[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Til Stockholms Pigor]

Til Stockholms Pigor

Ni är folk även så väl som Hennes Nåd.
Ni är knådade av samma deg,
somliga pösa mer
och somliga bli smärre,
men ämnet är detsamma,
nämligen limpdeg av sött och surt.

text: Anna Maria Lenngren

Til Stockholms Pigor
Stockholms Posten 1780
Nr. 96 Lörd. 29 april.

Mina nätta och artiga dockor i bindmössor, bomulskjortlar och stärkta förkläden etc. Man skrifver så mycket i våra tider om den delen af det täcka Könet, som fått namn af Fruar, Fröknar och Mamseller etc. Jag vil litet skrifva til Er. Stackars Barn, Ni komma så sällan at synas i verlden; jag vil derföre för en stund rycka Er utur köksspisen och sätta Er i Stockholms-Posten. Ni ha blifvit så vana at förgätas, at man lär anse denna min höflighet för Er som blott et infall; men vet Ni flickor, det är ren för lång tid sen jag tänkt på Er til det bästa. Kom då en handvändning, at lyssna på hvad jag har at säja Er; stor sak om Hennes nåd blir förargad öfver Ert uteblifvande och får känning af sina passioner. Hon kan ta några droppar mixtura simplex så går det öfver.

Jag vil först berätta Er något, som jag och många andra kommit under fund med, det är neml. at Ni äro folk äfven så väl som Hennes Nåd; at Ni äro knådade af samma deg, och at det förhåller sig dermed, liksom det går til när man bakar limpor, somliga pösa mer och somliga bli smärre, men ämnet är det samma, neml. limpdeg af sött och surt. Förstå Ni mig Barn? Denna liknelsen passar just til Er, och jag vil at Ni altid skola ha den i minne.

När Frun träder in i köket och krummar sig med händerne i sidan, talar om det grofva och gemena folket, bannar Er, svär och ser Er öfver axel, så kom bara i hog limpdegen.

Kära Barn! jag vet nog at edra Fruar ej tro Er vara annat än half-menniskjor, och at de fundera starkt på et slags staquet, som en gång skal skilja Er och dem åt i Gussrike, så framt Ni komma dit, som de dock hoppas ej sker: men jag tänker ej som Fruarne.

Elsa, som fläcktar med damborsten i förmaket, förtjenar ofta långt mer at heta menniskja än nådiga Frun i cabinettet. Lät oss se, hvad det är som gör henne bättre än Ni.

Ack, säja Ni, hon har ju så granna kläder, så höga mössor, hon heter nådig Fru, hon åker vagn etc. Det har Ni rätt i barn, men det är altihop, och häruti består hela denna märkeliga skilnaden. Jag kan trösta Er dermed, at det är långt större konst at vara en försvarlig piga än en försvarlig fru; ty knapt ges någon af er så usel, som icke med tilhjelp af en brillants-ring, en gulddosa, en hermelins-brämad pels, några alnar flor, etc. kunde vara en skäligen respectable Matrona: men huru många Fruar skulle väl gå ut med edra syslor eller slippa at bli bortkörda och kommo för Policen, om de voro i Edra kläder. De hafva och sannerligen intet mera vett och förstånd at skryta af än Ni, ehuru mycket det är brukeligt bland dem at klaga öfver Er dumhet och oduglighet.

Jag skal säja Er i förtroende, at rätt så stora våp och hönshufvuden, som edra matmödrar hålla Er före, äro ock de i manfolkens ögon, ehuru de synas hala i synen och krusa med dem, för vissa orsaker skull; med få ord: hvar och en piga passar äfven så väl til Fru, som de mäst högfrontade Fröknar och Mamseller; ty ligga i Barnsäng kunna Ni likså väl som de, och alt hvad de begripa och förstå sig på mer än Ni, är så litet värdt, at det kan vara lärdt på mindre än 8 dar. At hela förmiddagen titta i spegeln, commendera tjänstefolket, fara på visite, förtala sin nästa, prata stort om hushållning, men immerfort förstöra pengar med mera sådant, alt detta kan jag väl tro Er om at göra efter snart nog.

Men, kära flickor! ödet delar så der sina gåfvor. Af en slump blir man Hennes Nåd, och af en slump hennes Nåds piga. Det ömmar mig öfver Ert betryck af högmodiga näbbgäddor och inbilska Matronor, som ni nödgas krusa före; fast ofta Er vinning på ålderdomen för mångårigt släp endast blir en gammal svart Pudesojkjol och en Dammask koft.

Jo, jo, jag vet nog, hur det går til med Er. Jag menar nu endast beskedliga pigor, icke sådane som vrida på stjerten och flissa med alla små Herrar, dem felas intet hvarken det ena eller andra, men dem angår ej et enda ord af denna epistel.

Mixtura simplex: vanlig husmedicin, beredd av utspädd svavelsyra, vinstens-spiritus, spirituös kamferlösn. och blåbär.
Förmak: antichambre, väntrum, förstuga.
Cabinett: gemak, arbetsrum.
Höga mössor: koaffyrer.
Högfrontad - m. hög hårklädsel.
Pudesojskjol: pou-de-soie glatt, glanslöst sidentyg
Damask - fasonerad, oftast enfärgad vävnad av olika slags material.
Flissa: skratta dumt, småskratta, flina, fnittra.
Källa: Ur den gamla Stockholms Posten - Elof Ehnmark Wahlström Widstrand 1931
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]