på höfligt sätt, at hon tyckte det var synd at preja den stackars menniskjan: men alla de öfrige gillade Handeln och funno, at Frun gjort rätt förnuftigt, emedan hvar och en är sig sjelf närmast.

Discoursen om äkta postliner och röfvare-köp räckte en god stund. Damerne blefvo alt mer och mer talföra och så rika på ämnen, at det är mig omöjligt at minnas alt, som vid detta tilfälle afhandlades. Torg-Priser, Assembleer, Liktornar, Hof-Ärmar, Barnsängar, Sylt-Saker, General Washington, Spök Historier, alt rördes i hop på en gång, men discoursen tycktes ej komma til stadga, för än Artikeln om Pigor bragtes på tapeten.

En bedagad Matrona med triumfants kjortel och tour väckte denna frågan, apropos utaf ordet kreatur, som någon råkade at nämna. Det blef et fasligt fnysande och veftande med solfjädrarne. Jag märkte, at ingen ting är så mägtigt at elda det täcka Könets ifver som detta ämne: ty hvar och en ilade nu at komma först fram med sin berättelse och den ena föll den andra immerfort i talet.

Min nådiga, utbrast en liten fetlagd och rödfnasig Dame, som hade en fin och genomträngande röst: Ingen kan vara olyckligare än jag med pigor; jag har ej varit gift mer än 3 år, om jag lefver til Michels-Mässan; och jag kan svära på at jag under den tiden måst ömsa Köks-Piga vist 17 gånger. Jag tror aldrig, at jag i denna verlden blir så lycklig at få en piga, som jag kan vara nögd med.

Ja min söta, sade en annan, hon är ej ensam att beklaga i det målet; jag har ock et stycke, som äfven i dag förargat mig så, at jag åter fått känning af min gamla gikt, som nu satt sig i benet. Hvad tycks väl? Jag sitter i min stillhet i mårse och läste Allehanda; Tossan kommer in, skrufvar på ändan och koxade i min stora spegel, med en hårluns i nacken, som på min ära liknade chignon. Nå jag hade så när spruckit af harm; nu är hin lös, tänkte jag: men tro mig, jag ryckte dän lunsen.

Det var rätt, skrek hela sällskapet på en gång; och derefter begynte hvar och en at tala om sina pigor.

En klagade sig öfver sin Huspiga, som lagt sig in med Kusken; en annan, at Kökspigan hölt til med Laquajen och gaf honom Caffe hvar måron; en annan at hon råkat ut för en stock, som sof så tungt, at hon måtte ruska på henne en hel timma, innan hon vaknade; En annan at hon blifvit bunden vid et vrak, som ej kunde koka en ärlig göt, och en annan, at hon hade en, som slog sönder alt hvad hon fick i händer, och på et halft år förstört 3 Saxiska Postlins talrikar; Med få ord, hvar och en bemödade sig at updaga alla de fel, som pigor någonsin begått och som eljest olyckligt vis kunnat råka i förgätenhet.

En enda af sällskapet var dock mera billig än de öfrige och sade, at man ej borde skära alla pigor öfver en kam; at väl ibland dem funnos sådane, som gjorde skäl för sig, och at hon äfven sjelf hade en, som var et tämmeligen hyggligt hjon och ganska trogen. Hon hölt derföre af den styggan rätt mycket, ehuru hon fått oäkta barn, som hon väl trodde Gud kunde förlåta henne.

Oäkta barn! skrek en til. Ach hur kan Syster tåla et sådant djur i sit hus jag ville förr ha en, som stal mig all ikring. Härmed förenade sig allesamman, och den goda Frun hade en hel hop chicaner, för det hennes piga fått oäkta barn.

Änteligen upreste sig i hörnet af en tagel soffa en 40 års gammal Fröken, som hölts för äga särdeles förstånd och hushålls vett, ehuru hon vetterligen aldrig haft Moder-passion: Nå, sade hon, i det hon tog sig en pris Spanskt, hvad tycker man väl om det som stod i Stockholms Posten för några dagar sen, var icke det oförskämt? Jag tror at hinhåle blifvit Advocat för konorne. Om mårron när det fördömda bladet kom ut, stod jag i mitt fönster; jag såg at packet sprang om hvarandra och flissade med Posten i hand; men jag kunde omöjeligen begripa hvad det betydde. Jag befalte då min slyna gå och köpa det; jag ångrar det i all min lifstid. Hon var ute en god stund; jag ringde så at klocksträngen måtte gått sönder, men ingen Cajsa kom; änteligen stiger jag sjelf ut i förmaket, och der får jag se den förhärdade konan stå och läsa Posten. Jag gaf henne et par duktiga örfilar; men huru splitt rasande blef jag icke, då jag läst igenom den gemena episteln. Ack det är oerhördt at försvara pigor! kalla dem menniskjor! säga at de äro lika goda som vi! hela sällskapet kom så vacker öfverens, at det måtte vara en nedrig själ, som skrifvit detta.

Det värsta af alt, sade den rödfnasiga Damen, är at hvar gång jag skrubbar up min kona, så behagar hon smeta mig i synen med Limpdegen.

Ack om jag viste Auctorn til detta papperet! Jag skulle min sann låta slå ut ögat på honom.

Med tusen smädelser öfver denna Auctorn fortfor Fruntimren sedan hela afton; och jag som icke aldeles är af samma tankar som de i detta målet, beslöt at härmedelst ge honom tillkänna den fara, som hänger honom öfver hufvudet, i fall han är så olycklig at bli bekant.

Det vore ock rätt väl, om han på något sätt ville söka dämpa den förfärliga ifver, som han uptändt hos denna Stadsens Fruar. Såsom hans vän ville jag derföre råda honom at med första skrifva något til deras hugsvalelse och til exempel bevisa den fasliga skillnad, som är emellan Fruntimmer, hvilka hafva fint skin, och dem som hafva det gröfre.

Julafton - Stilla natt - länkar
Juldagen - När juldagsmorgon glimmar
Annandagen - Det är en ros utsprungen

LÄNKAR
Julen 2001

Julafton i ett prästhus
Juldagen i ett prästhus
Annandagen - Omkring et Caffebord

samt


Artikeln om Pigor
Anna Maria Lenngrens hemsida
folie d´Espagne


[topp] | [till dagens visa 2001]

Jukebox Tebordet
Real Audio-fil

melodin i midiformat
Dagens visa 2002 december 26

Det är en ros utsprungen
text: Tekla KnösDet är en ros utsprungen
Av Jesse rot och stam.
Av fädren ren besjungen,
Den står i tiden fram,
En blomma skär och blid,
Mitt i den kalla vinter,
I midnatts mörka tid.

Om denna ros allena
Ljöd förr Jesaje ord,
Att född av jungfrun rena
Han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
Oss detta under skedde,
Som oss profeten sagt.

Den späda rosen fina,
Som doftar salighet,
I mörkret månde skina,
Besegra dunkelhet.
Sann Gud och mänska sann,
Oss arma mänskor frälsa
Från synd och död han kan.

O Jesu, dem som klaga
I denna jämrens dal
Nu med din hjälp ledsaga
Till Faderns fröjdesal.
Ja, i din Faders hus
Låt oss dig evigt lova
I salighet och ljus.

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]