[Visornas hemsida] | [Den svenska teatern]
[Så skapade Kung Gustaf den svenska akademien]
[Svenska Akademien]
[Länkar och Källa]

Den svenska teatern

Så skapade Kung Gustaf den svenska akademien

[topp]

Platsen är Gustaf III:s arbetsrum

Personer: Gustaf III, konungen
Elis Schröderheim, statsekreteraren
 

(Konungen reser sig från skrivbordet, går några steg framåt.
Statssekreteraren Schröderheim kommer in.)

Konungen:
Tiden är nu inne att fullborda något, varpå jag varit betänkt allt sedan mitt vistande i Frankrike första gången, men som jag uppskjutit hittills, för att låta de anlag växa till ryktbarhet, dem jag framdragit ur mörkret.

Saken tål ej längre uppskov.

Hertigen av Södermanland drager till sig allt vad ordensvurm heter i mitt rike. De bära offentligt hans färger. Jag vill, att landets snillen skola bära konungens. Det skall tvinga de andra att skämmas.

Med ett ord: jag stiftar en konglig svensk akademi, i likhet med den franska.

En plats där skall bli högsta målet för snillets tävlan, åtrå och hopp, det skall tillika utstaka den riktning, den bana, de hava att gå, för att vinna framgång.

Snillen äro ofta hetsiga och förlöpa sig gärna. Inbillningens överdrift förer dem på villostigar; men på detta sätt håller man dem i tygeln. De bliva ett stöd åt konungadömet och konungarnas personlighet.

Nå Elis, har du något att invända mot min plan?

Statsekreteraren:
Ers Majestät tycks skämta, eller anser Ers Majestät sin underdånigste tjänares omdöme sämre, än den eländigaste skrivare. Huru skulle eljest någonting kunna invändas mot en plan, värd lika mycken beundran som tacksamhet.

Konungen:
Det är mig kärt, att höra dig vara av samma tanke som jag. Uppriktigt sagt räknade jag därpå, och har skickat efter dig egentligen för att sätta upp en lista till utnämningarna. Frankrike, med sin stora folkmängd och sitt överflöd på litteratörer, inrymmer dem 40 akademiska hedersrum. Ett sådant antal är alldeles för stort för Sverige. Vi skulle ej kunna fylla alla dessa länstolar, utan att nedstiga ända till skräp, eller till folk som ej kunde uppbära det akademiska anseendet.

Hälften mot i Frankrike kan vara lagom för oss; men som det ökar utmärkelsen ju färre, som hava den, så nedsätter jag antalet till, aderton. För att ge glans åt inrättningen och lyftning åt snillena skola mina akademister utgöras, om varandra, av mecenater och arbetare på litteraturens fält. Så är det även i franska akademien. Den svenskas årliga högtidsdag skall firas på min store företrädares födelsedag, vars namn folk själv, genom sina ombud, givit min son, arvingen till min tron. Du känner nu ungefär min avsikt. Låt mig höra dina kandidater. det skall, innan jag gör mitt val, roa mig att känna dem, även om jag icke antar dem.

Statsekreteraren:
I sanning, Ers Majestät, ämnet är mig så överraskande, att jag svårligen till Ers Majestäts höga nöje lärer kunna lösa uppgiften. Då min store konungs vilja likväl städse är min högsta lag, skall jag vid detta tillfälle endast lyda.

Den skald alldeles egen i sitt slag, vars make intet land och ingen tid kunna uppta, vars lyra är en bland de skönaste sinnebilderna på fotställningen av Gustaf den vittres ärestod, och vars danelser, ögonblickliga tjusningsutbrott, ingivelsens helgjutna svärmerier, avspegla nordens folkliv, liksom de italienska improvisatörerna söderns, - med ett ord: Bellman ...

(Konungen avbryter)

Konungen:
Ingalunda. Det är ett snille, ett sällsynt snille, som jag värderar, som ej blivit obelönt och som jag ej heller framgent skall glömma; men i min akademi passar han icke. Hans sångmö är alltför självsvåldig; för mycket rankor i håret och intet tecken till fikonlöv, där det så väl behöves! Du vet att jag inkognito hör honom med nöje både vid Hasselbacken och Gröna Lund, ja, att han ofta inlåtes vid våra förtroliga kretsar här på slottet; men akademien är något helt annat; där fordras allvar och anständighet, jag menar ej blott hos personen, utan även i dikterna. Jag vill, att det mest lysande i hov och stad, av bägge könen, skall tävla att få bevista akademiens sammanträden; men våra grevinnor och fröknar skulle ej våga ta solfjädern från ögonen utan att rodna mitt igenom sminket, om de högtidsdagarna befunno sig ansikte mot ansikte med den, som så illa tilltyglat la haute volée, som Bellman, t.ex, i Till de förnäma.

(Schröderheim suckar)

Statsekreteraren:
Tyvärr går svenska akademien således miste om Sveriges största ryktbarhet bland skalderna!

Konungen:
Vidare i uppgiften om dina kandidater.

Statsekreteraren:
Hos baron Ehrensvärd sammanträffar så mycket utmärkt, att avgörandet är svårt, vilkendera skickligheten hos honom är den mest övervägande. Hans teckningar hava redan så högt värde, att eftervärlden knappt lärer kunna uppväga dem med guld. Hans konstkärlek och konstsinne, hans fina och djupa omdöme göra honom lika mycket på snillets och smakens vägnar till en i alla avseenden behörig konstdomare.

Konungen:
Det där allt är icke så orätt. Men Ehrensvärd är för mycket egen i åsikter och framställningssätt. Han kunde som konstdomare innefatta en akademi för sig och göra övrigas närvaro där överflödig. Åsikterna skulle icke stå väl tillsammans med mina övrige akademisters, och framställningssättet är för litet akademiskt; det saknar rundning och prydnader, det är blomsterfattigt. - Nå, du synes bestört, Elis, över min utgallring. Bekymra dig ej därom. Mönstringen roar mig i alla fall. Fortfar!

Statsekreteraren:
Då snille ej ensamt blir nog, törs jag väl knappt nämna Lidner ...

Konungen:
Nej, nej! Den liderliga slyngeln, som oaktat mina välgärningar stötte sig ohjälpligt med min oförgätlige Creutz, till vilken jag skickade honom i Paris. Lidner lever ju nu här hemma nästan som lösdrivare och har till och med varit anvärvd till soldat. Det är förbi med min nåd för honom. Jag vill ej ens mera höra nämnas den uslingen, som sätter en fläck på skaldeyrket.

Ja, den olycklige, den oförlåtligt lättsinnige, den fallne och förlorade!... Och ändå ömmar mitt hjärta för den stackars människan; ändå lider jag av denna snillets förnedring; ändå vet jag, att min store och ädelmodige konung icke vredgas på mig, utan tvärtom hyser ett fruktsammare medlidande än mitt för den yrande skalden.

(Konungen går till chiffonniern, öppnar en låda, tar fram några dukater och lämnar Schröderheim.)

Tillställ honom dessa, Elis; men icke från mig, hör du!
Den olycksfågeln må aldrig få veta från vem detta lilla understöd kommit.

(Schröderheim fattar hänryckt Gustafs hand och kysser den.)

Det finns blott en Gud och en Gustaf ...

Se så. Tillbaka till vår mönstring.

Statsekreteraren:
Den store hävdatecknare, som ägnat särskild omsorg åt den store konungs historia, vars minne den nya stiftelsen avser att i främsta rummet hedra, näst Ers Majestäts eget - Hallenberg - torde kunna betraktas som självskriven till en plats i svenska akademien.

Konungen:
Självskriven, min kära Elis, är ingen! Det är just däruti fördelen ligger av hela inrättningen och varigenom den blir en prydnad och ett stöd för konungadömet. Det är gott och väl, att föremålet äger behöriga egenskaper som akademist; men det är i alla fall nåden, som skall framdraga, livgiva och beskydda dem, det är konungsligt hägn, av vilka de städse skola erfara sitt behov och sitt beroende. Det är just detta, som utgör borgen för andan och riktningen av skrifterna ...

Statsekreteraren:
Unge Thorild, ehuru något uppbrusande, är en snillrik litteratör, som redan ådragit sig Ers Majestäts höga uppmärksamhet ...

(Faller in)

Konungen:
Men som aldrig får plats i min akademi, såvida han icke lägger bort sina brushuvudslater. Låt honom ivra för konungadömets bästa lika mycket, som honom ivra för sin så kallade frihet, så får man se huru det kan gå framledes jag har på långt håll låtit ge honom en vink därom, men ännu åtminstone tycks han föredraga sina drömbilder. Det är de där otäcka amerikanska begreppen, som förfört och som skulle förrycka all ungdom här i landet, om jag ej gåve ärelystnaden hos våra snillen en annan riktning. Därtill skall svenska akademien bidraga, både med sina ledamotsplatser och sina belöningar.

Statsekreteraren:
Ers Majestät har i sina stater en skald, något fri stundom, det är sant, men kvick och ledig; den förste som givit oss svenska lustspel av egendomlig och ursprunglig art, bland vilka till och med i Ers Majestäts hov med nöje blivit uppfört Tillfälle gör tjuven ...

Konungen:
Hallman! Nej; ingalunda. Om han aldrig skivit något mer, än Tillfälle gör tjuven och sina kvicka, men plumpa, förlöjliganden, så kan hända. En sådan författare passar ej till akademist och hans ruskiga levnadsvanor ännu mindre.

Statsekreteraren:
Gud vet om jag då ens törs nämna författaren till Kapten Puff...

(Konungen avbrytande)

Konungen:
Kexell?... Fy! De där herrarna stinka av brännvin så, att jag tycker mig känna lukten ända hit.

Statsekreteraren:
Den flitigaste och fruktsammaste författare i hela Ers Majestäts rike är ofelbart Gjörwell ...

(Faller in)

Konungen:
Men också den kärvaste. Till akademist passar han icke.

Statsekreteraren:
Kärvheten är ett fel, som åtminstone ej lärer kunna förebrås den muntre Envallsson, som skrivit Slåtterölet eller kronfogdarna, och översatt Figaros bröllop.

Konungen:
Det hör till det löjliga slaget; min akademi skall hålla sig endast till det allvarsamma. Dessutom är herr Envallsson notarius publicus. Huru tycker du väl, att en sådan skulle uppbära värdigheten av en bland de aderton i svenska akademien?

Statsekreteraren:
Det finns två med namnet Fant.

Konungen:
Ingendera anstår mig. Den enes rim äro lika sträva, som den andres prosa.

Statsekreteraren:
Liljestråle torde då knappt vara värt att jag nämner?

Konungen:
Visst icke; ty även om hans sångmö vore lika täck, som han nu i stället är pedantisk, finge han aldrig inträde i min akademi. Han är och blir en obotlig Mössa, och i deras sällskap ha ännu aldrig glädjen och behagen trivts.

Statsekreteraren:
Lannerstiernas vers äro visserligen ledigare...

Konungen:
Hans språk är föråldrat: det är språkets föryngring, min akademi får sig ålagt.

Statsekreteraren:
Elers sångmö har jag hört vinna till och med Ers Majestäts eget höga bifall.

Konungen:
Åh, ja --- Men åtminstone dröjer det, innan ordningen kommer till honom.

Du håller dig ganska följdriktigt till den negativa sidan av kandidater.. Jag har ingenting däremot; tvärtom roar det mig. Har du ännu flera av det slaget?

Statsekreteraren:
Jag dristar ej avgöra, om Ers Majestät räknar dit Ödmann, vars frejdade litterära namn lika litet stannat inom Uppsala, som Norbergs inom Lund; men ingendera skulle vanpryda den lysande stiftelse, på vilken Ers Majestät nu är betänkt.

Konungen:
Men de skulle ge den ett alltför fornåldrigt utseende. I ett lärt samfund, alltför gärna! men min akademi blir vitter. Det är blomman av snille och smak, jag vill samla kring min tron.

Statsekreteraren:
Lannérus har skrivit en avhandling om orsakerna till sedernas förfall, vilken vunnit både ett pris och allmänt lovord...

Konungen:
Låt så vara. Må han bli ledamot av samfundet Pro Fide et Christianissmo; av svenska akademien blir han det icke.

Statsekreteraren:
Min sista och adertonde kandidat vore den bekante Lidén, ryktbar och berömd i så många avseenden.

Konungen:
Men hans skrifter äro icke av beskaffenhet, att åt författaren förtjäna ett rum i akademien.

Din lista är således slutad.

Nu kommer ordningen till mig, att låta dig höra mitt beslut.

Vid sidan av Höpken, Karl Scheffer, Herrmansson och Fersen, sätter jag Oxenstierna och dig själv.

Se så, ingen orimlig blygsamhet, Elis!! Hela världen vet och erkänner, att du förtjänt din akademiska länstol. Jag förlåter dig Gustava Gök för det nöje, du skänkt skådeplatsen uti Fjäsken.

Jag sätter där vidare Gyllenborg, Rosenstein, Botin, Murberg, Nordin, Leopold, Armfelt, Sjöberg, Adlerberth, Kellgren, Celsius och biskop Wingårdh
(småskrattande) jag säger med flit biskop Wingård, ty det är i egenskap av prelat, jag gör honom till akademist.

[topp]

Svenska Akademiens ledamöter


  födelseår
  invalsår
  dödsår
Adlerbeth,Gudmund Jöran Stol 91751 1786 1818
Afzelius,Johan Fredrik Ivar Stol 41848 1907 1921
Agardh,Carl Adolph Stol 41785 1831 1859
Ahnlund,Nils Gabriel Stol 111889 1941 1957
Ahnlund,Knut Emil Stol 71923 1983
Allén,Sture Stol 31928 1980
Anderson,Anders Stol 121822 1875 1892
Andersson,Carl Ingvar Stol 21899 1950 1974
Andrae,Tor Julius Efraim Stol 161885 1932 1947
Annerstedt,Claes Stol 21839 1901 1927
Armfelt,Gustaf Mauritz Stol 141757 1786 1794
Armfelt,Gustaf Mauritz Stol 171757 1805 1811
Aspenström,Karl Werner Stol 121918 1981 1997
Atterbom,Per Daniel Amadeus Stol 181790 1839 1855
Bergman,Bo Hjalmar Stol 121869 1925 1967
Berzelius,Jöns Jacob Stol 51779 1837 1848
Beskow,Bernhard von Stol 121796 1828 1868
Bildt,Carl Nils Daniel Stol 1 1850 1901 1931
Billing,Axel Gottfrid Leonard Stol 151841 1900 1925
Blom,Isac Reinhold Stol 121762 1797 1826
Botin,Anders af Stol 101724 1786 1790
Brinkman,Carl Gustaf von Stol 31764 1828 1847
Börjesson,Johan Stol 31790 1859 1866
Böttiger,Lars Fredric Carl WilhelmStol 81807 1847 1878
Böök,Martin Fredrik Christofferson Stol 101883 1922 1961
Carlson,Fredrik Ferdinand Stol 41811 1859 1887
Celsius,Olof Stol 31716 1786 1794
Dahlgren,Fredrik August Stol 61816 1871 1895
Edelcrantz,Abraham Niclas Stol 21754 1786 1821
Edfelt,Bo Johannes Stol 171904 1969 1997
Ehrenheim,Pehr Jacob von Stol 171823 1897 1918
Ekeberg,Lars Birger Stol 11880 1945 1968
Ekelöf,Bengt Gunnar Stol 181907 1958 1968
Ekman,Kerstin Lillemor Stol 151933 1978
Enberg,Lars Magnus Stol 111787 1824 1865
Engdahl,Horace Oscar Axel Stol 171948 1997
Englund,Peter Stol 101957 2002
Engström,Albert Laurentius Johannes Stol 181869 1922 1940
Espmark,Kjell Erik Stol 161930 1981
Fahlcrantz,Christian Eric Stol 21790 1842 1866
Fersen,Fredrik Axel von Stol 71719 1786 1794
Fleming,Claes Adolf Stol 41771 1799 1831
Fogelqvist,Torsten Stol 111880 1931 1941
Forssell,Hans Ludvig Stol 11843 1881 1901
Forssell,Lars Hans Carl AbrahamStol 41928 1971
Franzén,Frans Michael Stol 131772 1808 1847
Fries,Elias Magnus Stol 141794 1847 1878
Friesen,Otto von Stol 91870 1929 1942
Frostenson,Alma Katarina Stol 181953 1992
Fryxell,Anders Stol 11795 1840 1881
Geer,Louis Gerard De Stol 171818 1862 1896
Geijer,Erik Gustaf Stol 141783 1824 1847
Gellerstedt,Albert Theodor Stol 71836 1901 1914
Genberg,Paulus (Paul) Stol 101811 1871 1875
Gierow,Karl Ragnar Knut Stol 71904 1961 1982
Grafström,Anders Abraham Stol 61790 1839 1870
Grubbe,Samuel Stol 161786 1830 1853
Gullberg,Hjalmar Robert Stol 71898 1940 1961
Gyldenstolpe,Nils Philip Stol 11734 1789 1810
Gyllenborg,Gustaf Fredrik Stol 131731 1786 1808
Gyllensten,Lars Johan Wiktor Stol 141921 1966 2006
Hagberg,Carl Peter Stol 21778 1821 1841
Hagberg,Carl August Stol 71810 1851 1864
Hallström,Per August Leonard Stol 141866 1908 1960
Hamilton,Henning Ludvig Hugo Stol 91814 1856 1881
Hammarskjöld,Knut Hjalmar Leonard Stol 171862 1918 1953
Hammarskjöld,Dag Hjalmar Agne CarlStol 171905 1954 1961
Hedberg,Tor Harald Stol 41862 1922 1931
Hedberg,Carl Olof (Olle) Stol 61899 1957 1974
Hedin,Sven Anders Stol 61865 1913 1952
Heidenstam,Carl Gustaf Verner vonStol 81859 1912 1940
Hellström,Erik Gustaf Stol 181882 1942 1953
Hermansson,Mattias von Stol 51716 1786 1789
Hesselman,Bengt Ivar Stol 51875 1935 1952
Hildebrand,Bror Emil Stol 111806 1866 1884
Hildebrand,Hans Olof Hildebrand Stol 61842 1895 1913
Hjärne,Harald Gabriel Stol 101848 1903 1922
Hwasser,Israel Stol 161790 1854 1860
Höpken,Anders Johan von Stol 11712 1786 1789
Johannisson,Ture Gustaf Stol 91903 1955 1990
Johnson,Eyvind Olof Verner Stol 111900 1957 1976
Josephson,Ragnar Stol 141891 1960 1966
Järta,Hans Stol 91774 1819 1847
Karlfeldt,Erik Axel Stol 111864 1904 1931
Kellgren,Johan Henric Stol 41751 1786 1795
Kock,Karl Axel Lichnowsky Stol 51851 1924 1935
Kullberg,Anders Carlsson af Stol 71771 1817 1851
Kullberg,Carl Anders Stol 131815 1865 1897
Lagerbjelke,Gustaf Stol 101777 1809 1837
Lagerkvist,Pär Fabian Stol 81891 1940 1974
Lagerlöf,Selma Ottilia Lovisa Stol 71858 1914 1940
Lamm,Martin Stol 21880 1928 1950
Larsson,Hans Stol 151862 1925 1944
Lehnberg,Magnus Stol 51758 1789 1808
Leopold,Carl Gustaf af Stol 161756 1786 1829
Lindblom,Jacob Axelsson Stol 51746 1809 1819
Linde,Ulf Harald Stol 111929 1977
Lindegren,Johan Erik Stol 171910 1962 1968
Lindgren,Gustav Torgny Stol 91938 1991
Lindroth,Sten Hjalmar Stol 121914 1968 1980
Ling,Pehr Henrik Stol 181776 1835 1839
Ljunggren,Gustaf Håkan Jordan Stol 181823 1865 1905
Lundkvist,Nils Artur Stol 181906 1968 1991
Löfstedt,Haimon Einar Harald Stol 91880 1942 1955
Lönnroth,Nils Erik Magnus Stol 101910 1962 2002
Malmberg,Bertil Frans Harald Stol 181889 1953 1958
Malmqvist,Nils Göran David Stol 51924 1985
Malmström,Bernhard Elis Stol 131816 1849 1865
Malmström,Carl Gustaf Stol 31822 1878 1912
Manderström,Christoffer Rutger Ludvig Stol 151806 1852 1873
Martinson,Harry Edmund Stol 151904 1949 1978
Melin,Hans Magnus Stol 31805 1866 1877
Melin,Karl Alfred Stol 131849 1898 1919
Montelius,Gustaf Oscar Augustin Stol 181843 1917 1921
Murberg,Johan Stol 171734 1787 1805
Mörner,Adolf Göran Stol 61773 1818 1838
Nordenskiöld,Nils Adolf Erik Stol 121832 1893 1901
Nordin,Carl Gustaf Stol 151749 1786 1812
Noreen,Adolf Gotthard Stol 121854 1919 1925
Norström,Johan Vitalis Abraham Stol 181856 1907 1916
Nyberg,Henrik Samuel Stol 31889 1948 1974
Nyblom,Carl Rupert Stol 141832 1879 1907
Odhner,Clas Theodor Stol 111836 1885 1904
Olsson,Karl Henry Stol 51896 1952 1985
Oxenstierna,Johan Gabriel Stol 81750 1786 1818
Petrén,Bror Arvid Sture Stol 11908 1969 1976
Ralph,BoStol 21945 1999
Ramel,Malte Stol 141747 1797 1824
Retzius,Magnus Gustaf Stol 121842 1901 1919
Reuterdahl,Henrik Stol 101795 1852 1870
Rosenstein,Nils (Rosén) von Stol 111752 1786 1824
Rosenstein,Carl Rosén von Stol 51766 1819 1836
Rudholm,Sten John Gustaf Stol 11918 1977
Rudin,Erik Georg Waldemar NapoleonStol 161833 1896 1921
Rundgren,Claes Herman Stol 41819 1887 1906
Rutström,Carl Birger Stol 151758 1812 1826
Rydberg,Abraham Viktor Stol 161828 1877 1895
Rydqvist,Johan Erik Stol 51800 1849 1877
Sander,Nils Fredrik Stol 71828 1889 1900
Scheffer,Carl Fredrik Stol 21715 1786 1786
Schröderheim,Elis Stol 121747 1786 1795
Schück,Johan Henrik Emil Stol 31855 1913 1947
Segerstedt,Torgny Stol 21908 1975 1999
Selander,Nils Sten Edvard Stol 61891 1953 1957
Silfverstolpe,Oscar Gunnar Mascoll Stol 181893 1941 1942
Silverstolpe,Axel Gabriel Stol 71762 1794 1816
Siwertz,Per Sigfrid Stol 41882 1932 1970
Sjöberg,Nils Lorents Stol 181754 1787 1822
Sjöstrand,Östen Sigvard Stol 81925 1975 2006
Skjöldebrand,Anders Fredrik Stol 181757 1822 1834
Skogman,Carl David Stol 91786 1847 1856
Snoilsky,Carl Johan Gustaf Stol 101841 1876 1903
Stenhammar,Johan Stol 41769 1797 1799
Strandberg,Carl Gustaf Stol 121825 1869 1874
Strandberg,Carl Vilhelm August Stol 161818 1862 1877
Strinnholm,Anders Magnus Stol 171786 1837 1862
Ståhle,Carl Ivar Stol 31913 1974 1980
Sundberg,Anton Niklas Stol 151818 1874 1900
Sundman,Per Olof Stol 61922 1975 1992
Svedelius,Wilhelm Erik Stol 71816 1864 1889
Söderblom,Lars Olof Jonathan (Nathan)Stol 161866 1921 1931
Söderwall,Knut Fredrik Stol 51842 1892 1924
Tegnér,Esaias Stol 81782 1818 1846
Tegnér,Esaias Henrik Vilhelm Stol 91843 1882 1928
Thomander,Johan Henrik Stol 181798 1855 1865
Tingstadius,Johan Adam Stol 31748 1794 1827
Trotzig,Astrid Birgitta Stol 61929 1993
Valerius,Johan David Stol 151776 1826 1852
Wallin,Johan Olof Stol 11779 1810 1839
Vallquist,Gunnel Stol 131918 1982
Wedberg,Carl Otto Birger Stol 1.1870 1931 1945
Wennerberg,Gunnar Stol 21817 1866 1901
Wessén,Elias Gustaf Adolf Stol 161889 1947 1981
Wetterstedt,Gustaf af Stol 17. 1776 1811 1837
Wingård,Johan Stol 61738 1786 1818
Wingård,Carl Fredrik af Stol 101781 1837 1851
Wirsén,Gustaf Fredrik Stol 121779 1826 1827
Wirsén,Carl David af Stol 81842 1879 1912
Wisén,Theodor Stol 51835 1878 1892
Wägner,Elin Mathilda Elisabeth Stol 151882 1944 1949
Wästberg,Per Erik Stol 121933 1997
Zibet,Christoffer Bogislaus Stol 101740 1790 1809
Österling,Anders Johan Stol 131884 1919 1981

[topp]

Länkar och Källa

Spara tabellen till textformat.
Gör import till ditt kalkylprogram.

Svenska Akademiens hemsida

Källa:

M. J. Crusenstolpe
Morianen
Albert Bonniers förlag 1880

[topp]
[Visornas hemsida] | [Den svenska teatern]