[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Bandet uti sångens krans Nils von Rosenstein]

Bandet uti sångens krans
Nils von Rosenstein

text: Ernst Meyer

Bandet uti sångens krans
Nils von Rosenstein
text: Ernst Meyer Svenska Parnassen 3

Nils von Rosenstein föddes 1752 och tillhörde en ätt, av vilken flera medlemmar inskrivit sitt namn i den svenska vetenskapens hävder. Hans fader var den berömde läkaren Nils Rosén, adlad v. Rosenstein, hans moder Anna Christina v. Hermansson. Efter några års studier i Uppsala kom Rosenstein till Stockholm, genomgick ämbetsmannagraderna i kanslikollegium och avsändes efter 4 års verksamhet i presidentkontoret (kabinettet för utrikes brevväxlingen) såsom ambassadsekreterare till Paris. Genom svenske ministern greve Creutz introducerades han här i de förnämsta litterära och konstnärliga kretsar och stod även till dennes efterträdare, baron Stäel von Holstein och hans maka, den berömda franska författarinnan m:e Stäel i ett vänskapligt förhållande. Genom sina kunskaper och sitt fina umgängesvett förstod han att överallt göra sig omtyckt på samma gång han här i brännpunkten för tidens litterära liv, omgiven av Frankrikes mest lysande män, tillägnade sig de idéer, som han senare var kallad att göra fruktbringande i sitt eget lands litteratur. Under Gustaf III:s resa i Italien var han honom till mötes i Rom och återvände i hans följe till Paris. På grund av det anseende, han vunnit i utlandet, kallades han 1784 till kronprinsens informator, en befattning, som han innehade till 1795. Rosensteins inflytande på den unge fursten bör ej underskattas. Säkerligen har man att tillskriva den humane och upplyste lärarens ledning de ljusare sidorna i Gustaf Adolfs karaktär; han var ock en av de få, som i framtiden bibehöllo den eljes misstänksamme konungens förtroende. Vid Svenska akademiens stiftelse 1786 var Rosenstein en bland de av Gustaf III själv kallade medlemmarne samt blev tillika dess ständige sekreterare och var såsom sådan den sammanhållande länken inom akademien och bandet mellan dess medlemmar och utom densamma stående litteratörer. Även på annat sätt var han en målsman för bildningen i vårt land. Från 1785 intill Gustaf III:s död hade han nämligen såsom kanslerssekreterare befattningen med Uppsala universitets angelägenheter och var i själva verket dess egentlige kansler.

Ehuru Rosenstein stod Gustaf III nära och åtnjöt hans förtroende samt i många förträffligt skrivna brev till konungen med den största frimodighet yttrade sig om alla hans regeringshandlingar, hade han dock aldrig något politiskt inflytande. Han tillhörde de filosofer, med vilka upplysningstidevarvets regenter älskade att omgiva sig, och vars råd gärna hördes utan att därföre följas. Rosenstein uttalade alltid ärligt sin övertygelse och förstod att klart och vältaligt framlägga den, men han var allt för doktrinär att äga någon egentlig statsmannablick och lutade dessutom ganska mycket åt ett republikanskt åskådningssätt, sådant han mottagit det från de franska upplysningsfilosoferna. Han tillhörde avgjort oppositionen, ehuru han ej på ett aktivt sätt deltog i riksdagsförhandlingarne. Det var följaktligen endast i litterära frågor, hans inflytande på konungen gjorde sig gällande.

Efter Gustaf III:s död vände sig förmyndarregeringens hat i första rummet mot Rosenstein såsom den oppositionella akademiens sekreterare, och det var också han, som djupast kände sorgen över dess upplösning. Sin befattning med den unge konungens uppfostran, från vilken man ville skilja honom, behöll han endast genom Gustaf Adolfs egen ståndaktighet och tillgivenhet, under det han miste sina övriga ämbeten och t. o. m. var nära att genom de maktägandes hat förvisas ur riket.

Sedan konungen själv övertagit regeringen, randades en bättre tid för Rosenstein. Akademiens suspension upphävdes, och han återtog sin ställning inom densamma samt återfick sitt gamla inflytande på universitetets angelägenheter. Efter statsvälvningen 1809 beklädde han statssekreterareämbetet för ecklesiastikärenden, i vilken egenskap han hade sig anförtrodd högsta vården om den lärda bildningen i vårt land. Han avled vid hög ålder 1824.

Rosensteins betydelse i vår litteraturhistoria ligger mera i hans personlighet än i hans skrifter. Inom akademien var han den ledande anden, med nästan alla mera framstående författare stod han i nära beröring, än såsom vän, än såsom rådgivare och befordrare. Med sina stora insikter kunde han visa de unge litteratörerna den rätta vägen, och genom sin välvilja och sitt inflytande var han dem på mångfaldigt sätt till nytta. Fastän han genom böjelse och uppfostran tillhörde den franska smakriktningen var han dock nog fördomsfri att både teoretiskt, såsom i sina Anmärkningar om vitterhet och smak, och praktiskt, i filosofiska åsikter, som stodo i strid mot hans egna, och han tvekade aldrig att befordra olika tänkandes intressen, så snart han hos dem spårade anlag och förmåga. De flesta yngre författare stodo i tacksamhetsskuld till honom, Thorild prisar hans rättrådighet, han var en bland de få, som sörjde för Lidner under dennes sista och olyckligaste levnadsperiod och t. o. m. bland fosforisterna, akademiens argaste fiender, stodo flera i personlig obligation till den gamle Gustavianen. Och framhåller Rosenstein rättvisan såsom en huvuddygd, och från den kunde aldrig enskilda sympatier eller antipatier förmå honom att vika. Det är med tanken på denna hans ädla och oegennyttiga verksamhet för vitterheten och alla dess idkare, som Tegnér kallar honom "bandet uti sångens krans" och sjunger om honom

Var finnes
Den svenske skald, som ej med tårar minnes
En själ så ljus, så ren, så faderlig som hans.

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]