Länk:
Flash Pages[Visa på landet]

[Kors på Idas Grav]

[Carl Michael Bellman Segern vid Hogland][topp]


[topp]

Dagens visa 26 sep 2003
Länk:
Elias Sehlstedts visor
melodin i midiformat

Visa på landet
text: Elias Sehlstedt
musik: Tommy Rådberg    Utan buller, utan flärd
    Sjunger jag min visa.
    Jag förnöjd är med min värld,
    Och vill glädjen prisa.
    Jag vet ej hur det är fatt,
    Jag tar livet lätt och glatt
    Lätt och glatt,
    Lätt och glatt
    Kan dess sorg ej fatta,
    Ha ha ha! men skratta.

    Jorden är en jämmerdal,
    Prästerna predika.
    Jag med deras fromma tal
    Kan mig ej förlika.
    Jag en annan åsikt har:
    Jag tar jorden i försvar,
    I försvar,
    I försvar
    Mot de sidenhattar,
    Ha ha ha! och skrattar.

    Lyckans gunst mig svika må.
    Mången rik jag känner.
    Avund jag ej kostar på
    Mina rika vänner.
    Jag är nöjd med dagligt bröd,
    Åt kalas och överflöd
    Överflöd,
    Överflöd,
    Som så högt man skattar,
    Ha ha ha! jag skrattar.

    Enkelt är mitt levnadssätt,
    Mödan ej bedrager:
    Flit gör kroppen frisk och lätt,
    Lättjan har podager.
    Ofta hon bedrövad går,
    Jag min åker kör och sår,
    Kör och sår,
    Kör och sår,
    Gård och täppa krattar,
    Ha ha ha! och skrattar.

    Går mig världen mot, välan!
    Modet jag ej fäller,
    Han som bor däruppe, Han
    Nog till rätta ställer.
    Himmelen är jordens vän:
    Jag får nog så gott igen,
    Gott igen,
    Gott igen.
    Nya tag jag fattar,
    Ha ha ha! och skrattar.

    Ljuvligt är naturens röst,
    Landet är min lycka.
    Livets glädje är min tröst,
    Hur vår prost må tycka.
    Kommer han en vacker dag
    Och predikar annat slag,
    Annat slag
    Annat slag,
    Jag pokalen fattar,
    Ha ha ha! och skrattar.


[topp]

Charlotta Berger


Dagens visa 2002 september 26
melodin i midiformat

Kors på Idas Grav.


text: Charlotte Berger

Mossbelupen hydda
står vid Hecklas fot,
höga granar skydda
den mot stormens hot.
Men därinne sorgsna minne
stormens hand en ros bröt av,
än på strand vi finne
kors på Idas grav.

Alfred, skön som våren,
drog till fjärran land.
Blek, med spridda håren,
Ida grät på strand.
Gå att strida, glöm ej Ida,
hennes kärlek, hennes tro.
Sorgligt skall hon bida
återkomstens ro.

Året slöt sin bana
tvenne gånger om,
saknad blev en vana,
ingen Alfred kom.
Van att lida, stackars Ida
dolde smärtan för sin far,
kraft att ensam strida
än dess hjärta bar.

Snart från bleka kinden
blomman vek sin kos.
Så av siroscvinden
härjas Söderns ros.
Tårfyllt öga, mot det höga,
fåfängt följde hjärtats bön,
trohet båtar föga,
sveket blir dess lön.

Enda dotterns smärta
rör den gamles bröst,
ömt hans fadershjärta
skyndar att ge tröst:
"Sörj ej Ida, till din sida
snart jag Alfred återför.
Blott för dig jag vida
bort en vallfart gör."

Ida gick till stranden
lik en enslig hamn,
ritade i stranden
månget älskat namn.
Morgondimma, middagstimma,
suckande hon andas här.
Månens bleka strimma
finner henne där.

Skyhögt böljan svallar
över havets bryn,
åskan rysligt knallar,
blixten delar skyn.
Skepp förstöras, nödrop höras,
vraken slungas emot land,
och av vågen föras
många upp på strand.

Av förtvivlan slagen
Ida såg sin far.
Redan skumt för dagen
gubbens öga var:
"Dödsminuten är förfluten
döden redan kallar mig,
Alfreds tro är bruten,
han har svikit dig."

Nu sin hand han lade
i sin dotters hand.
Ett farväl han sade,
gick till fridens land.
Döden svingar, mörka vingar,
nu ett hemskt och smärtsamt ljud,
samma ängel bringar
Idas själ till Gud.

Mossbelupen hydda
står vid Heklas fot.
Höga granar skydda
den mot stormens hot.
Men därinne, sorgsna minne,
stormens hand en ros bröt av,
än på strand vi finne
kors på Idas grav.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 september 26
Länk till Oscar II:s Hogland

Kämpe-visa
öfver
Segren vid Hogland
den 17 juli 1788
text: Carl Michael Bellman

Så har nu vid Hogland, go vänner, så skett,
Att Neptun, hvem kan det fördölja,
Med lagrar på gaffeln, som Gudar ej sett,
Han helsar Prins CARL på sin bölja,
Se´n Prinsen tillbakas sin helsning beredt,
Så lät Han sin eld med vågen alltid fienden följa.

Och viljen I höra, så märken nu blott
Hur prinsen vet vindarna styra:
Knapt solen ur molnen vid morgonen gått,
Förr´n kölen bröt vågorna yra.
Re´n fästet det mulnar af skott uppå skott
Och då högt i sky Apollo tog och stämde sin lyra.

Nu veten I alla Prins CARL hvem Han är,
Utrustad med mandom och ära;
På höjden af Hogland han Segren besvär
Den lagrade gaffeln frambära,
Neptun uppå däcket han stälde sig der,
Och prinsen framför - och Segren båda hjeltarna nära.

Så började stormarna tjuta och gny,
Och fartygen gunga på vågen;
Med blixtrande dunder och röken i sky
Sågs masterna glimma i lågen,
Och flaggorna blåste och elden blef ny -
Och Neptun han log, och kulorna de hvinte i tågen.

Nu talte de Två till hvarann uppå däck:
En stridsman vi oss nog påminna,
Den Griegh, som all verlden än aktar så käck,
Ej nionde gången må vinna.
Nej fienden tukta till rysning och skräck;
Hans blodiga köl skall skjutas ner och sjunka och brinna.

Ur hvirflar af röken vid blixtret ibland,
Så syntes, men nu intet mera,
I blodiger skjorta med värjan i hand,
WACHTMEISTRAR och HORNAR och flera.
Prins CARL, fäll nu tårar, och gråt kung och land,
Blif Sverige, bestört, men glöm ej dessa män ingendera!

Ur brinnande mörkret af Neptun i lur,
En julle i linien framkallas
Anföraren trotsade död och natur,
Af äran att endast befallas.
Nå EKHOLM, ditt namn under kulornas skur,
I stäfven på julln, der skall ditt namn inristas af Pallas.

Apollo, höj lyran och lofsången sjung:
Tänk ryktet i dag näns ej ljuga,
Prins CARL har som hjelte, och bror af sin Kung
Den äran med segren sig buga.
Lofsjungen dess kämpar båd´ gammal och ung,
Från rik och förnäm till tiggarn der han ler i sin stuga.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]