[tillbaks index] | [till visan]

Dagens visa
1999 mar 8

melodin i midi format
Fredrik August Dahlgren (1816-1895), med signaturen Fredrek på Rannsätt, torde huvudsakligast vara känd som författare till det ännu ofta spelade skådespelet "Värmlänningarna" (1846).

Hans första dikter publicerades i Wermlands-Tidningen.

År 1875 publicerades Dahlgrens första hembygdsdiktning i bokform och fick då titeln "Viser på varmlandske tongmåle deckta åttå Fredrek på Rannsätt". Flera av dessa dikter (såsom "Å jänta å ja") har&  blivit verkliga folkvisor i Värmland.

----- [tillbaks index] -----

melodin i midi format

Jänta å ja'.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uppå landavägen, å ja',
å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uppå landavägen.
      Där mötte ja´ henn´ e môra så rar,
      då sola ho sken på himmalen så klar,
      å däjli som ljusan dagen ho var -
      mett hjârte, hvar tog dä vägen?

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti Rannsätts körke, å ja',
å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti Rannsätts körke.
      Där bliga ho på mej så himmalens blått,
      å yja di sköt så blextrande brådt,
      så allri ha mett hjârte tåcka salve fått;
      ja´ messta´ kav mi hele störke.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt på messommers-vaka, å ja',
Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt på messommers-vaka.
      Där råka vi hvarann mä fräsande fröjd,
      å allri nônnstinn ha ja´ kännt mej så nöjd,
      ja´ kasta mine ben i himmalens höjd
      å hoppa övver alle taka.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti pålskedansen, å ja',
Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti pålskedansen.
      Då tog ja´ tag så vackert uti hennas hann,
      för yja skömdes bårt bå himmalen å lann;
      hur dansen hadd´ gått te, dä vesst´ ja int ett grann,
      när som ja´ kom igen te sansen.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti gröna lunden, å ja',
å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti gröna lunden.
      Där stal ja' mej en köss så rosande rö
      å tala om för henne hela mi nö
      å fråga, om ho ville dele mett brö,
      å ho svara ja på stunden.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti Rannsätts körke, å ja',
Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti Rannsätts körke.
      Där stog nu vi två ve alltere jusst
      å lôva vår tro i nö å i lusst
      å att te den allre sistaste pusst
      så troget hvarannre dörke.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uppå landavägen, å ja',
å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uppå landavägen.
      På lifsens lannsväg vannrer ja´ nu
      så gladeligen mä mi lelle hustrú,
      å allri nônnstinn ska vi skeljes vi tu,
      förrn döen går oss i vägen.

F.A. Dahlgren (1816-95)
VISER

VARMLANSKE TONGMÅLE
DECKTA ÅTTÅ
FREDREK PÅ RANNSÄTT
TREDJE UPPLAGAN
1914
NORSTEDT SÖNERS FÖRLAG

[tillbaks index] | [topp]