[text- och diktarkivet] | [tillbaks index]
[Den svenska teatern] | [Thébordet]
Om det Fersenska mordet
Joseph August Lambert
Räfvarne - en fabel
kommentarer

Fersenska mordet

Fersenska mordet

Räfvarne
text: Bengt Johan Törneblad

Källa: Gardar Sahlberg
Fersenska mordet
Hur kunde det hända?
Bonniers 1974


[topp]

Fersenska mordet 20 juni 1810

Den nya kronprinsen Carl August kommer till en politisk delad stad, Stockholm. Gustavianerna kallas de högadliga som motsatt sig valet av den danske prinsen, som står mot 1809 års män som sitter i regeringen i konungariket. Kronprinsen är ungkarl, före detta yrkesmilitär. Ingen vana av ett hovliv.

Han gick snart ut i staden och besökte spinnhus och sjukhus. Han blev snabbt populär bland stadens borgarskap. Gustavianerna föraktade dock kronprinsen, kallade honom för bondeprinsen eller pöbelprinsen. 

Av ansiktsfärgen att döma syntes det att han inte var helt frisk. Kronprinsen led av svåra magplågor. I maktkampens Stockholm spreds ryktet att någon blandade in gift i maten. Denne någon var Gustavianerna.

I maj månad 1810 reste kronprinsen till Skåne. Följet var tvingade att kalla på kronprinsens utsedda livläkare på grund av upprepade magplågor. Livläkaren, en Rossi, italienare och Gustavianernas man. Vid en manöver i Skåne föll kronprinsen från hästryggen och inom några timmar var han död. En slarvig obduktion ufördes. Misstankarna för ett giftmord fanns då med i bilden. Men det bestämdes att dödsorsaken var ett slaganfall. Efter ytterligare en undersökning skrevs en, som det skulle visa sig, olycksalig rapport, som missförstods av kungen och regeringen.

Rapporten tolkades felaktigt att ett giftmord inte kunde uteslutas. 

Den felaktiga informationen spreds ut bland Stockholms borgare och talet om en giftblanderska, en högfärdig markis, och en italiensk kirurg hördes på gator och krogar.

Torsdagen den fjortonde juni i nr 22 Nya Posten kunde man läsa fabeln Räfvarne.

Ingen författare angiven men Bengt Johan Törneblad anses vara upphovsmannen.

Och den 20 juni skulle hämnden för giftmordet ske, då vagnen med kronprinsens döda kropp skulle föras in till Stockholm med följe av bland annat Riksmarskalken Axel von Fersen.

De som satt i makten, revolutionärerna, 1809 års män, hade inte gjort rent hus med Gustavianerna. Den högfärdige Axel von Fersen var som sagt riksmarskalk. Den frispråkiga drottningen Hedvig Elisabeth Charlotta, hon var inte tyst om åsikten att ett återinträde som  kronprins, den avsatte Gustavs son, var den bästa lösningen. Drottningen var även allierad med den av Stockholms borgarskap avskydda, rävinnan i fabeln, Grevinna Sophie Piper, född von Fersen.

När Stockholms borgarskap den 20 juni såg von Fersens eleganta vagn i kontrast mot kronprinsens enklare likvagn, var hämndens timma slagen. Axel von Fersen slets ur vagnen och massakrerades till döds. Den sjuklige gamle kungen Karl XIII hade tidigare på dagen gett order om inget våld mot folkmassan fick ske från de vakthavande. De vakthavande, det vill säga redskapet denna dag för 1809 års revolution, såg passivt på, när den främste Gustavianen mördades.

Men - Stockholms borgarskap fick inte nog. Mera blod. De skulle gå vidare, giftblanderskan Piper, italienaren Rossi, före detta överståthållaren af Ugglas.

Faran var stor att borgerskapet skulle fortsätta revolten, och då mot 1809 års män, som Adlercreutz. 

De som hade makten kände att marken började darra. 

Nu måste man sätta hårt mot folkmassan. Skarpa skott kom till användning. Revolutionen varade bara en dag.

***

En ny kronprins måste väljas snart - och på tur stod den döde prinsens bror. Ryssland ville ha den avsatte konungens son. Danmarks  kung ville även bära Sveriges krona. Men - kungamakaren Baron Carl Otto Mörner hjälpte till med valet av en fransk marskalk. 

Den svenska Armén drev även den på valet av den franska marskalken med motiveringen att Sverige behövde en stark kraft som kung.

Och än i dag sitter ätten Bernadotte på tronen.

Ett direkt resultat av den blodiga händelsen den 20 juni 1810.

[topp]

Joseph August Lambert

född 1776, son av concertmästaren Pierre Joseph Lambert. Elev vid Kongl. teatern 1787. Uppträdde flera gånger inför Gustav III, t. ex. i det å Haga slott d, 13 dec. 1787 spelade tillfällighetsskämtet "Några mil från Stockholm", 
och visade ovanligt lyckliga anlag för skådespelarekonsten, men fick, "till följd av sin brist på stadga", icke anställning vid kongl. scenen. Bland hans förnämsta roller å Djurgårdsteatern nämnes Jeppe på Berget. I en recension från 1804 säges om honom, att han "framkallar muntra löjen genom de komiska rollerna, som äro honom så alldeles egna." Hans lön vid nämda teater utgjordes 1810 - enligt uppgift i mantalsförteckningen för s. å. - 200 rdr b:ko.
Såsom en av de främste deltagarna i folkupploppet vid greve Axel Fersens mord d. 20 juni 1810 blev Lambert, genom K. M:ts utslag d. 21 nov. 1811, dömd till 28 dygns fängelse vid vatten och bröd,
emedan han bland den å Riddarhustorget sammanskockade menigheten genom sina åtbörder och tal utmärkt bifall av folkets laglösa förhållande, sökt från dem avlägsna föreställningen om brottsligheten i deras företag och, med uppvisande av sin blodiga halsduk, yttrat sig vilja förvara densamma till minne av dagens händelser, samt därigenom underhållit de även sedermera fortsatta oordningarna.
Efter detta kunde Lambert, oaktat sin ovanliga skådespelaretalang, aldrig mer erhålla engagement i huvudstaden, varifrån han dessutom i många år var portförbjuden.
År 1813 var han vid C. G. Lönnboms trupp, därpå vid Bonuviers teater i Finland och J. A. Lindqvists i Göteborg samt var från 1823 till våren 1830 föreståndare för eget sällskap (bland vars medlemmar bl. a. var den sedan av Blanche odödliggjorde Sjövall), varefter han var anställd vid magister Berggrens trupp. Han dog i Stockholm d. 4 september 1837. Gift d. 2 november 1820 i Björneborg med skådespelerskan Rebecca Jacobson (död i Ronneby i början av 1850-talet).
text: Birger Schöldström Brokiga bilder
Huldbergs bokförlag 1892
[topp]

Räfvarne

I djurens vida monarki
Man sig en gång befann i gräsligt bryderi,
Och orsaken dertill var icke just så ringa,
Ithy historien ställer fram:
Att siste ättlingen utaf dess kungastam
Var något slö i vett, och något svår att bringa
I vissa saker till räson,
Hvarföre ock i hast han blev renonce på thron,
Och spiran togs utur hans händer:
Dock skedde detta allt med största foglighet,
som dem till mycken ära länder. -
Nu hoppas jag, att läsarn nogsamt vet,
Med något slags uppmärksamhet
På hvad i världen sker och händer,
Hur lögn och sanning äro två
Rätt svåra ting att råka på.
Allt derför jag mig skydda må
För hvarje inkast mot min löjliga historia,
I det jag genast säga vill,
Att händelsen sig dragit till
För flera hundra år sen, tror jag:
Så att ehur jag bläddrar ock
I gamla multnade arkiver,
Min auktoritet med detta allt ändock
Må hända här och der en smula vådlig blifver. -
Men nog om auktoritet.
Mot vilda kritikastrers ifver
Och deras afundsrop och deras skamlöshet
Och deras illskna bett ej gifvas några lagar,
Förutan hederns blott - och dessa, som man vet,
Förmå ej tysta tomma magar.
Man skrifver - skändar, slag på slag,
Förtjenst uti vår tid, förtjenst i fordomdag,
Från tänkarns kabinett till akademiers salar
För smädarn intet heligt är;
Den vise andas harm, och samhällsborgarn svär -
Men pöbeln njuter - och betalar. -
Men till historien vidare:
Att välja ny regent för skrämda djurens slägte,
I största hast härolderne
En riksdag utbasunade.
Från spridda trakter snart, så långt sig riket sträckte,
Sig samlar kring sin tomma thron
Den stora fyrfota nation:
Kameleonter, elefanter, bockar,
Och björnar, tigrar, lam, och åsnor stora skockar,
Kaniner, harar, nöt, och räfvar utan tal;
Et cetera, så ock med mera,
som står i läsarns eget val,
Om han så vill, att registrera.
Allt nog. - En kung! var första rop,
Som hördes från den bistra skaran:
En kung! - Så ropte allihop,
Som, nota bene, kände faran
Att icke hafva någon - Men
Se som ej ville känna den,
(Af räfpartiet nemligen)
Och ville sjelve helst regera,
De ropte: Flera kungar! Flera!
Dock, sedan någon stund man debatterat käckt,
Ett ärevördigt lejon nalkas
Inför församlingen, som genast af respekt
Ser sina sinnen böra svalkas;
Och, med ett hurra skri, som aldrig blivit spordt
Så gällt i skogar - eller städer -
Bland landsens åsnor - eller fäder -
Är kungavalet redan gjort. -
Men, gode läsare, det var ej nog med detta;
Än återstod en sak, så god som femtisju -
Och hur den aflopp, vill jag nu
enfaldigen er berätta.
Det var väl allt för bra, att man nu fått en kung,
Som utom rang och födsel ägde
Rätt mycket godt och stort, som detta öfvervägde,
Och blott ett enda fel, det - att han ej var ung.
Men just för detta lilla felet
Så mycket ledsamt alstrades,
Så många qvinter spelades,
Och sist en dunderbas, som gjorde slut på spelet.
- Man alltså var betänkt uppå
För rikets säkerhet en thronarfvinge få,
Och vipps man valde en också. -

Man aldrig förr i fänans rike
Och knappt i menniskans gjort så förnuftigt val,
Ty hvarje ärligt djur var ense i det tal,
Att dylikt lejonprins ej nånsin haft sin like.
Hans kropp var stark och säkert byggd;
I pannan röjdes vett och tapperhet och dygd;
Hans blick var mild och skarp tillika,
Gaf mod åt enfalden, men fräckheten med blygd
Utaf dess stråle slogs, och bäfvande gav vika.
Den gamle lejonkung, som såg sin lefnadsban
Förutan dröjsmål lagd till rygga
Nöjd skakade sin gråa mahn,
Och till den ädle talte han:
"Jag kan på dig mitt hopp liksom min önskan bygga,
Att i en framtid se mitt rikes gränsor trygga,
Se lagen, utan mannamån,
Emellan hög och låg bli lika skipad vorden;
Ty återgår jag lugn till allas moder, jorden,
Och stolt jag kallar dig: Min son!" -
Ett tvefaldt hurraskri från jordens fjällar hördes.
Att ingen fans, som ej åt denna scenen rördes,
Det skulle läsarn tro kanske.
Historien säger likväl annat:
Att jakobiner-räfvarne
De svuro uti mjugg förbannadt -
"Hvad båtar oss" - (skrek en af deras talare)
"Hvad båtar oss vår list, vårt guld och våra stjernor,
Om denne blir regent, som vi ju solklart se,
Ej lär regera efter våra hjernor?
Som, om vi ge befängda råd,
Ej tecknar 'bifallit' inunder,
Men kunde väl af kunglig nåd
Oss hänga upp för slika funder?
Som anser hvar och en bland djuren för sin bror,
Och ej gör skilnad till personen,
Om han är liten eller stor?
Då går ju vår kredit åt fanders! och nationen
Får öppna ögon snart - det aldrig kan slå felt -
På alla räfstrek som vi spelt
Tills dato ifrån sekler sedan -
Då tar hin håle oss, det ser jag tydligt redan!" -
"Nå, sakta! sakta, mon ami!"
(Så läspade en lång marki
Af detta listiga parti)
"Parbleu! det synes väl un peu abominabelt!
Men fatum, fatum är variabelt ...
Och förrn hin håle oss skall ta,
Som vore rigtigt exsecrabelt -
Så finnom upp ett sätt - lät se - ett sätt" - - Aha!
"Jag funnit ett, mon cher, som är förbannat bra!"
(Skrek en räfvinna nu) - "och det blir praktikabelt;
Men - - -" Det är skada läsare,
För det, att just handskrifterne
I denna punkt befinnas något matta;
Men några sidor längre bort
Så står det tydligen att fatta,
Att lejonprinsen innan kort
Var stendöd; samt att ytterst hände
Sig att en annan lejonprins,
(Hvars namn i handskriften ej fins)
Sen gamle kungen dött, från fjerran ort anlände,
Och åt then ganska räfvartropp
Ett mäkta bål lät resa opp
I alla fyra hörnen tände,
Och så med hull och hår them samteliga brände
Till stoft och asko; - hvarpå han
I många herrans år satt trygg på lejonthronen,
Och styrde som en ärans man
Den stora fyrfota nationen.

[topp]

kommentarer

Var något slö i vett: Gustav IV Adolf
räfpartiet: Gustavianerna
Ett ärevördigt lejon nalkas: Karl XIII
lejonprins: Carl August
jakobiner-räfvarne: Gustavianerna. De var inga jakobiner men kanske syftas på Jacob De la Gardie
läspade en lång marki: Axel von Fersen
räfvinna: Sophie Piper, Axel von Fersens syster.
Ett mäkta bål lät resa opp: de skyldiga Gustavianerna skulle straffas
 
  [topp]
[text- och diktarkivet] | [tillbaks index]
[Den svenska teatern] | [Thébordet]