The Music Of The 1770s: A Directory

frĺn denna sajt[Les Chansons de la Période Révolutionnaires]

[André Chénier Den sjunde Thermidor]


André Chénier (1762-1794)[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2003 februari 28


Les Chansons de la Période Révolutionnaires


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2003]

Dagens visa 2002 februari 28

Skräcksystemet
Ifrån Dantons död
i april 1794
till den 9 thermidor
(27 juli 1794)

Döden blev det enda styrelsemedlet, och republiken gavs till pris åt dagliga och systematiska avrättningar. Utrotandet i massa av den demokratiska diktaturens fiender, verkställdes i Lyon och i Toulon, genom Nantes´ dränkningar, samt genom Arras´, Paris´ och Oranges´ schavotter.

Må man efterforska vad det år 1794 hade blivit av 1789 års män, och man skall finna dem alla förgångna i detta stora skeppsbrott.

För varje nederlag blev blodutgjutelsen allt större och tyranniets system våldsammare. Tiomännen, emedan de voro de sista, voro de obarmhärtigaste.

Robespierre och Saint-Just hade uppkastat planen till demokrati, vars grundsatser de förkunnade i alla sina tal; de ville förändra Frankrikes seder, anda och vanor; de ville därav göra en republik enligt forntidens mönster. Folkets herravälde, ämbetsmän utan högmod, medborgare utan laster, broderlighet i de inbördes förhållandena, dygdens dyrkan, sedernas enkelhet, karaktärens stränghet.

Upphovsmännen till detta system undersökte icke om det var utförbart; de ansågo det riktigt och naturligt, och då de hade makten i händerna, ville de med våld införa det.

Robespierre höll ett tal över de sedliga idéerna och över de fester, som anstodo en republik; han lät helga varje dekad infallande högtidsdagar åt

[Den revolutionära kalendern]

det högsta Väsendet, åt Sanningen, åt Rättvisan, åt Kyskheten, åt Vänskapen, åt Måttligheten, åt Redligheten, åt Äran och åt Odödligheten, åt Olyckan... På detta sätt förberedde han införandet av det högsta Väsendets nya gudstjänst. Det avgavs betänkande rörande tiggeriets utrotning och rörande det bistånd, som republiken var skyldig behövande medborgare.

Robespierre, som ansågs för denna moraliska demokratis grundläggare, uppnådde nu höjdpunkten av sin storhet och makt.

Den sjunde thermidor besteg poeten Chenier schavotten. Två dagar därefter, störtades skräckväldet. Den tionde thermidor besteg Robespierre schavotten; i det ögonblick, då hans huvud föll, skallade bifallsrop, vilka fortforo under flera minuter.

Den sjunde Thermidor.

av André Chénier

efterbildning från utländsk skald:
Edvard Fredin

(Dessa rader,
skrifna den 7 Thermidor 1794,
är det sista
som flutit ur Chéniers penna.
Dikten är en verklig profetia.
Innan han hunnit skrifva
ned sista rimmet
inträdde fångvaktaren och
ropade upp hans namn.
Guillotinen väntade.)

Nu domnar kvällens vind, nu kolnar solnedgången...
    och trött till själ och sinn´
vid guillotinens fot jag diktar sista sången.
    Måhända turen snart är min.
Hvem vet! Förrn visaren på taflans blanka skifva´
    har glidit fram i gifna spår,
förrän hans sexti fjät tillryggalagda blifva
    och klingande ett timglas slår,
kanske för bödelns järn mitt unga blod förrinner
    och döden kalkar mina drag,
kanske förrn denna dikt jag färdigskrifva hinner
    den randas natten på min dag
och fängseldörrn slås upp och väktaren mig ropar ...
    mens ekot tynar af mitt namn
dödsoffret släpas ut till fröjd för vilda hopar - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]