[Stars and Stripes Forever]

[Summertime] | [Över Westfaliska freden][topp]


Dagens visa 28 aug 2003

The John Philip Sousa Home Page

melodin i wav (295K)

Wav and lyrics from this site

Words to Stars and Stripes Forever

Let martial note in triumph float
And liberty extend its mighty hand
A flag appears 'mid thunderous cheers,
The banner of the Western land.
The emblem of the brave and true
Its folds protect no tyrant crew;
The red and white and starry blue
Is freedom's shield and hope.
Other nations may deem their flags the best
And cheer them with fervid elation
But the flag of the North and South and West
Is the flag of flags, the flag of Freedom's nation.

Hurrah for the flag of the free!
May it wave as our standard forever,
The gem of the land and the sea,
The banner of the right.
Let despots remember the day
When our fathers with mighty endeavor
Proclaimed as they marched to the fray
That by their might and by their right
It waves forever.

Let eagle shriek from lofty peak
The never-ending watchword of our land;
Let summer breeze waft through the trees
The echo of the chorus grand.
Sing out for liberty and light,
Sing out for freedom and the right.
Sing out for Union and its might,
O patriotic sons.
Other nations may deem their flags the best
And cheer them with fervid elation,
But the flag of the North and South and West
Is the flag of flags, the flag of Freedom's nation.

Hurrah for the flag of the free.
May it wave as our standard forever
The gem of the land and the sea,
The banner of the right.
Let despots remember the day
When our fathers with might endeavor
Proclaimed as they marched to the fray,
That by their might and by their right
It waves forever.
[topp]

[Summertime]

[Över Westfaliska freden]


LÄNKAR

SummertimeWeb
   
Summertime (2)
Summertime (3)
Summertime (4)
   
GershwinFan.Com
   
Summertime Real Audio
Summertime Collection
Summertime Wikipedia

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 augusti 28

Summertime

(Porgy And Bess, 1935)


text: DuBose Heyward, Ira Gershwin
musik: Georg Gershwin

Summertime
And the living is easy
Fish are jumpin'
And the cotton is high

Your daddy's rich
And your mama's good lookin'
So hush little baby now
don't you cry

One of these mornin's
You're gonna rise up singin'
You're gonna spread your wings
And take to the sky

But til that mornin'
Ain't nothin' can harm you
With your daddy & your mammy
standin' by


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 aug 28

Lika som ljus hjälper andra upptänt.
Över Westfaliska freden 1648

Ur Småländska Wis-boken, s 88-93.
Samlingen gjord av en bonde
i S. Småland på 1720-talet.
Avskriften  tagen efter äldre tryckt skillings-visa.
Handskrift, Kongl. Biblioteket

Här i bearbetad form.

Den fullständiga titeln:

Eeen Lijten Fridz Wijsa
Til at loffsiunga Gudhi och gratulera H. K. M:tt wår allernådigaste Drottning Och Högha Öferheet, sampt heela Fäderneslandet öfuer thet långliga Krijgsens och blodigha Örligz önskelighe vthgång och hugnelighe fridh
på thet at then Himmelske Fridfursten icke allenast aff wijsa och förståndigha
som Crönikorna och Fridz Contracten sielfwa läsa och öfwerwägha kunna
må ährat blifwa
vthan och at eenfalldighe
ia och små Barn som på gatorna
och wijdh waggorna wistas
måtte och nu
sampt i tilkommande tijder
weeta hwadh godt oss allom i Fädherneslandet vthi H. K. Mtz Augustaniske Regemente wederfarit är
och hans Gudommelighe M:tt therföre i theras eenfalldigheet
loff och prijs heembära. Qwädhes såsom then Wijsan.
Her Pär och lijten Christin sittia öfwer Bord
Then Elskogh wele wij nu gömma
Snacka så många skemtets ord
Aldrakäraste min
Jagh kan edher aldrigh förglöma.
Eeenfalldeligh Componerat aff Anrea Iohannis Pastore Loftensi. Anno 1649

Källa:
Sveriges historiska och politiska visor.
Samlade och utgivan av
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius
och
George Stephens
Första delen
N. M. Lindh, 1853

Lika som ljus
hjälper andra upptänt

Lika som ljus
hjälper andra upptänt.
Ju bättre det lyser
ju förr bliver änt.

Så halp Konung Gustaf
mång Evangelisk man,
Både i Sverige
och främmande land.

När en av de hulpne
vek honom ifrån
Ju mer måtte han
i farlighet stå.

Fäkta för läro sann
in till sin död;
Dotter hans var då
så liten en mö.

O vad jämmer
i landet då var
När kongelig hjälp var borta
och fienden var kvar.

Då hotas vart liv
i Svea land bor,
Med Romska Örnens
hiskeliga klor.

Den motgång föröktes
med farligt besvär,
Som sten på bördo,
av Danske mans här.

O krig, huru länge har du
plågat vårt land,
Att allmän fred
ingen minnas kan.

Land, städer,
änkor och faderlösa barn
Har du gjort elända
med ditt garn.

Mången utarmat som
förr har varit rik,
Huru många
tusen lagda i lik.

Fängslade, sargade,
drivna av land,
Lemmalös och halt,
ingen räkna kan.

Skonte ej svag,
ej den hjälte var,
Slog ut av häst
den gullkronan bar.

O att man kunde
dig binda vid sten,
Sänka i havet,
vänta aldrig igen.

När synden vår straffas
med denna krigsnöd,
Uppväckte Gud en
Svensk ädel mö.

Hon beder först Gud
om hjälp och god råd,
Sedan strider hon
emot krigshärar två.

Fast de voro mäktiga
och Jungfrun var ung,
Lell vaktar hon sina
både för Kejsare och Kung.

Gud, den hon tröste uppå,
gav seger god,
Fienden begynte
hava passeligt mod.

Så som hon älskade
mer fred och ro,
Än många segervinnare
som utgjuta blod.

Ty gjorde hon fred
men kong Christierns här,
Först bort lade
Örligsens mång besvär.

Vidga sitt rike
du ymniga land,
Slott, städer, öar
och mången god hamn,

Tillhöra barnen nu
Götas och Svens,
De ligga så vackra
vid Danemarks gräns.

Sexton hundrade
fyratio och åtta vid lag,
Den andra November,
en lycksalig dag.

Gjorde hon fred
efter allas begär,
Med Romerska Riket
och Kejsarens här.

Vidga sitt rike
öster om strand,
Med härliga städer
och ymniga land.

Halp Evangeliska
i Tyskeland
Njuta sin frihet
och lärdom sann.

Sin hjälpares
tjänare och religion
Med privilegier
befordrar hon.

Hjälper all stånd, straffar synd,
skam och hot,
Aldrig månde landet tyckas
bättre i flor.

Nu göras beredda ok,
yxa och hötestång
Av gamla hillebårder
och muskete lång.

När svärd bliver lie
och harnesk till bill,
Så går det väl uti
bohaget till.

Ty hoppas vi alla
att friden förmå
Stora besvär
någon lindring få.

Välkommen fred,
Guds nådiga skänk,
Vi tackom Herren som
dig har utsänt.

Tack haver hon,
den stormäktiga mö,
Som bar oss freden
och halp oss av nöd.

Tack hava Riksråd,
herrar och män
För goda råd
till freden igen.

Fältherrar, gesandter,
var krigsman tro,
Tack hava de för sitt
manneliga mod.

Så haver och var
tålig undersåt,
Som drager krigstunga
och hjälper åt.

Gud hjälpe oss nu fly
synd var och en,
Att han ej sänder
oss kriget igen.

Hjälpe oss Gud
freden bruka så;
Att vi alla
Guds vänskap få.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]